Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj

Pörssitiedote
8.3.2016 klo 15:45

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta on tehnyt Kuntarahoitus Oyj:n 22.3.2016 klo 15 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 54 688 359,49 euroa, josta tilikauden voitto on 1 530 009,22 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat, 54 688 359,49 euroa, jätetään omaan pääomaan. Hallitus pitää perusteltuna tilikauden voiton jättämistä yhtiöön. Yhtiön on edelleen tarpeen varautua omia varoja koskevien vaatimusten tiukentumiseen kasvattamalla ensisijaista pääomaa tuloksen kautta.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen (jäljempänä toimikausi 2016 – 2017): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja palkkioita.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2016 – 2017 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Sirpa Louhevirta, Tuula Saxholm ja Juha Yli-Rajala. Koska Eva Liljeblom ja Asta Tolonen ovat ilmoittaneet, että eivät enää ole käytettävissä hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2016 – 2017, omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että Helena Walldén ja Vivi Marttila valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Helena Walldén toimii tällä hetkellä Fingrid Oyj:n hallituksen puheenjohtajana ja Raskone Oy:n hallituksen jäsenenä. Walldénilla on pitkä rahoitusalan tausta OP-Pohjola-ryhmästä. Vivi Marttila on Simon kunnan kunnanjohtaja ja hänellä on lisäksi pitkä tausta tilintarkastustoiminnasta. Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle, että Helena Walldén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tapani Hellstén varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi seuraavalle toimikaudelle 2016 – 2017. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalla toimikaudella. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kuntarahoituksen yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että siitä poistetaan yhtiön oikeus omien osakkeiden lunastamiseen, jotta osakkeet täyttävät Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 (ns. vakavaraisuusasetuksen) vaatimukset ydinpääomainstrumenteille (CET1). Muutosehdotus perustuu Finanssivalvonnan 27.1.2016 julkistamaan tulkintaan, jonka mukaan luottolaitosten tulee poistaa yhtiöjärjestyksistään yhtiön oikeus lunastaa omia osakkeitaan ja ottaa asia seuraavaksi järjestettävän yhtiökokouksen asialistalle. Kuntarahoitus on 1.1.2016 alkaen Euroopan keskuspankin suorassa valvonnassa oleva luottolaitos. Kuntarahoituksen täytyy hakea yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Euroopan keskuspankin hyväksyntä sille, että yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakkeet voidaan lukea yhtiön ydinpääomaan (CET1). Kuntarahoitus ei pysty arvioimaan Euroopan keskuspankin asian käsittelyaikataulua.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen teknistä muutosta yhtiökokouskutsun toimittamistavan osalta.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen internet-sivuilla suomen kielellä.

Lisätietoja:
KUNTARAHOITUS OYJ

Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856
Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.