Hallitus

Hallituksen kokoonpano

Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet ja kunkin jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenillä ei ole erovuoroja ja jäsen, jonka toimikausi päättyy, voidaan valita uudelleen. Hallituksen sellaisen jäsenen sijaan, joka on eronnut tai kesken toimikauden tullut pysyvästi estyneeksi, voidaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Mikäli yli 10 % yhtiön äänivallasta hallitsevat osakkeenomistajat saattavat yhtiön hallituksen tietoon ehdotuksensa varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista hallituksen jäsenistä, tieto tästä ehdotuksesta sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Edellytys tälle on, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja että yhtiö on saanut ehdotuksesta riittävän ajoissa tiedon sisällyttääkseen sen kutsuun.

Toimitusjohtajaa tai hänen sijaistaan ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Laatiessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi nimitysvaliokunnan on huolehdittava, että ehdotettavassa hallituskokoonpanossa on huomioitu riittävästi yhtiön monimuotoinen rooli asiakkaidensa rahoittajana ja viranomaisvalvottuna luottolaitoksena sekä yhtiön omistusrakenne.

Hallituksen tulee kokonaisuutena erityisesti ymmärtää luottolaitostoimintaa, sitä koskevia vaatimuksia ja toimintaan sisältyviä riskejä. Ehdotettavien hallituksen jäsenten osalta valiokunnan tulee huomioida myös jäsenten riippumattomuutta koskevat vaatimukset ja ehdokkaiden mahdollisuus käyttää aikaa tehtävän hoitamiseen.

Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja kahden näistä yhtiöstä riippumattomista hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuutta arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa asetetuin kriteerein.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Omistajien nimitysvaliokunta tekee ehdotuksen hallitukselle valittavasta puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Hallituksen jäsenet

Kari Laukkanen
s. 1964

hallituksen puheenjohtaja

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Päätoimi: hallitusammattilainen ja rahoitusalan konsultti
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Emittor Oy, hallituksen puheenjohtaja
 • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2018 

Pitkä ja monipuolinen kansainvälisen pankkitoiminnan kokemus globaalin pankkikonsernin eri tehtävissä (Citigroup 1990–2016, josta viimeiset 13 vuotta Suomen toimintojen maajohtaja).

Maaria Eriksson
s. 1967
hallituksen varapuheenjohtaja

 • Kauppatieteiden maisteri, CEFA
 • Päätoimi: sijoitusjohtajan varahenkilö, operatiivinen johtaja, sijoitukset, Keva
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan jäsen (ei-kaupallinen tehtävä)
 • Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän osakkeenomistajan palveluksessa)
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Pitkä ja monipuolinen kokemus pääomamarkkinatehtävistä Kevassa, Suomen suurimmassa työeläkevakuutusyhtiössä (vuodesta 1998) ja tätä ennen pankkisektorilla salkunhoitajana ja ekonomistina  (Merita 1996–1998) ja Suomen pankissa ekonomistina (1994–1996).

Markku Koponen
s. 1957

 • OTK, varatuomari, EMBA
 • Päätoimi: hallitusammattilainen
 • Keskeiset muut luottamustoimet: –
 • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2018 

Pitkä ja monipuolinen työkokemus yhdessä Suomen suurimmista finanssiryhmistä, erityisesti viestintä, lakiasiat ja pankkisääntely (OP-Ryhmä 1985–2017, joista yli 20 vuotta johtokunta- ja hallitustehtävissä).

Tuomo Mäkinen
s. 1972

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Päätoimi: Rahoituspäällikkö, Helsingin kaupunki
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Helsinki Stadion Oy, hallituksen puheenjohtaja (Helsinki-konserniin kuuluva yhtiö, ei kaupallinen toimija)
 • Ei-riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän osakkeenomistajan ja asiakkaan palveluksessa)
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Pitkä kokemus Helsingin kaupungin (vuodesta 2000) talous- ja rahoitushallinnon tehtävistä. Vuodesta 2014 toiminut kaupungin ylimmässä johdossa rahoituspäällikkönä.

Minna Smedsten
s. 1976

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Päätoimi: Talousjohtaja, Taaleri Oyj
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Hallitusjäsenyydet Taaleri-konserniin kuuluvissa yhtiöissä: Taaleri Energia Oy, Taaleri Energia Funds Management Oy, Taaleri Energia Operations Oy, Taaleri Kiinteistöt Oy, Taaleri Pääomarahastot Oy, Taaleri Bioteollisuus Oy
 • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Pitkä kokemus (vuodesta 2000) finanssisektorin taloushallinnon johtotehtävistä (Taaleri, GreenStream, Kaupthing Bank, Norvestia).

