Kaikki ratkaisut
Investointi: 7,4 milj. € | Vihreä rahoitus

Häpönniemen jätevedenpuhdistamo, Uusikaupunki

Muu investointikohde

Laajennus

Ilmakuva rakenteilla olevasta jätevedenpuhdistamosta monine altaineen.

Häpönniemen jätevedenpuhdistamo puhdistaa Uudenkaupungin, Laitilan, Pyhärannan ja Kustavin kuntien asukkaiden ja teollisuuden jätevedet ja takaa Vakka-Suomen alueelle turvalliset vesistöt uintiin ja muuhun käyttöön.

Asiakkaan nimi

Vakka-Suomen Vesi

Kohteen sijainti

Uusikaupunki

Alue

Länsi-Suomi

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Laajennus

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Häpönniemen jätevedenpuhdistamo oli prosesseiltaan toimiva puhdistamo, mutta kapasiteetiltaan huippuunsa kuormitettu jo vuodesta 2012 lähtien. Vakka-Suomen alueen vedenpuhdistustarpeesta suurin osa tulee teollisuudesta, joka on ollut kasvussa viime vuosina, eikä olemassa olevalla puhdistamokapasiteetilla enää kyetty prosessoimaan alueen kasvaneita vesimääriä ja sen väkevyyttä ympäristöluvan edellyttämällä tavalla.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Häpönniemen vedenpuhdistamon kapasiteettia päätettiin laajentaa, sillä hyväkuntoisen rakennuksen tontilla oli tilaa. Omaan toteutukseen päädyttiin, sillä projektikokonaisuus ja -johto halut-tiin pitää omissa käsissä sekä teknisesti että taloudellisesti. Elinkaarimallin nähtiin soveltuvan huonommin olemassa olevan rakennuksen laajentamiseen teknisten ja juridisten vastuukysymysten vuoksi: palveluntuottajat eivät voi vastata vanhojen rakennusten kunnosta. Vedenpuhdistamo on erikoiskohde, ja omalla toteutuksella taattiin toivotunlainen lopputulos.

Hankkeen koko

7,4 M Eur

Rahoitusmalli

Vihreä laina

Rahoitusmallin valintaperusteet

Häpönniemen jätevedenpuhdistamo -hanke rahoitettiin omalla rahoituksella sekä lainalla. Laina koettiin hankkeessa vaihtoehdoista yksinkertaisimmaksi: Leasing olisi edellyttänyt puhdistamon vanhojen ja uusien alueiden ja toimintojen erottamista. Pelkkien uusien puhdistuslaitteiden rahoittamisen summa kokonaiskustannuksista olisi puolestaan jäänyt niin pieneksi, että rahoituksen hallittavuuden kannalta oli järkevämpi rahoittaa koko hanke valitulla tavalla.

Kuntarahoitus myönsi Häpönniemen jätevedenpuhdistamolle vihreää lainaa 1,7 miljoonaa euroa hankkeen ympäristöystävällisyyden vuoksi. Jäteveden käsittelykapasiteetin rakentamisella on merkittävä rooli kestävän yhteiskunnan rakentamisessa: Aiempaa suurempi ja puhdistusteholtaan parempi puhdistamo vastaa kasvaneeseen jäteveden tulokuormaan ja takaa puhtaammat vesistöt. Kunnianhimo rakentaa ympäristölupien vaatimuksia laadukkaampi lopputulos sekä edistysaskeleet valvonnan ja automaation kehittämisessä muodostavat tavoitteita myös muille vastaaville projekteille.

Toteutunut hanke

Häpönniemen puhdistamo puhdistaa tehokkaasti nyt noin 20 000–25 000 ihmisen sekä kasvaneen teollisuuden jätevedet Vakka-Suomen alueella. Yhteenlaskettuna puhdistamon läpi kulkee päivittäin arviolta 50 000–60 000 asukkaan kuormaa vastaava määrä vettä. Suomen mittakaavassa keskikokoinen vedenpuhdistamo on nyt laadultaan yksi maan parhaimmista, ja se on tuottanut jo lyhyessä ajassa erinomaisia tuloksia.

Hankkeen hyödyt ja opit

Toimiva lopputulos varmistettiin panostamalla suunnitteluun, henkilökunnan sitouttamiseen sekä laadun varmistamiseen. Suunnitteluun kannattaa varata aikaa ja henkilöresursseja. Siinä on tärkeää ottaa huomioon käyttäjät, jotka Häpönniemen puhdistamolla sitoutettiin antamalla aitoja vaikuttamisen paikkoja aina tarvekartoituksesta prosessin loppumetreille asti.

Hankkeessa huolella tehdyt suunnitelmat, yhteisesti jaetut tavoitteet sekä johdettu yhteistyö vähensivät lisä- ja muutostöitä. Tärkeimmäksi kriteeriksi määriteltiin lopputuloksen laatu, johon tähdättiin suunnittelun panostusten lisäksi kilpailutuksella sekä projektin valvonnalla. Erikois-hankkeen kilpailutuksessa hyödynnettiin hankintajuristeja asiantuntijoina, millä taattiin toteutta-jakumppaneiden riittävä asiantuntijuuden taso. Hyvä päätös oli kilpailuttaa myös puolueeton, aiheeseen erikoistunut valvoja. Keskeisin oppi liittyy vahvuuksien tunnistamiseen: tilaajan kan-nattaa ottaa aktiivinen rooli hankkeessa, mutta kilpailuttaa ne osa-alueet, joista ei ole tarpeeksi omaa osaamista.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

28.8.2019