Asiakas- ja yhteistyökumppanitietojen tietosuojaseloste

Laadittu: 24.05.2019

1. Rekisterinpitäjä

Kuntarahoitus-konserni (Kuntarahoitus Oyj ja Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy)
Y-tunnus 1701683-4
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
puh. 09 6803 5666
www.kuntarahoitus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sinikka Huitu, Kuntarahoitus Oyj
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
sinikka.huitu@kuntarahoitus.fi
puh (09) 6803 5613

3. Rekisterin nimi

Kuntarahoitus-konsernin asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Mihin henkilötietoja käytetään? 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään

 • myynti- ja markkinointityöhön (ml. suoramarkkinointi)
 • asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon (liiketapahtumien toteuttamiseen ja todentamiseen)
 • liiketoiminnan kannalta olennaisten järjestelmien kehittämiseen (ml. testaus)
 • lakiin ja viranomaisten määräyksiin perustuvien velvoitteiden hoitamiseen

5. Mitä henkilötietoja voidaan kerätä?

Rekisteri sisältää tietoja

 • Kuntarahoituksen antolainaus- ja leasingasiakkaina olevien kuntien, kuntayhtymien sekä näiden määräysvallassa olevien yhtiöiden sekä valtion takaaman asuntotuotannon yhtiöiden yhteyshenkilöistä (ml. Kuntarahoituksen uutiskirjeen tilanneet tahot)
 • Kuntaobligaatioita merkinneistä sijoittajista ja tehdyistä merkinnöistä
 • varainhankinnan ja sijoitustoiminnan vastapuolena olevien pankkien- ja sijoituspalveluyritysten yhteyshenkilöistä
 • muiden Kuntarahoituksen yhteistyökumppaneina toimivien tahojen yhteyshenkilöistä

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja

 • Henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema, edustettu organisaatio, PEP-luokitus)
 • Jako Kuntarahoituksen määrittelemiin asiakas- tai yhteistyökumppanikohderyhmiin
 • Henkilön suostumuksella tallennetut henkilön antamat henkilökohtaiset tiedot (esim. harrastuksiin, ruokavalioon liittyen)
 • Kuntarahoituksen tallentamat lisätiedot (mm. annetut liikelahjat, sidokset muihin kohderyhmiin, Kuntarahoituksen nimeämä vastuuhenkilö, säännölliset postitustiedot esim. uutiskirje, asiakaslehti)
 • Kiinnostus tiettyihin tuotteisiin tai tuoteryhmiin
 • Kuntaobligaatioiden osalta sijoittajan tai sijoittajan edustajana olevan henkilön henkilötunnus, merkitty Kuntaobligaatio, merkinnän kokonaismäärä, arvo-osuustilin numero
 • Asiointitiedot

Edellä mainittujen lisäksi rekisteri sisältää tietoja henkilöistä, jotka vierailevat Kuntarahoituksen toimitiloissa. Näistä henkilöistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja

 • Nimi
 • Edustettu organisaatio
 • Sähköpostiosoite 
 • Puhelinnumero

6. Mistä henkilötietoja saadaan?

 • Henkilön oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla)
 • Kuntarahoituksen keräämät tiedot (tarjouspyynnöt, sopimukset, asiakkaan/yhteistyökumppanin internetsivut)
 • Viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esim. kaupparekisteri)
 • Suomen Asiakastiedolta

7. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Kuntarahoitus Oyj säilyttää rekisterissä asiakas- tai kumppanuussuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset tiedot siihen saakka, kun tiedon tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta. 

8. Mihin henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

 • viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti
 • samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimissa rajoissa.    

9. Voidaanko tietoja siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu sopimuksin tai muutoin lain edellyttämällä tavalla. 

10. Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa ja säilytetään lukituissa tiloissa. Tieto on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.  

Digitaalisesti tallennetut tiedot: 
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.

11. Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle.