Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 13.7.2009, päivitetty 7.9.2017

1. Rekisterinpitäjä                  

Kuntarahoitus Oyj
Y-tunnus 1701683-4
PL 744, 00101 HELSINKI
p. (09) 6803 5666
Käyntiosoite: Jaakonkatu 3 A, 5. kerros, 00100 HELSINKI

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sinikka Huitu
sinikka.huitu(at)kuntarahoitus.fi
p. (09) 6803 5613                            

3. Rekisterin nimi

Kuntarahoituksen asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään

 • myynti- ja markkinointityöhön (ml. suoramarkkinointi)
 • asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon (liiketapahtumien toteuttamiseen ja todentamiseen)
 • lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää tietoja

 • Kuntarahoituksen antolainaus- ja leasingasiakkaina olevien kuntien, kuntayhtymien sekä näiden määräysvallassa olevien yhtiöiden sekä valtion takaaman asuntotuotannon yhtiöiden yhteyshenkilöistä (ml. Kuntarahoituksen uutiskirjeen tilanneet tahot);

 • Kuntaobligaatioita merkinneistä sijoittajista ja tehdyistä merkinnöistä;

 • varainhankinnan ja sijoitustoiminnan vastapuolena olevien pankkien- ja sijoituspalveluyritysten yhteyshenkilöistä; sekä

 • muiden Kuntarahoituksen yhteistyökumppaneina toimivien tahojen yhteyshenkilöistä.

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja

 • henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema, edustettu organisaatio)
 • jako Kuntarahoituksen määrittelemiin asiakas- tai yhteistyökumppanikohderyhmiin
 • henkilön suostumuksella tallennetut henkilön antamat henkilökohtaiset tiedot (esim. harrastuksiin, ruokavalioon liittyen)
 • Kuntarahoituksen tallentamat lisätiedot (mm. annetut liikelahjat, sidokset muihin kohderyhmiin, Kuntarahoituksen nimeämä vastuuhenkilö, säännölliset postitustiedot esim. uutiskirje, asiakaslehti
 • kiinnostus tiettyihin tuotteisiin tai tuoteryhmiin
 • kuntaobligaatioiden osalta sijoittajan tai sijoittajan edustajana olevan henkilön henkilötunnus, merkitty Kuntaobligaatio, merkinnän kokonaismäärä, arvo-osuustilin numero
 • asiointitiedot

Edellä mainittujen lisäksi rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, jotka vierailevat Kuntarahoituksen toimitiloissa. Näistä henkilöistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

 • nimi
 • edustettu organisaatio
 • sähköpostiosoite 
 • puhelinnumero

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 1. Henkilön oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla)
 2. Kuntarahoituksen keräämät tiedot (tarjouspyynnöt, sopimukset, asiakkaan/yhteistyökumppanin internetsivut)
 3. Viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. kaupparekisteri)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

 • viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti

 • samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimissa rajoissa.              

Tietoja voidaan siirtää EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ainoastaan henkilötietolain ja muun kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön sallimin perustein.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa säilytystiloissa. Mikäli aineisto ei ole enää tarpeellinen manuaalisessa muodossa sen tultua esim. siirretyksi sähköiseen tietojärjestelmään, hävitetään aineisto tietoturvallisesti.

B) Sähköisesti talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Ainoastaan määrätyillä Kuntarahoituksen työntekijöillä sekä Kuntarahoituksen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä ja asiamiehillä on oikeus käsitellä rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Jokainen käyttäjä on saamistaan tiedoista vaitiolovelvollinen pankkisalaisuuden mukaisesti. Yhtiöllä on asianmukaiset tietoturvajärjestelyt estämässä tietokantoihin tunkeutumisen ulkopuolisen toimesta (mm. palomuuritekniikka).

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Rekisterinpitäjä korjaa oma-aloitteisesti, ilman aiheetonta viivytystä tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Kuntarahoitusta käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Kielto tulee toimittaa kirjallisesti rekisteröintiasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).

Tämä rekisteriseloste on saatavilla yhtiön toimitiloissa kohdassa 1 mainitussa osoitteessa ja Kuntarahoituksen internetsivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi.

Viimeksi muutettu: 
09/07/2017