Vastuullisuuspolitiikka linjaa kestävää toimintatapaa

Kuntarahoituksen kaikki toiminta perustuu johtamisjärjestelmään, politiikkoihin ja toimintaohjeisiin, minkä lisäksi käytössämme on erityisesti toiminnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen keskittyviä periaatteita ja ohjeita. Näitä ovat muun muassa vastuullisuuspolitiikka, riskinottohalukkuuden viitekehys, vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen viitekehykset, vastuullisen sijoittamisen viitekehys ja asiakasrahoituksen ESG-arvioinnin periaatteet.

Kuntarahoituksen vastuullisuuspolitiikan hyväksyy yhtiön hallitus. Vastuullisuus kattaa toiminnan eettisyyden ja yhteiskuntavastuuseen sekä sidosryhmien tarpeisiin liittyvät ESG-näkökulmat mukaan lukien ympäristöön, ilmastoon, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja hallintoon liittyvät riskit. Vastuullisuuspolitiikka käsittelee myös Kuntarahoituksen ydinprosesseja rahoituksesta varainhankintaan, sijoituksiin ja hallintoon.

Eettiset periaatteet ovat ohjenuora koko henkilöstölle

Kuntarahoituksen eettiset periaatteet koskevat koko henkilöstöä ja ne kattavat niin lainsäädännön, hallinnollisten määräysten kuin sisäisten politiikkojen ja työohjeiden noudattamisen kuin odotukset rehellisyydestä ja työtehtävien asianmukaisesta ja huolellisesta hoitamisesta.

Eettiset periaatteet sisältävät muun muassa ohjeet korruption, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, lahjoista ja vieraanvaraisuudesta, salassapidosta, eturistiriidoista sekä väärinkäytösepäilyistä raportoimisesta.

Tutustu Kuntarahoituksen eettisiin periaatteisiin

Sitoudumme omien päästöjen jatkuvaan vähentämiseen

Ihminen meloo sup-laudalla suomalaisessa merimaisemassa.

Vastuullinen sijoittaminen

Kuntarahoituksen vastuullisen sijoittamisen viitekehys kiteyttää sijoitustoimintamme vastuullisuuden periaatteet, prosessit ja vastuut. Raportoimme lisäksi vastuullisten sijoitusten kehitystä vuosineljänneksittäin verkkosivuillamme sekä osana vuosikertomusta.

Sijoituspolitiikkamme sallii sijoitukset vain korkosijoituksiin, joissa liikkeeseenlaskijoina toimivat OECD-maiden rahoituslaitokset, valtiot ja valtioiden julkisyhteisöt. Tämä edistää sijoittamisen vastuullisuusperiaatteita, sillä OECD-maat ovat mukana tukemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG).

Kuntarahoitus on sijoituksissaan sitoutunut näihin periaatteisiin:

  • Poissuljemme sijoituskohteet ja liikkeeseenlaskijat, jotka eivät ole vastuullisuusperiaatteidemme mukaisia.
  • Seuraamme ja hallinnoimme aktiivisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvää ESG-arvoa niin yksittäisen liikkeeseenlaskijan kuin koko likviditeettiportfolion osalta.
  • Teemme suoria sijoituksia vastuullisiksi luokiteltuihin korkoinstrumentteihin, joilla edistetään suoraan kestävän kehityksen tavoitteita.

Vastuulliset hankinnat

Kuntarahoitus noudattaa hankinnoissaan vastuullisuuspolitiikan linjauksia, minkä lisäksi hankintoja ohjaa erillinen hankintaohje. Hankinnoissa huomioimme vastuullisuuden periaatteet niin ympäristön, yhteiskunnallisten vaikutusten kuin hallintotavankin näkökulmasta. Hankinnoissa arvioidaan muun muassa ympäristövaikutukset ja -kuormitukset sekä kierrätysmahdollisuudet.

Olemme määritelleet yhteistyökumppaneillemme vastuullisuuden yhteistyökumppaneillemme, koska haluamme, että Kuntarahoituksen arvot heijastuvat myös toiminnassa meille palveluita tai tuotteita tarjoavien kolmansien osapuolten kanssa.

Tämän lisäksi edellytämme kumppaneiden noudattavan kaikkea toimintaansa liittyvää lainsäädäntöä, viranomaisnormeja, yleisesti hyväksyttyjä toimintatapoja sekä voimassa olevia sopimuksia ja annettuja lupauksia.
Vähimmäisvaateet koskevat yhteistyökumppaneiden vastuuta ympäristöstä, ihmisistä ja hyvästä hallinnosta.

