11.04.2019 - 16.02

Klash-haastekilpailu avautui: Nyt etsitään ratkaisijoita kuntien haasteisiin

Klash on valtakunnallinen haastekilpailu ja ideakiihdyttämö, jossa haetaan innovatiivisia ratkaisuja kuntien määrittelemiin ongelmiin. Tavoitteena on parantaa Suomen kuntien elinvoimaa konkreettisten uusien ratkaisujen avulla. Nyt etsitään tiimejä vaikuttamaan tulevaisuuden ratkaisuihin. Haasteet liittyvät haja-asutusalueilla liikkumiseen, kuntalaisten omaehtoisen toiminnan tukemiseen sekä nuorten opintopolkujen löytymiseen ja niillä pysymiseen.

Asiantuntijaraati valitsi syksyn 2018 aikana haastekilpailuun kolmen eri kunnan esittämät ongelmat, jotka muotoiltiin ratkaistaviksi haasteiksi.

Jokaisen valitun haasteen osalta on julkaistu oma suunnittelukilpailu julkisena hankintana. Kilpailujen voittajat julkistetaan tammikuussa 2020.

Haaste 1: Liikkumispalvelu haja-asutusalueille, pilottikuntana Janakkala

Ensimmäisessä suunnittelukilpailussa etsitään skaalautuvaa ratkaisua, joka lisää ihmisten mahdollisuuksia liikkumiseen haja-asutusalueilla, lisää palveluiden saavutettavuutta, vähentää yksityisautoilun tarvetta ja kuljetusten ympäristövaikutuksia sekä hillitsee kasvavia kuljetuskustannuksia kunnissa.

Tavoitteena on yhdistää olemassa olevia ihmisten, tavaroiden ja palveluiden liikkumisen muotoja, lisäten yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Ratkaisun avulla pyritään kylien, taajamien ja kunnan alueiden eriarvoisuuden vähenemiseen palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden suhteen. Samalla pyritään asukkaiden hyvinvoinnin lisääntymiseen, viihtyvyyden paranemiseen sekä ikääntyneiden kotona asumisen pidentämiseen. Näin kunnat voivat tuottaa palvelut siellä missä se on kustannustehokasta samalla huolehtia niiden laadusta, saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

Haaste 2: Alusta kuntalaisten omaehtoiselle toiminnalle, pilottikuntana Joensuu

Toisessa suunnittelukilpailussa etsitään skaalautuvaa ratkaisua, jonka avulla ihmiset pystyvät paremmin aktivoitumaan ja kehittämään yhdessä kunnan kanssa omaa asuinympäristöään ja hyvinvointiaan, esimerkiksi hankkimalla rahoitusta, hyödyntämällä yhteisiä resursseja tai tuottamalla vertaispalveluja. Olennaista on auttaa kuntalaisia ja kuntia tekemään rohkeasti tekoja yhteisen hyvän puolesta.

Ratkaisun avulla pyritään esimerkiksi siihen, että kuntalaiset voivat järjestäytyä ja toimia yhdessä kehityshankkeiden eri rooleissa ja vaiheissa. Lisäksi ratkaisun tulisi kannustaa ja auttaa kuntia kehittämään aktiivisesti osallisuutta sekä luomaan malleja avoimeen ja yhteiseen hyvinvoinnin parantamiseen. 

Haaste 3: Nuoret opintopolulle, pilottikuntana Vantaa

Kolmannessa suunnittelukilpailussa etsitään skaalautuvaa ratkaisua, jonka avulla yhä useampi nuori voi saada henkilökohtaista apua varhaisessa vaiheessa, ennen kuin nuoren ongelmat kasvavat tai kärjistyvät. On tärkeää, että löydettäisiin keinoja, joilla voidaan lisätä opintojen merkityksellisyyttä, tunnistaa opintojen keskeyttämiseen johtavia riskejä sekä auttaa nuoria pysymään opintopolulla.

Haettavan ratkaisun tulee toimia valtakunnallisesti useissa kunnissa, erilaisissa oppilaitoksissa, monenlaisissa elämäntilanteissa ja todennettavasti auttaa nuoria oman opintopolun löytämisessä ja sillä pysymisessä.

Ratkaisun avulla voidaan pyrkiä parantamaan nuorten, perheiden, viiteryhmien ja/tai oppilaitoksen henkilökunnan mahdollisuuksia tai kyvykkyyttä auttaa nuoria. Ratkaisun avulla haetaan esimerkiksi opintojen merkityksellisyyden kokemuksen lisääntymistä ja/tai aloitettujen opintojen keskeytymisen vähenemistä.

Tavoitteena löytää kaikkia kuntia hyödyttäviä ratkaisuja

Tiimit voivat hakea kilpailuun lähettämällä osallistumishakemuksen 18.6.2019 klo 16.00 mennessä osoitteessa klash.fi >. Jokaiseen haasteeseen valitaan enintään viisi tiimiä, jotka pääsevät kehittämään ideoitaan yhteistyössä haastekilpailun järjestäjän, pilottikuntien ja mentoreiden kanssa.

Valitut tiimit kilpailevat suunnittelukilpailujen voitosta. Päätökset suunnittelukilpailujen voittajista tekee kilpailun osallistujista riippumaton tuomaristo, joka arvioi ehdotuksia nimettömästi ja yksinomaan hankintailmoituksessa esitetyillä perusteilla.

Suomen Kuntaliitto voi tehdä hankintasopimuksen voittajien kanssa ja pilotoida ratkaisuja osana Kuntaliiton t&k-toimintaa. Tavoitteena on, että kilpailun kautta löydetyt ratkaisut ovat hyödynnettävissä mahdollisimman monessa suomalaisessa kunnassa.

Haastekilpailun järjestää Suomen Kuntaliitto ry. Hankeyhteistyössä ovat mukana FCG, Keva, KL-Kustannus, Kuntahankinnat ja Kuntarahoitus.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Liisa Paltta, p.uh 050 591 9513

Klash.fi >