Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
28.3.2019 klo 13.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2019 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 28.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68 euroa, ja että muut voitonjakokelpoiset varat, 127 617 814,70 euroa, jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan 9.4.2019 osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 4.4.2019.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti, että Kuntarahoituksen yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan jäseniä on voinut olla enintään kahdeksan. Lisäksi yhtiökokous päätti teknisistä muutoksista yhtiöjärjestykseen.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä ”toimikausi 2019-2020”): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Palkkiot vastaavat toimikaudelta 2018-2019 maksettuja palkkioita. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä toimikaudelle 2019-2020 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Minna Helppi, Markku Koponen, Jari Koskinen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Maaria Eriksson ja Raija-Leena Hankonen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2019-2020, kuitenkin niin, että Raija-Leena Hankosen toimikausi alkaa siitä, kun hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva yhtiöjärjestyksen muutos on voimassa olevan osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla rekisteröity kaupparekisteriin.

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio totesi puheenvuorossaan, että valmisteilla ollut maakunta- ja sote uudistus ei ole edennyt  aiemman suunnitelman mukaisesti ja tehtyjä lakiehdotuksia ei käsitellä enää eduskunnassa. Kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen nimitettävä hallitus käynnistänee uudistuksen suunnittelun uudelleen. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole asiaa koskevaa lainsäädäntöehdotusta eikä muita konkreettisia suunnitelmia. Näin ollen Kuntarahoitus ei voi arvioida tällaisen mahdollisen uudistuksen vaikutuksia asiakkaidensa rahoitustarpeisiin tai omaan toimintaansa. Kuntarahoituksen tavoitteena on kyetä toimimaan myös jatkossa sote-sektoriin liittyvien investointien rahoittajana, riippumatta siitä millaisessa muodossa sote-uudistus mahdollisesti toteutetaan. Kuntarahoituksen kautta kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmä on osoittanut toimivuutensa myös haastavissa markkinaolosuhteista ja siten Kuntarahoitus katsoo, että tätä järjestelmää olisi järkevä hyödyntää myös uudelleen järjestettävän sote-sektorin rahoituksessa, Kallio sanoo.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Tuula Saxholmin. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Helena Walldénin puheenjohtajaksi sekä Markku Koposen, Jari Koskisen ja Tuula Saxholmin jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Markku Koponen puheenjohtajaksi sekä Raija-Leena Hankonen, Kari Laukkanen ja Vivi Marttila jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Kari Laukkasen puheenjohtajaksi sekä Maaria Erikssonin, Raija-Leena Hankosen ja Minna Helpin jäseniksi.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2018 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on yli 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi