Kaikki ratkaisut
Investointi: 500,0 milj. € | Vihreä rahoitus

Pikaratikka 15

Muu investointikohde

Uudiskohde

Kuvassa raitovaunu liikenteesä. taustalla on puistoalue.

Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta saanut kaupunkiraitiotie vauhdittaa vähäpäästöistä joukkoliikennettä.

Asiakkaan nimi

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Kohteen sijainti

Helsinki ja Espoo

Alue

Pääkaupunkiseutu

Insvestointikohde

Muu investointikohde

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Helsingin seudun asukasmäärä kasvaa nopeasti ja kasvun ennakoidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Pikaratikka 15 korvaa Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöidyn bussilinjan 550, jonka kuljetuskapasiteetti ei pystynyt vastaamaan kasvaviin matkustajamääriin. Pikaratikka 15 kasvattaa linjan kapasiteettia ja parantaa sen luotettavuutta. Pikaraitiotie on myös kestävä liikkumismuoto, joihin liikkumisen lisääntymisen tavoitellaan suuntautuvan.

Helsingin ja Espoon kaupunginvaltuustot hyväksyivät pikaraitiotien kustannusarvion huhtikuussa 2019 ja allianssimallilla toteutettu rakennusprojekti päästiin aloittamaan kesäkuussa 2019. Pikaraitiotietä pidettiin kaupungeille kannattavana hankkeena erityisesti uuden raideyhteyden tuomien maankäyttöhyötyjen ansiosta. Pikaraitiotien nähdään myös lisäävän alueiden vetovoimaa asumisen ja yritystoiminnan sijoittumisalueena ja mahdollistavan kaupunkirakenteen tiivistämisen kestävien kulkuyhteyksien varrelle. Pikaraitiotie liittyy lisäksi Helsingin ja Espoon strategisiin tavoitteisiin raideliikenteen verkostokaupungista ja hiilineutraaliudesta.

Toteutustapa

Allianssimalli

Toteutustavan valintaperusteet

Allianssimallissa hankkeen eri osapuolet, eli tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat, integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi. Allianssimalli soveltuu erinomaisesti kaupunkiraitiotien kaltaisiin valtaviin ja monimutkaisiin kokonaisuuksiin. Allianssimallissa eri osapuolten välinen yhteistyö on tiivistä ja niin hyödyt kuin riskit kannetaan yhdessä. Myös toimintatapoja, suunnitteluratkaisuja ja toteutustapoja parannetaan ja kehitetään jatkuvasti hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hankkeen koko

500,0 M Eur

Rahoitusmalli

Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Kuntarahoituksen vihreä rahoitus on tavallista taselainaa edullisempi rahoitusmuoto. Se on joustava vaihtoehto pitkäkestoisiin hankkeisiin, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 500 miljoonaa euroa, josta Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen osuus oli noin 200 miljoonaa euroa.

Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit

Raitiotie korvaa linja-autoliikennettä vilkkaasti liikennöidyllä reitillä ja edesauttaa näin ollen päästövähennyksiä.

Vihreän rahoituksen arviointiryhmä korosti myös luonnon monimuotoisuuden kattavaa huomiointia hankesuunnittelussa sekä sitä, kuinka hankkeeseen oli luotu ympäristötyötä johtava työryhmä, työnjohdon koulutuksia aiheesta sekä erillinen ympäristökäsikirja.

Toteutunut hanke

Hanketta varten perustettiin allianssiorganisaatio, johon kuuluivat kaupunkien muodostaman tilaajaorganisaation lisäksi Ramboll Finland Oy:n, Sitowise Oy:n ja Swecon yhteinen ryhmittymä. Urakoitsijana toimi NRC Group Finland Oy:n ja YIT Suomi Oy:n muodostama ryhmittymä.

Pikaraitiotien koeajot aloitettiin marraskuussa 2022, kun testit Roihupellon varikon ja Oulunkylän aseman välillä alkoivat. Liikenne pikaraitiotiellä aloitettiin lauantaina 21.10.2023.

Pikaratikalla on vuonna 2025 ennustettu olevan 88 000 matkustajaa arkivuorokaudessa ja vuonna 2030 jo 91 000 matkustajaa. Vuoden 2040 matkustajamääräennuste arkivuorokaudelle on 102 000 matkustajaa. Bussilinjalla 550 matkusti noin 40 000 henkeä vuorokaudessa.

Pikaratikka 15 kulkee Itäkeskuksesta Pitäjänmäkeen Viikin, Oulunkylän, Maunulan ja Haagan kautta. Pitäjänmäestä eteenpäin ratalinja kulkee suoraan Leppävaaraan ja sieltä edelleen Laajalahden ja Otaniemen kautta Keilaniemeen.

Hankkeen hyödyt ja opit

Pikaraitiotie on pääkaupunkiseudun ensimmäisiä, suuria ratainvestointeja pitkään aikaan. Allianssimalli on tuottanut runsaasti uusia oivalluksia ja innovaatioita. Sen ansiosta prosessi saatiin pidettyä avoimempana ja kokonaiskustannukset pysyivät edullisempina kuin perinteisessä urakkamallissa.

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet lisäämään asuntorakentamista ja tavoitteena on tiivistyvä, kestäviin kulkumuotoihin perustuva aluerakenne. Lähivuosien asemakaavat ovat tuomassa pikaratikan läheisyyteen asuntoja noin 18 000 uudelle asukkaalle Helsingissä ja yli 4 000:lle Espoossa. Pidemmällä aikavälillä pikaratikan varsi tulee tiivistymään entisestään. Helsingin uusi yleiskaava mahdollistaa kotien rakentamisen linjan läheisyyteen kymmenille tuhansille uusille kaupunkilaisille.

Pikaratikka toteuttaa omalta osaltaan Helsingin ja Espoon hiilineutraalisuustavoitteita. Helsingissä tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä, josta loput 20 prosenttia voidaan kompensoida, ja nollata päästöt vuoteen 2040 mennessä. Myös Espoossa tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Helsingin tavoite on asetettu siten, että liikenteen päästöjen tulee vähentyä 69 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Maankäytön tiivistämisellä, jota myös Pikaratikka edistää, voidaan sekä vähentää matkasuoritetta että parantaa joukkoliikenneyhteyksien kustannustehokkuutta ja edistetään kestävää liikkumista.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

10/2023