Kuntarahoituksen historiaa

Kuntarahoitus perustettiin 1980-luvun lopulla kansainvälisten valuuttamarkkinoiden avautuessa suomalaisille toimijoille. Pankeista riippumaton kuntien oma rahoitusjärjestelmä on osoittanut tarpeellisuutensa ja toimivuutensa haastavassakin markkinaympäristössä. Kuntarahoitus on kaikissa tilanteissa kyennyt varmistamaan asiakkaidensa hankkeiden joustavan toteutumisen. Kuntarahoituksella on ollut ratkaisevan tärkeä rooli myös sosiaalisen asuntotuotannon varmistamisessa.

1989

 • Keva (silloinen Kuntien eläkevakuutus) perustaa Kuntarahoitus Oy:n, joka erikoistuu kuntien rahoitukseen. Keva toimii Kuntarahoituksen varainhankinnan takaajana. Alunperin tarkoitus on päästä hyödyntämään edullisia valuuttalainoja, mutta Suomen syöksyminen lamaan ja pankkikriisin alkaminen siirtävät toiminnan pian markkaluottoihin.

1990

 • Kuntarahoitus Oy alkaa toimia kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla samalla AAA-luottoluokituksella kuin Suomen valtio.

1992

 • Kuntarahoitus allekirjoittaa EMTN-puitesopimuksen euromarkkinoilla tapahtuvasta pitkäaikaisten velkasitoumusten liikkeeseenlaskusta.

1993

 • Kuntaliitto ja 186 Suomen kuntaa perustavat Kuntien Asuntoluotto Oy:n huolehtimaan 1990-luvun alun lamassa pysähtyneen kunnallisen asuntotuotannon rahoituksesta. Alku on vaatimaton, yhtiön pankkitilillä on vain 25 miljoonaa markkaa, mutta se riittää kasvun käynnistämiseen.
 • Ensimmäiset Kuntaobligaatiot lasketaan liikkeeseen.

1996

 • Kuntarahoituksen toiminnan kasvaessa Keva ei voi enää taata yhtiön varainhankintaa eläkevarojen turvin. Säädetään uusi laki, jonka myötä syntyy Kuntien takauskeskus KTK. KTK takaa sekä Kuntien Asuntoluoton että Kuntarahoituksen varainhankinnan. Kuntien takauskeskuksen jäseniksi tulee valtaosa Suomen kunnista. Jäsenmäärä kasvaa myöhemmin niin, että vuonna 2013 jäseninä ovat kaikki manner-Suomen kunnat.
 • Kuntien takauskeskuslaista tehtiin valitus EU-viranomaisille vuonna 1996. Valituksen mukaan laki olisi kilpailuoikeuden vastainen. EU:ssa laki rinnastettiin muiden EU-maiden vastaavien lakien kanssa ja valituksen käsittely siirtyi pitkien valmistelujen jälkeen aina vuoteen 2004 saakka. Tuolloin EU lopulta toteisi lain kilpailulainsäädännön mukaiseksi ja sulki valituksen käsittelyn. Näin nykyinen kuntien rahoitusjärjestelmä sai EU-tason lainvoiman.
 • Kuntaobligaatio-ohjelmasta tulee Suomen ensimmäinen joukkovelkakirjaohjelma, jonka avulla voi laskea liikkeeseen Helsingin Arvopaperipörssissä listattuja lainoja.
 • Myös Kuntien Asuntoluotto saa saman luottoluokituksen kuin Suomen valtio.

1997

 • Lakia Kuntien takauskeskuksesta muutetaan niin, että Kuntien Asuntoluotto pystyy rahoittamaan myös yleishyödyllisiä asuntoyhtiöitä KTK:n takaamalla varainhankinnalla.
 • Kuntarahoitus laskee liikkeeseen ensimmäisen indeksisidonnaisen Kuntaobligaatiolainan.
 • Kuntarahoitus tuo markkinoille yhteisöjen sijoitusinstrumentiksi tarkoitetun Kuntarahoituksen velkasitoumuksen (KVS), joka kansainvälistetään vuonna 1999.
 • Kuntien Asuntoluotto aloittaa kansainvälisen varainhankinnan 750 miljoonan dollarin EMTN-ohjelmalla.