Denis Strandell
s. 1958

 • Kauppatieteiden maisteri
 • Päätoimi: kaupunginjohtaja, Hangon kaupunki
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Asunto Oy Lappohjan kerrostalot, hallituksen puheenjohtaja; C-Fiber Hanko Oy, hallituksen jäsen; Novago Yrityskehitys Oy, hallituksen varajäsen
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Pitkä ja monipuolinen kokemus pääomamarkkinatehtävistä ja sijoituspalvelujen tarjoamisesta pankki- ja sijoituspalvelukonserneissa Suomessa ja Pohjoismaissa (1986–2011, Protos, Aktia, Unibank, Danske Bank, FIM). Pitkä kokemus (2000 lähtien) suomalaisesta kuntasektorin hallinnosta Kirkkonummen kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa ennen Hangon kaupunginjohtajan tehtävää (2015 lähtien).

Leena Vainiomäki
s. 1961

 • Valtiotieteiden maisteri, MBA
 • Päätoimi: Hallitusammattilainen
 • Keskeiset muut luottamustoimet: LRV Corp Oy, hallituksen jäsen, Suomi-rata Oy, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen (ei kaupallinen toimija), Veikkaus Oy, hallituksen jäsen
 • Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Pitkä ja monipuolinen kokemus pankkisektorilta eri johtotehtävistä, viimeksi Danske Bankin Suomen maajohtajan tehtävästä (2018–2020) ja tätä ennen Danske Bankissa muissa johtotehtävissä vuodesta 2011 ja Nordeassa ja sen edeltäjissä vuodesta 1988. Danske-konserniin kuuluvissa yrityksissä toiminut myös hallitustehtävissä.

Arto Vuojolainen
s. 1963

 • Diplomi-insinööri
 • Päätoimi: Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Tampereen kaupunki
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Joe ja Pentti Borgin säätiö, hallituksen jäsen (ei-kaupallinen tehtävä)
 • Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän asiakkaan palveluksessa)
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2023

Vuodesta 2007 lähtien Tampereen kaupungin palveluksessa rahoitusjohdon tehtävissä

Hallituksen toiminta

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa sille osakeyhtiölaissa, yhtiöjärjestyksessä ja sekä muussa lainsäädännössä ja viranomaissääntelyssä määritellyistä tehtävistä.

Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet on vahvistettu hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat yhtiön strategian määritteleminen, ottaen huomioon vastuullisuus ja yhtiön riskiprofiili, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, yhtiön taloudellisen tilanteen seuraaminen sekä sen valvominen, että yhtiön hallinnointi ja erityisesti riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty johdon toimesta. Hallitus päättää myös kaikista toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden laajakantoisista asioista.

Tilintarkastaja ja sisäinen tarkastus raportoivat hallitukselle, mikä varmistaa sen, että hallitus saa riippumatonta tietoa yhtiön tilasta. Hallitus vahvistaa yhtiön arvot ja eettiset toimintaperiaatteet sekä muut toimintaa ohjaavat politiikat. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä päättää palkitsemisjärjestelmän periaatteista.

Hallitus arvioi vuosittain itsenäisesti työskentelynsä tehokkuuden ja tehtäviensä täyttämisen laadun.

Hallituksen valiokunnat

Toimintaansa tehostaakseen hallitus on perustanut avustaviksi ja valmisteleviksi elimiksi tarkastusvaliokunnan, riskivaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokuntien perustamista edellyttää myös lainsäädäntö, koska Kuntarahoitus on luottolaitoslaissa tarkoitettu muu rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä luottolaitos. Näiden lisäksi hallitus voi tarpeen mukaan perustaa myös muita valiokuntia. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokuntien jäsenet ja niiden puheenjohtajat. Valiokuntien jäsenten toimikausi kestää valitsemista seuraavan yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Valiokunnissa tulee olla vähintään kolme jäsentä eikä valiokunta saa muodostua kokonaan samoista jäsenistä toisen valiokunnan kanssa.

Valiokunnat raportoivat säännöllisesti hallitukselle toiminnastaan.

Tarkastusvaliokunnan tarkoituksena on hallituksen valmistelevana elimenä avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyvissä tehtävissä. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastustoimintaa ja sisäisen tarkastuksen toimintaa. 

