Asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen tietosuojaseloste

Päivitetty: 19.4.2023

1. Rekisterinpitäjä

Kuntarahoitus-konserni (Kuntarahoitus Oyj ja Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy) (”Kuntarahoitus”)
Y-tunnus 1701683-4
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
puh. 09 6803 5666
www.kuntarahoitus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sinikka Huitu
Kuntarahoitus Oyj
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
sinikka.huitu@kuntarahoitus.fi
puh. 09 6803 5613

3. Rekisterin nimi

Kuntarahoitus-konsernin asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Mihin henkilötietoja käytetään? 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään

 • myynti- ja markkinointityöhön (ml. suoramarkkinointi)
 • julkisen sektorin talouteen ja rahoitukseen liittyvän tiedottamisen ja ajankohtaistapahtumien järjestämiseen
 • asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon (liiketapahtumien toteuttamiseen ja todentamiseen) ja sopimusten mukaisten velvoitteiden hoitamiseen
 • lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen (esim. asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja rahanpesun estäminen)

5. Mitä henkilötietoja voidaan kerätä?

Rekisteri sisältää tietoja

 • Kuntarahoituksen antolainaus- ja leasingasiakkaina olevien kuntien, kuntayhtymien, hyvinvointialueiden ja -yhtymien sekä näiden määräysvallassa olevien yhtiöiden sekä valtion takaaman asuntotuotannon yhtiöiden yhteyshenkilöistä (ml. Kuntarahoituksen uutiskirjeen tilanneet tahot) sekä kunnan-, kaupungin- ja aluevaltuutetuista
 • Kuntaobligaatioita merkinneistä sijoittajista ja tehdyistä merkinnöistä
 • varainhankinnan ja sijoitustoiminnan vastapuolena olevien pankkien- ja sijoituspalveluyritysten yhteyshenkilöistä
 • muiden Kuntarahoituksen yhteistyökumppaneina toimivien tahojen yhteyshenkilöistä

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja

 • Henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema, edustettu organisaatio, PEP-luokitus)
 • Jako Kuntarahoituksen määrittelemiin asiakas- tai yhteistyökumppanikohderyhmiin
 • Henkilön suostumuksella tallennetut henkilön antamat henkilökohtaiset tiedot (esim. harrastuksiin tai ruokavalioon liittyen)
 • Kuntarahoituksen tallentamat lisätiedot (mm. annetut liikelahjat, sidokset muihin kohderyhmiin, Kuntarahoituksen nimeämä vastuuhenkilö, säännölliset postitustiedot esim. uutiskirjeen lähettämiseen)
 • Kiinnostus tiettyihin Kuntarahoituksen tuotteisiin tai tuoteryhmiin
 • Kuntaobligaatioiden osalta sijoittajan tai sijoittajan edustajana olevan henkilön henkilötunnus, merkitty Kuntaobligaatio, merkinnän kokonaismäärä, arvo-osuustilin numero
 • Asiointitiedot Kuntarahoituksessa

Edellä mainittujen lisäksi rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, jotka vierailevat Kuntarahoituksen toimitiloissa. Näistä henkilöistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja

 • Nimi
 • Edustettu organisaatio
 • Sähköpostiosoite 
 • Puhelinnumero

6. Mistä henkilötietoja saadaan?

Henkilötietoja saadaan seuraavilla tavoilla:

 • Henkilön oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla)
 • Kuntarahoituksen keräämät tiedot (tarjouspyynnöt, sopimukset, asiakkaan/yhteistyökumppanin internetsivut)
 • Viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. kaupparekisteri)
 • Suomen Asiakastieto

7. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Kuntarahoitus Oyj säilyttää rekisterissä asiakas- tai kumppanuussuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset tiedot siihen saakka, kunnes niiden säilyttämiselle ei ole enää perustetta. 

8. Mihin henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

 • viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti
 • Kuntarahoitus-konserniin kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimissa rajoissa    

9. Voidaanko tietoja siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla. 

10. Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa ja säilytetään lukituissa tiloissa. Tieto on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.  

Digitaalisesti tallennetut tiedot: 
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.

11. Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua tietosuojaan liittyvässä sääntelyssä turvattuihin oikeuksiinsa.  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

12. Oikeus peruuttaa suostumus käsitellä henkilötietoja

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa esim. Kuntarahoituksen antamien palvelujen käytettävyyteen.