Yleistä yhtiökokouksesta

Osakeyhtiölaki ja Kuntarahoituksen yhtiöjärjestys määrittelevät yhtiökokouksen käsiteltävät asiat. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaansa sekä äänestää omistamillaan osakkeilla, joista jokainen tuottaa yhden äänen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouksessa on

            esitettävä

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
 2. tilintarkastuskertomus;

  päätettävä
   
 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle;
 6. tilintarkastajan ja tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista;

  valittava
   
 7. tarvittaessa hallituksen jäsenet;
 8. tilintarkastaja;

  käsiteltävä
   
 9. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa vaatimansa asian käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, on ilmoitettava tästä yhtiön hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. Osakkeenomistaja voi toimittaa mahdolliset vaatimukset asian käsittelystä yhtiökokouksessa sähköpostitse osoitteeseen legal (at) kuntarahoitus.fi.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan tarvittaessa koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 prosenttia osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Kokouskutsu on tällaisessa tilanteessa toimitettava kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Kuntarahoituksen yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivulla, lähettämällä se osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin, toimittamalla se postitse heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai julkaisemalla se hallituksen määräämässä lehdessä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsussa on mainittava viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen.

Osakkeenomistajien ja ylimmän johdon vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä tulee osallistua yhtiökokouksiin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on mahdollisuuksien mukaan läsnä hallitus kokonaisuudessaan sekä hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt.  Ylimääräisissä yhtiökokouksissa on asian luonteesta riippuen läsnä tarpeellinen määrä hallituksen jäseniä. Tilintarkastaja on mahdollisuuksien mukaan läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, josta osakkeenomistajat voivat halutessaan pyytää yhtiöltä kopion. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä myös yhtiön verkkosivuilla.