Kumppanien on muun muassa minimoitava toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset, kunnioitettava ihmisoikeuksia, edistettävä henkilökuntansa hyvinvointia, estettävä häirintä ja syrjintä sekä varmistettava työn turvallisuus. Hallinnon osalta edellytämme yhteistyökumppaneilta muun muassa hyvää taloudenpitoa, eettisten toimintatapojen noudattamista, tietoturvallisuuden varmistamista, eturistiriitatilanteiden tunnistamista ja niistä ilmoittamista, aktiivisia toimia ja määriteltyjä toimintaperiaatteita korruption estämiseksi sekä väärinkäytösepäilyjen tutkimista ja niistä ilmoittamista.

Edellytämme kumppaniemme sitoutuvan vastuullisuuteen

Näin arvioimme rahoitukseen liittyviä ESG-riskejä

Kuntarahoitus raportoi toimintaansa liittyvistä ESG-riskeistä sekä yhtiön toimintamalleista niiden hallintaan liittyen vuosikertomuksen ja puolivuosikatsauksen yhteydessä julkaistavissa riski- ja vakavaraisuusraporteissa (Pilari III).

Kuntarahoitukseen liittyvät ESG-riskit eli ilmasto- ja ympäristöriskejä sekä hallintoon ja sosiaaliseen vastuuseen liittyviä riskejä kohdistuvat erityiset rahoitettuihin kohteisiin. Tämän vuoksi kehitämme jatkuvasti rahoitettujen kohteiden ESG-arviointia sekä asiakas- että hanketasolla. Erityisesti keskitymme ilmasto- ja ympäristöriskien tunnistamiseen ja hallintaan.

Asiakkaisiin ja rahoitettaviin hankkeisiin liittyviä ESG-riskejä tarkastellaan sekä rahoituksenmyöntöprosessin aikana sekä osana asiakkaan vuotuista riskiarviota.

Kuntarahoitus on mukana Partnership for Carbon Accounting Financials -yhteistyöhankkeessa (PCAF), jossa yhtenäistetään lainoihin ja sijoituksiin liittyvien kasvihuonepäästöjen arviointia ja raportointia. Osana hankkeeseen liittyvää kehitystyötä kehitämme rahoittamiemme kohteiden päästöjen laskentaa.

Asiakkaiden osaamisen kasvattamiseksi ja tiedonhankinnan helpottamiseksi tarjoamme kunta-asiakkaillemme ESG-sovellusta osana digitaalisia palveluitamme. Palvelussa kunnat voivat arvioida omaa tilannettaan kestävän kehityksen mittareilla. Tunnusluvut perustuvat alueellisiin indikaattoreihin, jotka puolestaan pohjautuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen. Sovelluksen tarjoaa ulkopuolinen palveluntarjoaja.

Hankkeiden ESG-arviointi tähtää riskien hallintaan ja parempaan asiakastuntemukseen

Kuntarahoituksen ESG-luokitukset

ArvioijaArvosana ja sijoitus vertailuryhmässäAsteikkoViimeisin raporttiToimiala
ISS ESGScore: C+ Prime
Ranking: Top 20% of 136 companies
(9.8.2022)
D-, D, D+,
C-, C, C+,
B-, B, B+,
A-, A, A+
ISS EGS GatewayMortgage & Public Sector Finance
SustainalyticsScore: 7.0 Negligible Risk
Ranking: Banks 13/1051
(18.3.2024)
Negligible, Low, Medium, High, SevereSustainalytics ESG Ratings ReportBanks
S&P GlobalESG score: 37/100
Ranking: percentile 85
(17.3.2023)
0-100S&P Global ESG ScoreFBN Diversified Financial Services and Capital Markets
MSCIScore: AA
Ranking: Top 36 % of 62 companies
(18.4.2023)
CCC,
B, BB, BBB,
A, AA, AAA
Ei julkisesti saatavillaUniverse: MSCI ACWI constituents, Diversified Financials, n=62

Lue lisää Kuntarahoituksen hallinnoinnista

Kuntarahoituksen hallintoa ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti vastaamaan omistajien ja asiakkaiden, sijoittajien ja henkilöstön odotuksia sekä lisääntyvän sääntelyn vaatimuksia.

Lue lisää Kuntarahoituksen hallinnoinnista

Ota yhteyttä

Vastuullisuustiimimme