Vuokrataloyhtiön taloudellinen analyysi

Kunnilla on merkittävä omaisuus kiinni kiinteistöyhtiöidensä kiinteistöissä ja toimintaympäristön muuttuminen korostaa entisestään jäljelle jäävien toimintojen merkitystä. Siksi kuntien tai kuntien kiinteistöyhtiöiden on säännöllisin aikavälein kehitettävä kiinteistökantaansa palvelemaan paremmin kuntalaisten ja kunnan tulevaisuuden tarpeita, sekä toimenpiteitä niiden kuntoon saattamiseksi. 

Kiinteistöyhtiön kokonaistaloudellisen arvioinnin tavoitteena on muodostaa yleiskuva kiinteistöyhtiön taloudesta ja sen perusteella kehittää yhtiötä tilanteeseen sopivaan suuntaan yhtiön omistaja-arvon säilyminen/kasvaminen huomioiden.

Kiinteistöyhtiön kokonaistaloudellinen arviointi:

 • Laadimme yhdessä kokonaisvaltaisen analyysin yhtiöstä, jonka perusteella arvioimme soveltuvia toimenpidevaihtoehtoja. Yhtiön tiivis mukanaolo analyysin eri vaiheissa lisää sitoutumista viedä päätökset täytäntöön.
 • Analyysin avulla yhtiön kiinteistötaloutta on helpompi suunnitella ja kommunikoida yleisesti ymmärrettävässä muodossa eri tahojen välillä.
 • Tunnistamme yhtiölle soveltuvia kiinteistötalouden kehittämisen toimenpiteitä sekä tila- ja rahoitusratkaisuja.

Kokonaistaloudelliseen arviointiin kuuluvat etenkin seuraavat kokonaisuudet:

1. Markkinan ja asuntokannan analyysi

 • Markkina-analyysissä kartoitamme alueellisia vuokra-asuntomarkkinoita: verrataan yhtiön asuntokantaa markkinakysyntään ja vuokria kohteittain kunnan alueellisiin markkinavuokriin.
 • Asuntokannan analyysissä verrataan yhtiön vuokria markkinavuokraan ja huoneistotyyppejä (yksiö, kaksio jne.) markkinakysyntään sekä arvioidaan rakennusten pitkän aikavälin peruskorjaustarvetta ja potentiaalia energiatehokkuuden parantamiseksi.
 • Markkina-analyysin avulla yhtiön asuntokannalle saadaan raamit, joita hyödynnetään asuntokannan analyysissä. Yhtiö saa kattavat havainnot asuntokantansa kehitystarpeista.

2. Arvio yhtiön asuntokannan arvosta

 • Laskemme arvion yhtiön asuntokannan käyvästä arvosta tuottoarvomenetelmällä.
 • Tämän perusteella voidaan arvioida koko yhtiön tai yksittäisten kohteiden uudelleenjärjestelyvaihtoehtoja (esim. lisäinvestointi, myynti tai purkaminen)

3. Verrokkianalyysi

 • Verrokkianalyysissä vertailemme yhtiön taloutta yhdessä sovittuun, noin 20 vastaavan kokoisen kunnan vuokrataloyhtiön vertailuryhmään.
 • Verrokkianalyysi osoittaa missä osa-alueissa yhtiö pärjää vertailuryhmää paremmin ja missä sillä on kehitettävää.

4. Taloudellinen mallinnus ja riskianalyysi

 • Laadimme taloudellisen mallinnuksen yhtiön nykytilanteesta ja ennustevuosista. Lisäksi teemme herkkyystarkastelun riskien ja vaihtoehtoisten kehityskulkujen suhteen.
 • Taloudellisen mallinnuksen avulla tarkastellaan yhtiön tuloksen ja kassavirran riittävyyttä operatiivisiin kuluihin, investointeihin sekä lainanhoitokuluihin.
 • Lisäksi mallinnuksen avulla voidaan suunnitella eri toimenpiteitä kohde- tai ryhmäkohtaisesti, esimerkiksi investointien ajoittamista, vuokran muutosta, lainojen kehittymistä jne.
 • Taloudellisella mallinnuksella voidaan myös tarkastella yhtiön taloudellisen kehityksen vaikutuksia koko kunnan talouteen.
 • Riskianalyysillä nähdään yhtiön häiriönsietokyky erilaisten tekijöiden kuten käyttöasteen tai korkotason muutoksen suhteen.

Kokonaisvaltainen tarkastelu on vapaasti räätälöitävissä ja siihen voidaan sisällyttää tarpeen mukaan yksi tai kaikki tarkastelun osa-alueet.

Selvityksen hyödyt asiakkaalle

Analyysin avulla yhtiön kiinteistötaloutta on helpompi suunnitella ja kommunikoida yleisesti ymmärrettävässä muodossa eri tahojen välillä.

Saadaan arvio yhtiön kassavirran riittävyydestä eri tilanteissa.

Auttaa kuntaa optimoimaan omistamisen hyödyt, niin palveluiden käyttäjien kuin omistajankin näkökulmasta.

Lue lisää: Inspiran analyysi pitää vuokrataloyhtiöt ajan tasalla

Viimeaikaisia kiinteistöjen/vuokrataloyhtiöiden toimeksiantoja:

Kalajoen kaupungin kiinteistöjen vuokraamisen kehittäminen, 2021
Inspira laati selvityksen kaupungin vuokrataloyhtiön talouden nykytilasta ja toimenpiteistä sen parantamiseksi sekä kaupungin liiketilojen organisointivaihtoehdoista. Lisäksi Inspira arvioi kaupungin isännöintitoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Savonlinnan Vuokratalot Oy:n markkina-analyysi, 2021
Inspira laati Savonlinnan Vuokratalot Oy:lle markkina-analyysin sisältäen vuokra-asuntojen markkinakysynnän ja -vuokrien vertailun yhtiön asuntokantaan ja vuokriin.

Porvoon kiinteistöjen analyysi, 2020
Inspira laati Porvoon kaupunkikonsernin kiinteistöyhtiön talouden kokonaiskuvan analyysin sisältäen markkinan ja asuntokannan analyysin, arvion yhtiön asuntokannan arvosta, verrokkianalyysin, taloudellisen mallinnuksen ja riskianalyysin

Kirkkonummen kunnan kiinteistöjen taloudellinen mallinnus, 2020
Inspira laati Kirkkonummen kunnan kiinteistökannan taloudellisen mallinnustyökalun asiakkaan käyttöön. Työkalulla tarkasteltiin erityisesti eri investointiohjelmien vaikutusta kiinteistöjen kokonaistalouteen.

Pirkan Opiskelija-asunnot Oy taloudellinen mallinnus, 2020
Inspira laati yhtiön ja sen asuntokannan taloudellisen mallinnustyökalun asiakkaan käyttöön.

Laukaan Vuokrakodit Oy taloudellinen arviointi, 2020
Inspira laati Laukaan kiinteistöyhtiön talouden kokonaiskuvan analyysin sisältäen markkinan ja asuntokannan analyysin, arvion yhtiön asuntokannan arvosta, verrokkianalyysin, taloudellisen mallinnuksen sisältäen arvion yhtiön vaikutuksista kunnan talouteen ja riskianalyysin.

Keskustelemme asiasta mielellämme tarkemmin, lisätietoja antavat:

Olli Immonen, Inspira

Olli Immonen
konsultti

olli.immonen(at)inspira.fi
puh. 040 830 5569

Inspira

Lassi Vuorela, Inspira

Lassi Vuorela
analyytikko

lassi.vuorela(at)inspira.fi
Puh. 050 498 9829

Inspira

Tutta Pentinmikko, Inspira

Tutta Pentinmikko
senior konsultti

tutta.pentinmikko
(at)inspira.fi
puh. 050 323 5370

Inspira