Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
25.3.2021 klo 13.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2021 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 25.3.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2020.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osingosta ja sen maksuajankohdasta, yhdessä tai useammassa erässä, ja huomioiden voimassa olevat viranomaissuositukset. Hallitus voi yhtiökokouksen valtuuttamana päättää maksaa osinkoa enintään 0,52 euroa osakkeelta, yhteensä enintään 20 313 174,96 euroa. Valtuutus on voimassa Kuntarahoituksen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen saakka.

Kuntarahoitus julkistaa hallituksen mahdollisesti tekemät osingonmaksuun liittyvät päätökset erikseen ja vahvistaa samalla osingon täsmäytys- ja maksupäivät. Mahdollinen osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä yhtiön ylläpitämään osakasluetteloon.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2021–2022): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23 000 euroa, riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 25 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Lisäksi yhtiökokous päätti, että kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista. Palkkiot vastaavat toimikaudella 2020–2021 maksettuja palkkioita.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä toimikaudelle 2021–2022 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Denis Strandell ja Kimmo Viertola. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten ja Leena Vainiomäki valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2021–2022. Sääntelyn edellyttämä uusien hallituksen jäsenten soveltuvuuden arviointi on saatu päätökseen ja sen tuloksena valvova viranomainen ei vastusta uusien jäsenten valintaa.

Toimitusjohtajan puheenvuoro
Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kävi läpi yhtiön kehitystä vuonna 2020 ja korosti vuoden erityislaatuisuutta. Vuonna 2020 koronapandemia (COVID-19) vaikutti vahvasti Kuntarahoituksen toimintaympäristöön, mutta yhtiö pystyi tästä huolimatta vastaamaan erinomaisesti asiakkaidensa rahoitushuollosta perustehtävänsä mukaisesti. Vuonna 2021 toimintaympäristö sisältää edelleen epävarmuuksia, ja Kuntarahoituksen asiakkaiden rahoituskysyntään vaikuttaa pandemian ja rokotesuojan kehittyminen.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti tehdä seuraavat pääasialliset muutokset yhtiöjärjestykseen:             

  • Yhtiön toimialaa päätettiin täydentää lisäämällä siihen yhtiön olevan luottolaitosten vakavaraisuussäännösten mukainen julkinen kehitysluottolaitos.
  • Suostumuslauseketta ja lunastuslauseketta päätettiin tarkentaa siten, että ne koskevat kaikkia luovutustoimin tapahtuvia osakkeiden saantoja riippumatta siitä, onko saanto vastikkeellinen vai vastikkeeton.
  • Kuulumista toisen yhtiön hallintoon päätettiin täsmentää siten, että ratkaisevaa hallituksen jäsenten esteellisyyden arvioinnissa on, harjoittaako toinen luottolaitos tai muu yhtiö, jossa hallituksen jäsen toimii, kilpailevaa toimintaa Kuntarahoituksen kanssa.
  • Yhtiökokouskutsua koskevaa pykälää päätettiin muuttaa siten, että kutsu voidaan toimittaa vaihtoehtoisesti joko julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivulla, lähettämällä se osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin sähköposti- tai postiosoitteisiin tai julkaisemalla se hallituksen määräämässä lehdessä.
  • Yhtiökokouksen pitämisen ajankohtaa päätettiin pidentää lain mukaiseen enimmäisaikaan eli kokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 

Lisäksi yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksestä joitakin epätarkoituksenmukaisina pidettäviä vapaaehtoisia määräyksiä sekä tehdä teknisiä korjauksia yhtiöjärjestyksen sisältöön ja sanamuotoihin.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Kari Laukkasen ja varapuheenjohtajaksi Maaria Erikssonin. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Kari Laukkasen puheenjohtajaksi sekä Leena Vainiomäen ja Kimmo Viertolan jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Markku Koponen puheenjohtajaksi sekä Vivi Marttila, Minna Smedsten ja Denis Strandell jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Leena Vainiomäen puheenjohtajaksi sekä Maaria Erikssonin, Kari Laukkasen ja Tuomo Mäkisen jäseniksi.
Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2020 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:


Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 44 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi