Vuokrataloyhtiön taloudellinen analyysi

Kunnilla on merkittävä omaisuus kiinni kiinteistöyhtiöidensä kiinteistöissä ja toimintaympäristön muuttuminen korostaa entisestään jäljelle jäävien toimintojen merkitystä. Siksi kuntien tai kuntien kiinteistöyhtiöiden on säännöllisin aikavälein kehitettävä kiinteistökantaansa palvelemaan paremmin kuntalaisten ja kunnan tulevaisuuden tarpeita, sekä toimenpiteitä niiden kuntoon saattamiseksi. 

Kiinteistöyhtiön kokonaistaloudellisen arvioinnin tavoitteena on muodostaa yleiskuva kiinteistöyhtiön taloudesta ja sen perusteella kehittää yhtiötä tilanteeseen sopivaan suuntaan yhtiön omistaja-arvon säilyminen/kasvaminen huomioiden.

Kiinteistöyhtiön kokonaistaloudellinen arviointi:

 • Laadimme yhdessä kokonaisvaltaisen analyysin yhtiöstä, jonka perusteella arvioimme soveltuvia toimenpidevaihtoehtoja. Yhtiön tiivis mukanaolo analyysin eri vaiheissa lisää sitoutumista viedä päätökset täytäntöön.
 • Analyysin avulla yhtiön kiinteistötaloutta on helpompi suunnitella ja kommunikoida yleisesti ymmärrettävässä muodossa eri tahojen välillä.
 • Tunnistamme yhtiölle soveltuvia kiinteistötalouden kehittämisen toimenpiteitä sekä tila- ja rahoitusratkaisuja.

Kokonaistaloudelliseen arviointiin kuuluvat etenkin seuraavat kokonaisuudet:

1. Markkinan ja asuntokannan analyysi

 • Markkina-analyysissä kartoitamme alueellisia vuokra-asuntomarkkinoita: verrataan yhtiön asuntokantaa markkinakysyntään ja vuokria kohteittain kunnan alueellisiin markkinavuokriin.
 • Asuntokannan analyysissä verrataan yhtiön vuokria markkinavuokraan ja huoneistotyyppejä (yksiö, kaksio jne.) markkinakysyntään sekä arvioidaan rakennusten pitkän aikavälin peruskorjaustarvetta ja potentiaalia energiatehokkuuden parantamiseksi.
 • Markkina-analyysin avulla yhtiön asuntokannalle saadaan raamit, joita hyödynnetään asuntokannan analyysissä. Yhtiö saa kattavat havainnot asuntokantansa kehitystarpeista.

2. Arvio yhtiön asuntokannan arvosta

 • Laskemme arvion yhtiön asuntokannan käyvästä arvosta tuottoarvomenetelmällä.
 • Tämän perusteella voidaan arvioida koko yhtiön tai yksittäisten kohteiden uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja (esim. lisäinvestointi, myynti tai purkaminen)

3. Verrokkianalyysi

 • Verrokkianalyysissä vertailemme yhtiön taloutta yhdessä sovittuun, noin 20 vastaavan kokoisen kunnan vuokrataloyhtiön vertailuryhmään.
 • Verrokkianalyysi osoittaa missä osa-alueissa yhtiö pärjää vertailuryhmää paremmin ja missä sillä on kehitettävää.

4. Taloudellinen mallinnus ja riskianalyysi

 • Laadimme taloudellisen mallinnuksen yhtiön nykytilanteesta ja ennustevuosista. Lisäksi teemme herkkyystarkastelun riskien ja vaihtoehtoisten kehityskulkujen suhteen.
 • Taloudellisen mallinnuksen avulla tarkastellaan yhtiön tuloksen ja kassavirran riittävyyttä operatiivisiin kuluihin, investointeihin sekä lainanhoitokuluihin.
 • Lisäksi mallinnuksen avulla voidaan suunnitella eri toimenpiteitä kohde- tai ryhmäkohtaisesti, esimerkiksi investointien ajoittamista, vuokran muutosta, lainojen kehittymistä jne.
 • Taloudellisella mallinnuksella voidaan myös tarkastella yhtiön taloudellisen kehityksen vaikutuksia koko kunnan talouteen.
 • Riskianalyysillä nähdään yhtiön häiriönsietokyky erilaisten tekijöiden kuten käyttöasteen tai korkotason muutoksen suhteen.

Kokonaisvaltainen tarkastelu on vapaasti räätälöitävissä ja siihen voidaan sisällyttää tarpeen mukaan yksi tai kaikki tarkastelun osa-alueet.

Selvityksen hyödyt asiakkaalle

Analyysin avulla yhtiön kiinteistötaloutta on helpompi suunnitella ja kommunikoida yleisesti ymmärrettävässä muodossa eri tahojen välillä.

Saadaan arvio yhtiön kassavirran riittävyydestä eri tilanteissa.

Auttaa kuntaa optimoimaan omistamisen hyödyt, niin palveluiden käyttäjien kuin omistajankin näkökulmasta.

