Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2015 päätökset

PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 KELLO 15.30

Kuntarahoitus Oyj

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2015 päätökset

PÖRSSITIEDOTE 26.3.2015 KELLO 15.30

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2015 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 26.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Eva Liljeblom, Sirpa Louhevirta, Tuula Saxholm, Asta Tolonen ja Juha Yli-Rajala. Lisätietoja hallituksen jäsenistä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Eva Liljeblomin ja varapuheenjohtajaksi Tapani Hellsténin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot toimikaudelle 2015­-2016. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja palkkioita: hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän edelleen laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä poistamalla siitä viittauksen luottolaitostoiminnasta annetun lain säädösnumeroon.

Omistajien nimitysvaliokunnan toimintaa koskevat päätökset

Yhtiökokous päätti, että jatkossa omistajien nimitysvaliokunnan muodostavat pysyvästi kolme suurinta omistajaa ja Suomen Kuntaliitto ry, jotka kukin nimeävät yhden edustajan omistajien nimitysvaliokuntaan, ellei yhtiökokous myöhemmin muuta päätä. Päätöksellä poistettiin prosessi, jossa nimitysvaliokunnan kokoonpano on tarkistettu vuosittain sen perusteella, mitkä tahot ovat kolme suurinta omistajaa. Yhtiön omistusrakenteessa ei yhtiöjärjestyksen määräysten vuoksi voi tapahtua merkittäviä ja nopeita muutoksia, jolloin vuosittainen tarkistus suurimpien omistajien tilanteesta ei ole tarpeen valiokunnan hallinnon kannalta. Omistusmuutosten vaikutukset huomioidaan valiokunnan kokoonpanossa siitä alkaen, kun tällaisia omistusrakenteen muutoksia mahdollisesti tapahtuu.

Yhtiökokous päätti, että uudistetun luottolaitostoiminnasta annetun lain vuoksi yhtiökokouksen aiemmat päätökset nimitysvaliokunnan toiminnasta korvataan uudella, lainsäädäntöuudistuksen huomioon ottavalla, omistajien nimitysvaliokunnan toimintaa koskevalla päätöksellä.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2014 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

Kuntarahoitus Oyj

Pekka Averio
Toimitusjohtaja
Puh. 0500 406 856

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on noin 30 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.