Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Osavuosikatsaustiedote 2013: Kuntarahoituksen taloudellinen tulos kehittyi suunnitellusti

Kuntarahoituksen taloudellinen tulos kehittyi suunnitellusti

Kuntarahoitus Oyj:n asema Suomen kuntasektorin ja valtion tukeman asuntotuotannon tärkeimpänä rahoittajana säilyi edelleen vahvana vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Yhtiö oli asiakaskuntansa tärkein rahoittaja noin 80 prosentin markkinaosuudella, ja vastasi käytännössä yksin valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoituksesta.

Kuntarahoitus jatkoi kauden aikana taseensa vahvistamista, jotta yhtiö voi myös tulevaisuudessa varmistaa asiakkaidensa rahoituksen saatavuuden kilpailukykyisesti. Yhtiön tavoitteena on täyttää rahoitusalan kiristyvän sääntelyn myötä mahdollisesti kasvavan vähimmäisomavaraisuusasteen (leverage ratio) vaatimukset ensisijaisesti omasta tulostasosta huolehtimalla.

Kuntarahoitus-konsernin liikevoitto kasvoi katsauskaudella 27 % ja oli 80,7 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2012: 63,7 miljoonaa euroa) ja korkokate 78,6 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2012: 67,9 miljoonaa euroa). Konsernin riskinkantokyky vahvistui edelleen, vakavaraisuussuhde oli kesäkuun lopussa 35,73 % (31.12.2012: 33,87 %) ja ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde oli 31,09 % (31.12.2012: 26,22 %).

Kilpailu rahoituksen tarjonnasta kunnille vähentynyt edelleen selvästi

Kuntien lainatarjonnassa tapahtui kauden aikana merkittävä muutos pankkisektorin vähennettyä selvästi pitkien lainojen tarjontaa kunta-asiakkaille. Kuntarahoituksen lainatarjonta sen sijaan jatkui normaalisti.

Alkuvuonna 2013 kuntien ja kuntayhtymien investoinnit ja niistä johtuva kuntasektorin rahoitustarve pysyi viime vuoden tasolla. Asuntolainoituksen kasvu oli sen sijaan suurempaa kuin mitä viime vuoden lopussa arvioitiin. Asuntolainoituksen kysyntää on kasvattanut asiakkaiden halukkuus maksaa vanhoja, kalliita aravalainoja pois ja korvata ne uusilla markkinaehtoisilla lainoilla. Korkotason säilyessä matalalla tasolla asiakkaat jatkoivat aktiivisesti myös lyhytaikaisen rahoituksen käyttöä.

Antolainauksen kokonaismäärä oli jakson lopussa 16,8 miljardia euroa, joka oli 7,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 lopussa (31.12.2012: 15,7 miljardia euroa). Jakson aikana nostettujen uusien lainojen määrä kasvoi 17 prosenttia ja oli 1,9 miljardia euroa (1.1.-30.6.2012: 1,6 miljardia euroa).
 
Varainhankinnan määrä kasvaa normaalin jälleenrahoituksen vuoksi


Kauden aikana yhtiö hankki kansainvälisiltä sijoittajilta varoja 7,1 miljardia euroa (1.1.-30.6.2012: 4,9 miljardia euroa), ja koko varainhankinnan määrä nousi 22,9 miljardiin euroon (31.12.2012: 22,0 miljardia euroa). Varainhankinnan kokonaismäärän kasvusta pääosa oli normaalia vanhojen erääntyvien lainojen jälleenrahoitusta eikä se siis kuvaa suoraan kuntasektorin lainatarpeen kasvua.

Kuntarahoituksen suurin liikkeeseenlasku toteutettiin huhtikuussa, jolloin yhtiö toimi ensimmäistä kertaa liikkeeseenlaskijana myös Yhdysvaltain rahoitusmarkkinoilla 144A -säännösten alaisena. Erittäin suuren kysynnän saaneen lainan kokonaismäärä oli 1,75 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja sen suurimmat merkitsijät olivat eri maiden keskuspankit sekä muut viralliset instituutiot. Lainan sijoittajat jakautuivat maantieteellisesti varsin tasaisesti eri puolilta maapalloa. Kaikkiaan kauden aikana yhtiön varainhankinnassa tehtiin 160 eri järjestelyä.

Toimitusjohtaja Pekka Averio:

”Vuoden 2013 alkupuolella oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla pitkästä aikaa hieman tasaisempi jakso. Euroopan keskuspankin viime vuoden lopulla käynnistämät toimet tilanteen vakauttamiseksi rauhoittivat markkinoita selvästi erityisesti Euroopan kriisimaiden osalta. Samaan aikaan Keski-Euroopasta on alkanut tulla orastavia merkkejä yleisen taloustilanteen kääntymisestä parempaan suuntaan. Maakohtaiset erot ovat kuitenkin edelleen suuria.

Suomessa yleisen taloustilanteen heikkeneminen on sen sijaan lisännyt epävarmuutta tulevasta. Teollisuuden tilausten väheneminen ja viennin hiljentyminen ovat vakavia merkkejä siitä, että suhdannetilanne on Suomessa edelleen heikkenemässä, ja uuteen kasvuun tähtääviä päätöksiä kaivataan nopeasti.”

“Kuntarahoituksen asiakkaiden rahoitustarpeet pysyivät edellisvuoden tasolla. Kuntarahoitus on edelleen asiakaskuntansa tärkein rahoittaja noin 80 prosentin markkinaosuudella. Antolainauksen kokonaismäärä oli jakson lopussa 16,8 miljardia euroa, joka oli 7 % enemmän kuin vuoden 2012 lopussa (31.12.2012: 15,7 miljardia euroa).

Asiakaskuntamme on haasteellisessa tilanteessa. Meneillään olevat laajat kunta-alan muutoshankkeet vaikuttavat keskeneräisinä kuntien pitkäjänteiseen kehittämiseen ja erityisesti investointipäätöksiin, joten olisi tärkeää saada nämä muutoshankkeet nopeasti päätökseen. Kunnallisten investointien merkitys koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta on erittäin suuri erityisesti niillä aloilla, joita meneillään olevat uudistukset eniten koskettavat, eli terveydenhuollossa ja energia-alalla.”

“Finanssikriisin seurauksena käynnistynyt rahoitusmarkkinoiden sääntelyn kehitystyö eteni kauden aikana EU:ssa. EU-parlamentti päätti ns. Basel III-suositukseen perustuvasta pankkien vakavaraisuussääntelyn uudistuksesta (ns. CRR ja CRD IV -paketti), mutta jätti samalla Kuntarahoituksen kannalta tärkeimmästä kohdasta eli vähimmäisomavaraisuusasteesta (leverage ratio) päättämisen myöhempään vaiheeseen.

Hyvää päätöksessä oli se, että jatkossa luottolaitosten liiketoiminnan riskiprofiili vaikuttanee vähimmäisomavaraisuusastetta koskevan vaatimuksen tasoon. Valitettavaa oli sen sijaan se, että joudumme odottamaan vuoteen 2017 saakka lopullista tietoa Kuntarahoitukselta vaadittavasta vähimmäisomavaraisuusasteen minimitasosta. Joudumme siksi varautumaan tiukimpaan mahdolliseen vaatimukseen ja keräämään tarvittavat varat oman toimintamme tuloksella tulevina vuosina.”

Kuntarahoitus Oyj
 
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 0500 406 856
Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953
Johtaja, Talous, Marjo Tomminen, puh. 050 386 1764