Lue lisää: Inspiran analyysi pitää vuokrataloyhtiöt ajan tasalla

Viimeaikaisia kiinteistöjen/vuokrataloyhtiöiden toimeksiantoja:

Toivakan kunta vuokrataloyhtiön taloudellinen analyysi, 2023

Inspira selvitti työssä kunnan vuokrataloyhtiön taloudellisen aseman, rahoitustarpeen ja lainanhoitokyvyn. Työssä hyödynnettiin taloudellista mallinnusta ja sisälsi muun muassa energiatehokkuusinvestointien kannattavuuden arvioinnin. Työ antoi kunnalle suuntaviivoja, suosituksia ja konkreettista näyttöä asuntoyhtiön omistajaohjauksen tueksi.

Pieksämäen kaupunki suunnitelma asuntokannan vahvistamisesta, 2023

Inspira laati taloudellisen selvityksen ja kartoitti uudisrakentamista mahdollistavia toimenpiteitä useasta asuntoyhtiöstä koostuvasta kokonaisuudesta. Työ tukee kaupungin suunnittelua kaupungin elinvoiman ja houkuttelevuuden kehittämiseksi.

Koy Haapa-asunnot taloudellinen mallinnus pääomien hallintaan, 2022

Inspira laati yhtiölle mallinnuksen yhtiön suunnittelemista rakennuskannan kehitysvaihtoehdoista. Lopputuloksena asiakas sai kokonaiskuvan yhtiön taloudellisesta asemasta ja yhtiön kyvystä uudistaa asuntokantaansa.

Sastamalan Vuokratalot Oy:n selvitys taloudellisesta asemasta, 2022

Inspira laati selvityksen yhtiön taloudellisesta asemasta ja asuntokannan kehittämisen toteutettavuudesta. Työhön sisältyi talouden mallinnus, tunnuslukujen vertailu verrokkiyhtiöihin sekä asuinkiinteistöjen tuottoarvojen arviointi.

Ulvilan vuokrakodit Oy asuntokannan salkutus, 2022

Inspira laati asuntokannan salkutuksen, jota varten Inspira laati taloudellisen mallinnuksen, markkina-analyysin sekä vertailun verrokkiyhtiöihin. Työn lopputuloksena yhtiö sai kiinteistökohtaisen toimenpidesuunnitelman, jotka kehittävät asuntokokonaisuuden taloudellista kannattavuutta.

Vähänkyrön Vuokratalot Kiinteistö Oy taloudellinen mallinnus, 2022

Inspira laati yhtiölle taloudellisen mallinnuksen, jossa arvioitiin yhtiön taloudellista asemaa erityisesti käyttöasteen ja asuntokannan kehittämisen suhteen. Tehty työ tukee yhtiön strategista suunnittelua asuntokannan laadun ylläpitämiseksi.

Riihimäen Kotikulma Oy taloudellinen analyysi ja strategiatyö, 2021-2022

Inspira laati yhtiölle kokonaisvaltainen taloudellisen selvityksen yhtiön strategian valmistelun tueksi. Inspiran ja yhtiön yhteistyötä jatkettiin Inspiran fasilitoimilla työpajoilla, joissa yhtiölle laadittiin mittaristo osaksi strategiaa. Taloudellinen selvitystä hyödynnettiin mittariston laatimisessa ja viitearvojen määrittämisessä.

Hangon kaupunki, vuokrataloyhtiön taloudellinen analyysi, 2021

Inspira laati yhtiölle kokonaisvaltaisen taloudellisen analyysin, johon sisältyi taloudellisen mallinnuksen lisäksi markkina-analyysi ja verrokkianalyysi. Lopputuloksena yhtiölle laadittiin toimenpidesuunnitelma taloudellisen aseman kehittämiseksi ja kaupungin päättäjille viestittiin omistajan roolin merkitys.

Uudenkaupungin kiinteistöyhtiöiden organisointiselvitys 2021 ja fuusion toteutuksen tuki 2022

Inspira laati selvityksen Uudenkaupungin kaupungin useasta yhtiöstä koostuvan kokonaisuuden organisointimalleista. Työn avulla kaupungille laadittiin kokonaisvaltainen näkemys vuokraustoiminnan strategian ja johtamisen tueksi. Työ tukee kaupungin roolin vahvistamista asuntotuotannon kehittämisessä ja uudistamisessa.

Keskustelemme asiasta mielellämme tarkemmin, lisätietoja antavat:

Olli Immonen, Inspira

Olli Immonen
konsultti

olli.immonen(at)inspira.fi
puh. 040 830 5569

Inspira

Lassi Vuorela, Inspira

Lassi Vuorela
analyytikko

lassi.vuorela(at)inspira.fi
Puh. 050 498 9829

Inspira

Tutta Pentinmikko, Inspira

Tutta Pentinmikko
senior konsultti

tutta.pentinmikko
(at)inspira.fi
puh. 050 323 5370

Inspira