Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisuus on osa Kuntarahoituksen liiketoimintaa sen kaikilla osa-alueilla. Treasury on asettanut likviditeettisalkulle vastuullisuustavoitteet, jotka on kuvattu Vastuullisen sijoittamisen viitekehyksessä. Vastuullisen sijoittamisen viitekehys kiteyttää sijoitustoimintamme vastuullisuuden periaatteet, prosessit ja vastuut.

Kuntarahoituksen sijoituspolitiikka sallii sijoitukset vain korkosijoituksiin, joissa liikkeeseenlaskijoina toimivat OECD-maiden rahoituslaitokset, valtiot ja valtioiden julkisyhteisöt. Tämä edistää sijoittamisen vastuullisuusperiaatteita, sillä OECD-maat ovat mukana tukemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (UN 2030 Agenda for Sustainable Development).

Edistämme sijoitustemme vastuullisuutta sitoutumalla seuraaviin periaatteisiin:

  1. Poissuljemme sijoituskohteet ja liikkeeseenlaskijat, jotka eivät ole vastuullisuusperiaatteidemme mukaisia.
  2. Seuraamme ja hallinnoimme aktiivisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvää ESG-arvoa niin yksittäisen liikkeeseenlaskijan kuin koko likviditeettiportfolion osalta.
  3. Teemme suoria sijoituksia vastuullisiksi luokiteltuihin korkoinstrumentteihin, joilla edistetään suoraan kestävän kehityksen tavoitteita.

Tutustu Vastuullisen sijoittamisen viitekehykseen täällä.