Investointilaina

Kuntarahoitus tarjoaa kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleville yhtiöille kilpailukykyisiä ja ehdoiltaan joustavia lainoja yhtiöiden investointitarpeisiin.

Lainat voivat olla

  • kertalyhenteisiä
  • tasalyhenteisiä
  • porrastetusti lyhennettäviä

Lyhennysohjelmamme ovat joustavia ja tarpeen mukaan räätälöitäviä. Myös lyhennysvapaat ovat mahdollisia tarvittaessa.

Edellytykset kuntien määräysvallassa olevien yhtiöiden rahoitukselle

Kuntarahoituksen toimintaan vaikuttaa luottolaitoslainsäädännön lisäksi laki Kuntien takauskeskuksesta, jonka mukaan Kuntarahoitus voi rahoittaa edullisin ehdoin Euroopan yhteisöjen valtiontukisääntöjen mukaisesti kuntien määräysvallassa olevien yhtiöitä, jos nämä lain asettamat kriteerit täyttyvät:

  • Rahoitus myönnetään toimijalle, joka harjoittaa kuntien toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia toimintoja tai muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita.
  • Viimeksi mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi.

Kuntarahoituksen luotonannon, leasingrahoituksen ja johdannaisyleissopimuksen edellytyksenä on lisäksi myös kunnan täysimääräinen omavelkainen takaus.

Valtiontukisääntelyn vuoksi takausta koskevan valtuuston päätöksen kirjallisissa perusteluissa kunnan tulee ottaa kantaa takauksen ja sen kohteen kuulumiseen kunnan toimialaan ja siihen, että taattavan yhtiön toiminta tai rahoitettava investointi ei saa vääristää kilpailua.

Viimeksi muutettu: 
05/17/2017