Omistajien nimitysvaliokunta

Kuntarahoituksella on yhtiökokouksen perustama nimitysvaliokunta.

Omistajien nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi toimikaudelle, hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella kulloinkin valittavalle hallitukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunnan tulee toiminnassaan ottaa huomioon luottolaitostoiminnasta annetun lain vaatimukset.

Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, joista kolme nimittää kolme suurinta omistajaa (kukin yhden). Neljännen jäsenen nimittää Suomen Kuntaliitto. Nimitettävät henkilöt eivät saa olla työsuhteessa yhtiöön. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimittämä edustaja. Hallituksen puheenjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin asiantuntijana ja valmistelee tässä tehtävässä valiokunnan kokoukset yhdessä hallituksen sihteerin kanssa valiokunnan puheenjohtajan tueksi.

Omistajien nimitysvaliokunnan jäseniksi mainitut tahot ovat nimittäneet seuraavat henkilöt:

  • Timo Kietäväinen, puheenjohtaja (toimitusjohtaja, Keva)
  • Timo Reina (varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry)
  • Sami Sarvilinna (kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki)
  • Maija Strandberg (finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto)

Omistajien nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta palkkioita.