Yhtiökokous

Osakeyhtiölaki ja Kuntarahoituksen yhtiöjärjestys määrittelevät yhtiökokouksen käsiteltävät asiat. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaansa sekä äänestää omistamillaan osakkeilla, joista jokainen tuottaa yhden äänen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouksessa on

          esitettävä

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
 2. tilintarkastuskertomus;

  päätettävä
   
 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle;
 6. tilintarkastajan ja tarvittaessa hallituksen jäsenten palkkioista;

  valittava
   
 7. tarvittaessa hallituksen jäsenet;
 8. tilintarkastaja;

  käsiteltävä
   
 9. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Yhtiökokous kokoontuu normaalisti kerran vuodessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa vaatimansa asian käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, on ilmoitettava tästä yhtiön hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan tarvittaessa koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 prosenttia osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Kokouskutsu on tällaisessa tilanteessa toimitettava kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Kuntarahoituksen yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan todistettavasti kirjallisesti lähettämällä kirjattu kirje osakkeenomistajien osakasluetteloon ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla se yhtiökokouksen määräämässä lehdessä. Kokouskutsu julkaistaan myös Kuntarahoituksen verkkosivuilla.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiö pyrkii toimittamaan yhtiökokouskutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen aina hyvissä ajoin, pääsääntöisesti kolme viikkoa ennen kokousta. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta.

Osakkeenomistajien ja ylimmän johdon vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä tulee osallistua yhtiökokouksiin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on mahdollisuuksien mukaan läsnä hallitus kokonaisuudessaan sekä hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö.  Ylimääräisissä yhtiökokouksissa on asian luonteesta riippuen läsnä tarpeellinen määrä hallituksen jäseniä. Tilintarkastaja on mahdollisuuksien mukaan läsnä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, josta osakkeenomistajat voivat halutessaan pyytää yhtiöltä kopion. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä myös yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistaja voi toimittaa mahdolliset vaatimukset asian käsittelystä yhtiökokouksessa sähköpostitse osoitteeseen legal (at) kuntarahoitus.fi.