Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
4.3.2021 klo 11.00

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet Kuntarahoitus Oyj:n 25.3.2021 kello 10 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 151 454 113,07 euroa, josta tilikauden voitto on 22 336 157,82 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingosta ja sen maksuajankohdasta, yhdessä tai useammassa erässä, ja huomioiden voimassa olevat viranomaissuositukset. Hallitus ehdottaa, että se voi yhtiökokouksen valtuuttamana päättää maksaa osinkoa enintään 0,52 euroa osakkeelta, yhteensä enintään 20 313 174,96 euroa. Valtuutus on voimassa Kuntarahoituksen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Koronapandemian vuoksi Euroopan keskuspankki (EKP) antoi 15. joulukuuta 2020 suosituksen valvomilleen pankeille noudattaa syyskuun 2021 loppuun asti äärimmäistä varovaisuutta päättäessään osingonjaosta. EKP:n tällä hetkellä voimassa olevan suosituksen mukaisesti hallitus aikoo pidättäytyä päättämästä osingonmaksusta tämän valtuutuksen perusteella 30. syyskuuta 2021 saakka. 

Kuntarahoitus julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät. Mahdollinen osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön ylläpitämään osakasluetteloon.

Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen arvion mukaan vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta.
 

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2021–2022): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23 000 euroa, riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 25 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista. Palkkioehdotus vastaa toimikaudella 2020–2021 maksettuja palkkioita.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä toimikaudelle 2021–2022 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Denis Strandell ja Kimmo Viertola. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten ja Leena Vainiomäki valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021–2022. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Tuula Saxholm ja Helena Walldén eivät ole enää käytettävissä hallitukseen.

Tuomo Mäkinen on Helsingin kaupungin rahoituspäällikkö ja toiminut Helsingin kaupungilla erilaisissa taloushallinnon tehtävissä pitkään. Tuomo Mäkinen tuo hallitukseen sekä kuntasektorin tuntemusta, että hyvää osaamista rahoitusriskien hallinnasta. Minna Smedsten on Taaleri Oyj:n talousjohtaja, jolla on pitkä kokemus finanssisektorin taloushallinnon johtotehtävistä sekä hallitustehtävistä eri yhtiöissä, mukaan lukien Basware Oyj:n tarkastusvaliokunnan puheenjohtajuus. Leena Vainiomäellä on pitkä kokemus pankkisektorilta eri johtotehtävistä, ja hän on toiminut viimeksi Danske Bankin Suomen maajohtajana. Sääntelyn edellyttämä uusien hallituksen jäsenten soveltuvuuden arviointi on vielä kesken valvovan viranomaisen toimesta.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle, että Kari Laukkanen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Maaria Eriksson varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2021–2022. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalla toimikaudella. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
             
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavia pääasiasiallisia muutoksia yhtiöjärjestykseen:             

  • Yhtiön toimialaa ehdotetaan täydennettäväksi, että siihen lisätään yhtiön olevan luottolaitosten vakavaraisuussäännösten mukainen julkinen kehitysluottolaitos.
  • Suostumuslauseketta ja lunastuslauseketta ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että ne koskevat kaikkia luovutustoimin tapahtuvia osakkeiden saantoja riippumatta siitä, onko saanto vastikkeellinen vai vastikkeeton.
  • Kuulumista toisen yhtiön hallintoon ehdotetaan täsmennettävän siten, että ratkaisevaa hallituksen jäsenten esteellisyyden arvioinnissa on, harjoittaako toinen luottolaitos tai muu yhtiö, jossa hallituksen jäsen toimii, kilpailevaa toimintaa Kuntarahoituksen kanssa.
  • Yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että kutsu voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti joko julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivulla, lähettämällä se osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin sähköposti- tai postiosoitteisiin tai julkaisemalla se hallituksen määräämässä lehdessä.
  • Yhtiökokouksen pitämisen ajankohtaa ehdotetaan pidennettäväksi lain mukaiseen enimmäisaikaan eli kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan epätarkoituksenmukaisina pidettäviä vapaaehtoisia määräyksiä sekä tehdään teknisiä korjauksia yhtiöjärjestyksen sisältöön ja sanamuotoihin.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla suomen kielellä.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953
 

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 44 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi