Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
26.4.2024 klo 11.00

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj:n (Kuntarahoitus) hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet 17.5.2024 kello 10 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 365 610 693,66 euroa, josta tilikauden voitto on 67 416 447,86 euroa.

Yhtiökokouksen maaliskuussa 2023 vahvistaman osinkopolitiikan mukaan Kuntarahoituksen tavoitteena on maksaa osinkoina 30–60 % konsernin tilikauden tuloksesta. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,69 euroa osakkeelta, yhteensä 66 017 818,62 euroa.

Kuntarahoituksen tilikauden tulos oli vahva. Hallitus pitää perusteltuna ehdotuksen mukaisen osingon jakamista. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen arvion mukaan vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta tai ole ristiriidassa Kuntarahoitusta velvoittavan lainsäädännön kanssa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.5.2024. Hallitus eh-dottaa, että osinko maksetaan 28.5.2024 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2024–2025):

  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25 000 euroa;
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 29 000 euroa;
  • riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 31 000 euroa;
  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa; ja
  • kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä tapaamisista 600 euroa / kokous jäsenille ja 950 euroa / kokous puheenjohtajille.

Palkkioehdotus tarkoittaa 3000 euron korotusta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon, 1500 euron korotuksia varapuheenjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkioihin ja 1000 euron korotusta hallituksen jäsenen vuosipalkkioon.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2024–2025. Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Kari Laukkanen, Maaria Eriksson, Markku Koponen, Tuomo Mäkinen, Denis Strandell, Leena Vainiomäki ja Arto Vuojolainen. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Elina Stråhlman. Hallituksen nykyisistä jäsenistä
Minna Smedsten ei ole enää käytettävissä hallitukseen uudelle kaudelle.

Elina Stråhlman toimii Enento Group Oyj:n talousjohtajana. Stråhlmanilla on laaja osaaminen erityisesti taloudellisesta raportoinnista sekä tilintarkastustoiminnasta.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle Kari Laukkasen uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Maaria Erikssonin uudelleenvalintaa varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2024-2025 valitaan PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla suomen kielellä.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on lähes 50 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi