Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 17.5.2024 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
17.5.2024 klo 13.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 17.5.2024 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 17.5.2024 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2023.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 1,69 euroa osakkeelta, yhteensä 66 017 818,62 euroa. Osinko maksetaan 28.5.2024 tai mahdollisimman pian sen jälkeen osakkeenomistajalle, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon osingonmaksun täsmäytyspäivänä 21.5.2024.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2024–2025):

  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 25 000 euroa;
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 29 000 euroa;
  • riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 31 000 euroa;
  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 45 000 euroa; ja
  • kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä tapaamisista 600 euroa / kokous jäsenille ja 950 euroa / kokous puheenjohtajille.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettiin 3000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkioita 1500 eurolla ja hallituksen jäsenen vuosipalkkiota 1000 eurolla. Kokouspalkkioihin ei tehty muutoksia.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2024–2025 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Tuomo Mäkinen, Denis Strandell, Leena Vainiomäki ja Arto Vuojolainen. Lisäksi hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Elina Stråhlman.

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kertoi yhtiön kehityksestä vuonna 2023 ja totesi, että vuosi 2023 oli jo neljäs peräkkäinen epävakauden leimaama vuosi. Kuntarahoituksen toimintakykyyn geopoliittisten jännitteiden lisääntyminen ja markkinoiden ailahtelu eivät merkittävästi vaikuttaneet, vaan yhtiö pystyi häiriöttä toteuttamaan perustehtävänsä eli edullisen pitkäaikaisen rahoituksen hankkimisen asiakkailleen. Toimitusjohtaja korosti hyvinvointialueiden pitkäaikaisen rahoituksen osalta, että tätä rajoittaa Kuntien takauskeskuksen asettama 400 miljoonan euron vuosittainen limiitti myös, koska hyvinvointialueet eivät ole takauskeskuksen jäseniä. Julkisen sektorin rahoituskustannusten kehityksen kannalta olisi tärkeää, että hyvinvointialueet tulisivat Kuntien takauskeskuksen jäseniksi ja osaltaan kantaisivat takausvastuun varainhankinnasta, jota käytetään hyvinvointialueiden rahoitukseen. Lopuksi toimitusjohtaja kertoi myös vuoden 2024 osalta, että Kuntarahoitus on päättänyt lopettaa tytäryhtiönsä Rahoituksen neuvonantopalvelut Inspira Oy:n neuvonantoliiketoiminnan, kun tähän liittyvä yrityskauppa raukesi FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jukka Paunonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Kari Laukkasen ja varapuheenjohtajaksi Maaria Erikssonin. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Kari Laukkasen puheenjohtajaksi sekä Leena Vainiomäen ja Maaria Erikssonin jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Markku Koponen puheenjohtajaksi sekä Tuomo Mäkinen, Elina Stråhlman ja Denis Strandell jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Leena Vainiomäen puheenjohtajaksi sekä Maaria Erikssonin, Kari Laukkasen ja Arto Vuojolaisen jäseniksi.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2023 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on lähes 50 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi