Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
28.3.2023 klo 15.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2023 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 28.3.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2022.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 1,73 euroa osakkeelta, yhteensä 67 580 370,54 euroa. Osinko maksetaan 13.4.2023 osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 4.4.2023.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano
Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2023–2024):

 • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 24 000 euroa;
 • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 27 500 euroa;
 • riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 29 500 euroa;
 • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 euroa; ja
 • kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä tapaamisista 600 euroa / kokous jäsenille ja 950 euroa / kokous puheenjohtajille.

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettiin 2000 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkioita 1500 eurolla ja hallituksen jäsenen vuosipalkkiota 1000 eurolla. Kokouspalkkioita korotettiin hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajien osalta 150 eurolla / kokous ja muissa tehtävissä 100 eurolla / kokous.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2023–2024 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Maaria Eriksson, Markku Koponen, Kari Laukkanen, Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten, Denis Strandell ja Leena Vainiomäki. Lisäksi hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Arto Vuojolainen.

Toimitusjohtajan puheenvuoro
Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio kertoi yhtiön kehityksestä vuonna 2022. Toimitusjohtaja korosti puheessaan energiakriisin myötä Kuntarahoitukselle haettua mahdollisuutta rahoittaa kuntien energiayhtiöitä. Toimitusjohtaja totesi myös, että Kuntarahoituksen näkökulmasta olisi tärkeää, että hyvinvointialueet tulisivat Kuntien takauskeskuksen jäseniksi ja osaltaan kantaisivat takausvastuun varainhankinnasta, jota käytetään hyvinvointialueiden rahoitukseen. Lisäksi toimitusjohtaja kommentoi vallitsevaa markkinaympäristöä ja totesi, että markkinaturbulenssista huolimatta Kuntarahoituksen pääsy varainhankintamarkkinoille on hyvä ja yhtiön likviditeettipuskurit ovat merkittävät ja yhtiö pystyy siten toimimaan normaalisti haastavissakin markkinatilanteissa.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen vuonna 2024 alkavalle toimikaudelle

Yhtiökokous merkitsi tiedoksi tilintarkastajan valintaa 2024 alkavalle toimikaudelle koskevan tarkastusvaliokunnan suosituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella päättämän ehdotuksen tilintarkastajaksi seuraavan vuoden eli vuonna 2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. ​Hallitus tulee ehdottamaan vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että uudeksi tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, eli vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osinkopolitiikka

Yhtiökokous vahvisti yhtiölle osinkopolitiikan, jonka mukaisesti tulevina vuosina Kuntarahoituksen tavoitteena on maksaa osinkoina 30–60 % konsernin tilikauden tuloksesta. Osingonjako ei kuitenkaan saa vaarantaa Kuntarahoituksen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta eikä kykyä selvitä sitoumuksistaan.

Kuntarahoituksen osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja yhtiöjärjestyksen muutokset

A)   Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja sen edellyttämät yhtiöjärjestysmuutokset

Yhtiökokous päätti Kuntarahoituksen osakkeiden liittämisestä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja sen edellyttämistä muutoksista Kuntarahoituksen yhtiöjärjestykseen. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään ilmoittautumisajasta, jonka päättymisen jälkeen yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiökokous päätti seuraavista muutoksista yhtiöjärjestykseen osakkeiden liittämiseksi arvo-osuusjärjestelmään:

 • Yhtiöjärjestyksen 3 §:ään lisätään maininta yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään hallituksen määräämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
 • Yhtiöjärjestyksen suostumuslauseketta koskevasta 4 §:stä poistetaan lause ”Suostumuslausekkeesta on oltava maininta osakekirjassa ja osakasluettelossa, mahdollisesti annettavassa väliaikaistodistuksessa ja osakeantilipussa”.
 • Yhtiöjärjestyksen lunastuslauseketta koskevasta 5 §:stä poistetaan lause ”Lunastuslausekkeesta on oltava maininta osakekirjassa ja osakasluettelossa, mahdollisesti annettavassa väliaikaistodistuksessa ja osakeantilipussa”.
 • Yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva 13 § muutetaan seuraavaan muotoon ”Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivulla, lähettämällä se osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin, toimittamalla se postitse heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai julkaisemalla se hallituksen määräämässä lehdessä. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsussa on mainittava viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen.

B)   Muut yhtiöjärjestysmuutokset

Yhtiökokous päätti myös seuraavista muutoksista yhtiöjärjestykseen:

 • Yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevassa 2 § todetaan, että ”yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä”. Muutetaan edellä mainittu kohta muotoon ”yhtiö palvelee Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä”.
 • Yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä todetaan, että ”toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja toimihenkilö saavat kuulua muun yhtiön hallintoon ainoastaan yhtiön hallituksen luvalla”. Korvataan sana ”toimihenkilö” sanoilla ”toimitusjohtajalle suoraan raportoivat henkilöt”.

Lisäksi yhtiökokous päätti yhtiöjärjestykseen tehtävän muita pienempiä teknisiä muutoksia.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Kari Laukkasen ja varapuheenjohtajaksi Maaria Erikssonin. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Kari Laukkasen puheenjohtajaksi sekä Leena Vainiomäen ja Maaria Erikssonin jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Markku Koponen puheenjohtajaksi sekä Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten ja Denis Strandell jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Leena Vainiomäen puheenjohtajaksi sekä Maaria Erikssonin, Kari Laukkasen ja Arto Vuojolaisen jäseniksi.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2022 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on lähes 48 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet sekä niiden määräysvallassa olevat yhteisöt ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt ja kohteet. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi