Korkoriskien hallinta

Tarjoamme asiakkaillemme erilaisten tarpeiden mukaan räätälöityjä johdannaissopimuksia korkoriskin hallintaan. Johdannaisia voidaan käyttää olemassa olevan lainasalkun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen. Myös leasingrahoitukselle voidaan tehdä korkosuojaus. Johdannaissopimuksen tekeminen ei vaadi suojattavan lainan tai leasingsopimuksen ehtojen muuttamista.

Autamme sopivimman suojauskeinon löytämisessä erilaisiin tarpeisiin. Yhdellä sopimuksella voidaan suojata yksi tai useampi laina.

Johdannaissopimuksilla voidaan muun muassa

 • vaihtaa luoton korkosidonnaisuutta (koronvaihtosopimukset)
 • rajata luoton maksimi- ja/tai minimikorko (korkokatto- ja/tai -lattiasopimukset)
 • säästää kustannuksia ja hallita korkoriskiä tehokkaasti (strukturoidut koronvaihtosopimukset/optiorakenteet)

Johdannaisten tekeminen edellyttää johdannaisyleissopimuksen solmimista. Kuntien yhtiöiltä edellytämme yhtiön hallituksen päätöksen lisäksi kunnan tai kuntayhtymän omavelkaista takausta.

Koronvaihtosopimus

Koronvaihtosopimuksilla korkoriskiä voidaan muokata asiakkaan korkonäkemystä ja riskinsietokykyä vastaavaksi. Koronvaihtosopimuksella voi suojautua markkinakorkojen mahdolliselta nousulta ja kiinnittää vaihtuvakorkoisen lainan viitekoron määräajaksi, jolloin rahoituskustannusten ennustettavuus paranee.

Koronvaihtosopimuksella voi myös vaihtaa kiinteäkorkoisen luoton vaihtuvakorkoiseksi. Kiinteäkorkoisessa luotossa rahoituskustannus on lukittu eikä markkinakorkojen noususta aiheudu kustannuksia, mutta toisaalta silloin ei pääse hyötymään korkotason mahdollisesta laskusta.

Korkokatto- ja korkolattiasopimukset

Korkokattosopimuksella voi suojata vaihtuvakorkoisen lainan mahdolliselta markkinakorkojen nousulta. Korkokatto rajaa katon ostajan maksimikustannuksen. Viitekoron laskiessa pääsee hyötymään korkotason laskusta.

Korkokattosopimuksesta maksetaan preemio. Se voidaan maksaa kerralla etukäteen tai jaksottaa sopimusajalle.

Yhdellä korkokattosopimuksella voidaan suojata yksi tai useampi laina. Korkolattiasopimuksella rajataan vaihtuvakorkoisen lainan minimikorko. Asiakas, joka haluaa suojata vaihtuvakorkoisen lainansa korkokattosopimuksella, voi laskea preemion hintaa myymällä samalla korkolattian. Näin muodostuu korkoputki.

Korkoputkella rajataan vaihtuvakorkoisen lainan vaihteluväli määräajaksi. Asiakkaan kustannus ei nouse yli korkokaton mutta ei myöskään laske alle korkolattian. Useimmiten korkoputki rakennetaan siten, että se on nollakustanteinen.

Strukturoidut koronvaihtosopimukset

Erilaisilla koronvaihtosopimusten ja optiosopimusten yhdistelmillä voidaan räätälöidä täysin asiakkaan korkonäkemystä ja riskinottohalukkuutta vastaava sopimus. Struktuureilla voidaan suojautua korkojen nousua vastaan tai alentaa korkokuluja.

Johdannaisyleissopimuksen solmimiseen tarvittavat asiakirjat

Kunnilta ja kuntayhtymiltä tarvittavat asiakirjat

 • Lainvoimainen päätös johdannaisyleissopimuksen solmimisesta ja johdannaissopimusten tekemiseen valtuutetuista
 • Jos päätöksenteko on delegoitu hallitukselle tai viranhaltijalle, on toimitettava hallintosäännön ote delegoinnista tai delegointia koskeva lainvoimainen valtuuston päätös. Muussa tapauksessa tarvitaan valtuuston päätös.
 • Hallinto- tai johtosäännön ote allekirjoitusoikeudesta. Jos allekirjoitusoikeus perustuu sijaisuuteen, tarvitaan vastaava ote myös sijaistamisesta.

Yritykseltä tarvittavat asiakirjat

 • Hallituksen päätös johdannaisyleissopimuksen solmimisesta ja johdannaisten tekemiseen valtuutetuista
 • Enintään 3 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • Yhtiöjärjestys

Yrityksen johdannaisyleissopimukseen tarvitaan vakuudeksi kunnan/kaupungin omavelkainen takaus.

 • Ote takauspäätöstä koskevasta valtuuston lainvoimaisesta pöytäkirjasta, joka haetaan hallinto-oikeudesta                    
 • Hallinto- tai johtosäännönote takaajan nimenkirjoitusoikeudesta