Sisäiseen valvontaan ja taloudelliseen raportointiin liittyen tarkastusvaliokunta muun muassa valvoo Kuntarahoituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta, mukaan lukien taloudellisen raportoinnin menetelmiä. Valiokunta huolehtii myös yhtiön tilinpäätösten ja niiden sisältämien tietojen laadun ja asianmukaisuuden arvioinnista. Tilintarkastukseen liittyen tarkastusvaliokunta muuan muassa valmistelee hallitukselle, ja edelleen yhtiökokoukselle, ehdotukset tilintarkastajan valinnasta ja palkkiosta. Lisäksi valiokunta arvioi tilintarkastussuunnitelman, tilintarkastajan raportointia sekä tilintarkastajan toiminnan tehokkuutta ja riippumattomuutta.

Sisäinen tarkastus raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle ja valiokunta arvioi sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman, tarkastustoiminnan tehokkuutta sekä seuraa tarkastushavaintoihin liittyvin korjaavien toimenpiteisen toteuttamista. Valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella sisäisen tarkastuksen johtajan nimittämistä tai erottamista koskevat päätökset. Lisäksi tarkastusvaliokunta valvoo yhtiön Corporate Governance Policyn noudattamista ja se käsittelee hallituksen hyväksyttäväksi tulevat merkittävät investointiehdotukset. Tarkastusvaliokunta antaa tarvittaessa hallitukselle toimenkuvaansa liittyviä suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia.

Valiokunnan kokoonpanon tulee ottaa huomioon riittävästi tarpeet valiokunnan riippumattomuudelle. Luottolaitoslain mukaisesti vähintään yhden jäsenen on oltava luottolaitoksesta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton, jolla on riittävä asiantuntemus laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Hallinnointikoodi taas edellyttää, että tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnalla tulee olla riittävä asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudellisesta raportoinnista ja tilinpäätöskäytännöistä sekä sisäisestä tarkastuksesta.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

 • Markku Koponen, pj
 • Tuomo Mäkinen
 • Minna Smedsten
 • Denis Strandell

Luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti riskivaliokunnan on avustettava hallitusta luottolaitoksen riskistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa sekä sen valvomisessa, että toimiva johto noudattaa hallituksen päättämää riskistrategiaa. Riskivaliokunnan on arvioitava, vastaavatko laitoksen pääomaa sitovista palveluista perimät hinnat laitoksen liiketoimintamallia ja riskistrategiaa sekä jos näin ei ole, valmisteltava hallituksen hyväksyttäväksi suunnitelma asian korjaamiseksi. Tältä pohjalta riskivaliokunnalle on vahvistettu tarkempi, sen toimintaa koskeva työjärjestys, jonka puitteissa riskivaliokunta ottaa huomioon kaikki keskeiset riskityypit, mukaan lukien ESG-riskit.

Riskivaliokunnan on myös avustettava hallituksen palkitsemisvaliokuntaa terveiden palkitsemisjärjestelmien luomisessa ja arvioitava, kannustavatko palkitsemisjärjestelmät ottamaan huomioon laitoksen riskit, pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset sekä tuottojen jaksotuksen ja tuottojen kertymistodennäköisyyden.

Valiokunnan kokoonpanon tulee ottaa riittävästi huomioon tarpeet valiokunnan riippumattomuudelle. Valiokunnan puheenjohtajan ei tule olla hallituksen puheenjohtaja tai toisen valiokunnan puheenjohtaja. Riskivaliokunnan jäsenillä tulee kullakin olla erikseen ja kaikilla yhteisesti asianmukaiset tiedot, osaaminen ja asiantuntemus riskienhallinnasta ja valvontakäytännöistä.

Riskivaliokunnan jäsenet:

 • Leena Vainiomäki, pj
 • Maaria Eriksson
 • Kari Laukkanen
 • Arto Vuojolainen

Palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen apuna pääsääntöisesti kaikki palkitsemiseen ja etuihin liittyvät hallituksen päätökset arvioi yhtiön palkitsemisjärjestelmän toimivuutta sekä valmistelee järjestelmän kehittämiseen liittyvät muutokset.

Valiokunnan kokoonpanon tulee ottaa huomioon riittävästi tarpeet valiokunnan riippumattomuudelle. Hallinnointikoodin mukaisesti palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan jäsenillä tulisi olla kollektiivisesti asiaankuuluvat tiedot, asiantuntemus ja ammatillinen kokemus palkitsemisjärjestelmistä ja -käytännöistä, riskinhallinnasta ja valvontatoimista ja erityisesti mekanismista, jolla palkitsemisrakenne sovitetaan laitoksen riski- ja pääomaprofiileihin.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet:

 • Kari Laukkanen, pj
 • Leena Vainiomäki
 • Maaria Eriksson