1998

 • Kuntarahoitus ja Kuntien Asuntoluotto laskevat liikkeeseen ensimmäiset euromääräiset joukkovelkakirjansa.

2001

 • Kuntien Asuntoluotto Oy ja Kuntarahoitus Oy fuusioituvat ja syntyy nykyinen Kuntarahoitus Oyj. Yhtiö saa heti samana vuonna Moody’silta parhaan mahdollisen Aaa-luottoluokituksen.
 • Yhtiön henkilöstömäärä on fuusion jälkeen 25.
 • Kuntarahoituksen antolainakanta ylittää kolme miljardia euroa.

2002-2003

 • Erittäin kova kilpailutilanne kuntien lainamarkkinoilla jatkuu aina vuoteen 2007 saakka. Marginaalit ovat tyypillisesti prosentin sadasosia, välillä nollassa ja jopa sen alle.
 • Kuntarahoitus saa parhaan mahdollisen AAA-luottoluokituksen myös Standard & Poor’silta. Aiemmin Aaa-luokitus oli jo Moody’silta, joten Kuntarahoitus on nyt ainoa suomalainen luottolaitos, jolla on paras mahdollinen luokitus kahdelta maailman suurimmalta luottoluokittajalta.

2004

 • Kuntarahoituksen antolainakanta ylittää vuonna 2004 neljä miljardia euroa.
 • Yhtiöön perustetaan rahoituksen neuvontapalveluihin erikoistunut osasto.
 • Yhtiö laskee liikkeeseen uudenlaisen kohdennetun obligaation, jolla rahoitetaan Tahkovuoren alueen kehittämistä.

2006

 • Osakeanti ja osakepääoman korotus. Kuntarahoitus saa 48 uutta osakasta ja 26 miljoonaa euroa uutta osakepääomaa.
 • Yhtiö laskee liikkeeseen kohdennetun obligaation, jolla rahoitetaan Kotkassa sijaitsevaa Merikeskus Vellamoa.

2007

 • Kuntarahoituksesta muodostetaan konserni, kun tytäryhtiö Rahoituksen Neuvontapalvelut Inspira Oy perustetaan. Aiemmin neuvontapalvelut toimi emoyhtiön osastona.
 • Kuntarahoituksen antolainakanta on 5,8 miljardia euroa.

2008

 • Finanssikriisi alkaa, mutta Kuntarahoitus pystyy järjestämään asiakaskuntansa rahoituksen normaalisti vaikka pankkisektori menee lähes kokonaan kiinni kolmeksi kuukaudeksi. Kuntarahoituksen markkinaosuus kasvaa nopeasti.
 • Kuntarahoituksen antolainakanta on 7,6 miljardia euroa.

2009

 • Kuntarahoitus tukee Suomen valtiota elvytyspaketin toteutuksessa. Valtio tulee Kuntarahoituksen osakkaaksi noin 16 prosentin osuudella. Yhtiö saa 39 uutta osakkeenomistajaa ja 40,7 miljoonaa euroa uutta osakepääomaa. Osakepääoman korotus mahdollistaa yli 20.000 uuden valtion tukeman asunnon rakennustöiden käynnistämisen.
 • Kuntarahoituksella on 303 osakkeenomistajaa, joista kuntia 272. Antolainakannan kokonaismäärä 9,7 miljardia euroa.
 • Finanssikriisin seurauksena Kuntarahoituksen markkinaosuus kasvaa voimakkaasti ja nousee välillä lähelle 100 prosenttia laskettuna uusista lainatarjouspyynnöistä.
 • Yhtiön kansainvälisen varainhankinnan määrä nousee 5,8 miljardiin euroon.
 • Yhtiön henkilöstömäärä on 46.

