Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2022 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
24.3.2022 klo 14.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2022 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2022 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2021.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 1,03 euroa osakkeelta, yhteensä 40 235 711,94 euroa. Osinko maksetaan 5.4.2022 osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 31.3.2022.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2022–2023):

  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 23 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 26 000 euroa,
  • riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 28 000 euroa,
  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa ja
  • kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota nostettiin 5000 eurolla ja muiden tehtävien vuosipalkkioita 3000 eurolla.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2022–2023 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten, Denis Strandell ja Leena Vainiomäki. Hallitukseen ei valittu uusia jäseniä.

Toimitusjohtajan puheenvuoro
Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kävi puheessaan läpi yhtiön kehitystä vuonna 2021 ja totesi liiketoiminnan säilyneen edelleen vahvana. Vaikka Ukrainan kriisi on tänä vuonna lisännyt toimintaympäristöön epävarmuutta, on Kuntarahoitus pystynyt toimimaan häiriöittä. Kriisin kokonaisvaikutuksia Kuntarahoituksen toimintaympäristöön on liian aikaista arvioida.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanon muuttaminen
Yhtiökokous päätti omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanon täydentämisestä viidennellä, kuntasektoria edustavalla jäsenellä.

Omistajien nimitysvaliokunta on koostunut neljästä jäsenestä. Kolme suurinta osakkeenomistajaa (Keva, Suomen valtio ja Helsingin kaupunki) sekä Suomen Kuntaliitto ry ovat kukin nimittäneet yhden jäsenen nimitysvaliokuntaan. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunnan kokoonpanoa täydennetään viidennellä jäsenellä, jonka nimittämiseen ovat oikeutettuja kolmen suurimman omistajan jälkeen seuraavat viisi suurinta omistajaa yhdessä. Omistusta arvioidaan kunta- tai kaupunkikonsernin kokonaisomistuksen perusteella. Nykyisellä omistusrakenteella nimittämisoikeuden saavat yhteisesti seuraavat kunnat: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki ja Turun kaupunki.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Kari Laukkasen ja varapuheenjohtajaksi Maaria Erikssonin. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Kari Laukkasen puheenjohtajaksi sekä Leena Vainiomäen ja Maaria Erikssonin jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Markku Koponen puheenjohtajaksi sekä Vivi Marttila, Minna Smedsten ja Denis Strandell jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Leena Vainiomäen puheenjohtajaksi sekä Maaria Erikssonin, Kari Laukkasen ja Tuomo Mäkisen jäseniksi.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2021 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on yli 46 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi