Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
2.3.2017 klo 15

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet Kuntarahoitus Oyj:n 23.3.2017 klo 14 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 61 496 269,28 euroa, josta tilikauden voitto on 6 807 909,79 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat, 61 496 269,28 euroa, jätetään omaan pääomaan. Hallitus pitää perusteltuna tilikauden voiton jättämistä yhtiöön. Yhtiön on edelleen tarpeen varautua omia varoja koskevien vaatimusten tiukentumiseen kasvattamalla ensisijaista pääomaa tuloksen kautta.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä ”toimikausi 2017-2018”): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja palkkioita. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2017-2018 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Minna Helppi ja Jari Koskinen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2017-2018. Minna Helppi toimii tällä hetkellä Metso Oyj:n rahoitusjohtajana ja hänellä on kokemusta rahoitusalalta muun muassa Nordean palveluksessa. Jari Koskinen on Suomen kuntaliitto ry:n toimitusjohtaja ja hänellä on laaja kokemus suomalaisesta kuntasektorista sekä rahoitusalan kokemusta Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankista. Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle, että Helena Walldén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tapani Hellstén varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2017-2018. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalla toimikaudella. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kuntarahoituksen yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että siitä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen ikää koskeva rajoitus. Kyseinen rajoitus ei vastaa enää nykyistä markkinakäytäntöä ja Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta huolehtii omalta osaltaan hallituksen jäsenten riittävästä rotaatiosta tehdessään vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla suomen kielellä.

Lisätietoja:
KUNTARAHOITUS OYJ

Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856
 
Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on noin 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata paikallishallinnon investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.