2010

 • Tammikuussa Kuntarahoitus saa merkittävän tunnustuksen työstään kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, kun suuret kansainväliset pankit äänestävät yhtiön MTN-i:n järjestämässä äänestyksessä Vuoden Liikkeeseenlaskijaksi SSA-markkinoilla (Market Choice SSA Issuer of the Year).
 • Keväällä 2010 yhtiö alkaa tarjota asiakkailleen myös rahoitusleasingpalveluita.
 • Yhtiön antolainakanta jatkaa kasvuaan 11,7 miljardiin euroon. Varainhankinnan kokonaismäärä nousee 6,8 miljardiin euroon.
 • Henkilöstömäärä on vuoden lopussa 61.

2011

 • Kuntarahoitus laskee liikkeeseen ensimmäisen viitelainakokoisen (1,5 miljardia dollaria) joukkovelkakirjalainan. Lainan kysyntä on kovaa ja se ylimerkitään nopeasti.
 • Kuntarahoitus on mukana rahoittamassa miljoonatta valtion tukemaa asuntoa. Valtion tukeman asuntotuotannon rahoitus on lähes kokonaan Kuntarahoituksen harteilla. 
 • Antolainakannan kokonaismäärä ylittää 13,6 miljardia euroa.

2012

 • Yhtiö laskee liikkeeseen ensimmäisen green bondin, jota markkinoidaan samanaikaisesti sekä Suomessa että Japanissa. Liikkeeseenlaskulla kerätyt varat kohdennetaan Mustasaareen rakennettavalle Westenergyn jätevoimalalle.
 • Kuntarahoitus on mukana julkaisemassa yhdessä Ruotsin ja Tanskan vastaavien kuntien rahoitukseen erikoistuneiden yhtiöiden Kommuninvestin ja KommuneKreditin kanssa pohjoismaisesta paikallishallinnon rahoitusjärjestelmästä tehdyn kansainvälisen analyysin. The Nordic Model -raportti julkistetaan myös Lontoossa kansainvälisille sijoittajille ja medialle.
 • Antolainakannan kokonaismäärä on 15,7 miljardia. Henkilöstömäärä vuoden lopussa on 72.

2013

 • Kuntarahoituksen asema kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla vahvistuu. Yhtiö avaa erittäin onnistuneesti Yhdysvaltain markkinat laskemalla liikkeeseen viitelainan, johon myös yhdysvaltalaiset sijoittajat voivat sijoittaa 144A-säännöstön mukaisesti. Kuntarahoitus toimii nyt kaikilla maailman tärkeimmillä rahoitusmarkkinoilla.
 • Kuntarahoituksen antolainauksen kokonaismäärä on 17,7 miljardia euroa. Lainakannasta 41 % on kuntien lainoja, 41 % lainoja asuntoyhteisöille, vajaat 12 % kuntien yhtiöille ja loput noin 6 % kuntayhtymien lainoja. Rahoitusleasingpalveluiden kysyntä on vahvassa kasvussa.
 • Varainhankinnan kokonaismäärä nousee poikkeuksellisen suureksi yhtiön oman jälleenrahoituksen vuoksi, 10,3 miljardiin euroon. 
 • Konsernin henkilöstömäärä on vuoden lopussa 84.

2014

 • Kuntarahoitus täyttää 25 vuotta. Yhtiön antolainakannan määrä jatkaa kasvuaan, se on kesäkuun lopussa 18,4 miljardia euroa ja rahoitusleasingkanta ylittää 100 miljoonaa euroa.
 • Yhtiön taseen loppusumma ylittää 28,2 miljardia euroa.
 • Yhtiön asema kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on vahva. Keväällä liikkeeseen laskettu viitelaina ylimerkitään tunnissa ja kaikkiaan merkintöjä kertyy lähes 2,5-kertaisesti yli lainan miljardin Yhdysvaltain dollarin kokonaismäärän. Kiinnostus lainaa kohtaa kuvaa hyvin luottamusta yhtiötä kohtaan. Lainan suurimpia merkitsijöitä ovat eri maiden keskuspankit sekä viralliset instituutiot.

2016

 • Kuntarahoitus siirtyy Euroopan keskuspankin EKP:n suoraan valvontaan. EKP:n suoran valvonnan alaisena ovat systeemisesti merkittävimmät rahoituslaitokset, joiden taseen loppusumma on yli 30 miljardia euroa.
Viimeksi muutettu: 
09/20/2017
Asiasanat: 
Organisaatio