Vastuullisuus

Hyvinvointiyhteiskunnan kehittäminen on Kuntarahoituksen olemassaolon lähtökohta. Kuntarahoitus on Suomen ainoa rahoituslaitos, joka on keskittynyt rahoittamaan kuntasektoria ja yleishyödyllistä asuntotuotantoa.

Kuntarahoituksen päätösten ja tekojen on oltava kestäviä niin yhtiön kuin sen asiakkaiden, osakkaiden, sijoittajien ja suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Yhtiö edistää omalla työllään lähes jokaisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista.

Vuonna 2017 Kuntarahoitus määritteli toimintansa vastuullisuuden periaatteet ja tavoitteet ja julkaisee vastuullisuusraportissaan niihin liittyvät mittarit. Periaatteiden merkitystä jokaisen kuntarahoituslaisen käytännön työhön on tarkennettu yhtiön jokaisella osastolla.

Kuntarahoitus on asiakkaidensa pitkäjänteinen kumppani, jonka työn vaikutus näkyy läpi suomalaisen yhteiskunnan. Vastuullisuus luotonannossa on yhtiön keskeinen tehtävä. Kuntarahoitus kartoittaa siksi tarkasti ja osana päivittäistä asiakastyötä asiakkaidensa taloudellista kokonaistilannetta, investointikohteita ja niihin liittyviä riskejä. Riskeihin liittyvät keskustelut ja kartoitukset antavat myös asiakkaalle arvokasta tukea ja näkemystä.

Ympäristön kannalta kestävän kehityksen edistäjänä Kuntarahoitus on Suomessa edelläkävijä. Yhtiö tarjoaa ensimmäisenä rahoituslaitoksena Suomessa vihreää rahoitusta ympäristöystävällisiin hankkeisiin ja on ensimmäinen suomalainen vihreiden bondien liikkeeseenlaskija. Vihreän rahoituksen avulla yhtiö vauhdittaa kuntien ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yhtiö noudattaa myös WWF:n Green Office -ohjelmaa.

Sisäisissä toimintatavoissaan Kuntarahoitus kehittää jatkuvasti hyvää hallintotapaa. Yhtiön vastuullisuuspolitiikka kattaa yhtiön koko toiminnan.

Kuntarahoitus on sitoutunut edistämään henkilöstön hyvinvointia ja monimuotoisuutta. Yhtiö kuuluu yritysvastuuverkosto FIBSiin ja sen Monimuotoisuusverkostoon ja on vastuullista sijoittamista edistävän Finsifin jäsen. Kuntarahoitus edistää myös Suomen kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista Sitoumus 2050 -yhteiskuntasitoumuksen kautta.


Kuntarahoituksen vastuullisuuden periaatteetVastuulliset tuotteet ja palvelut

Kuntarahoituksen rahoittamilla kohteilla ylläpidetään ja kehitetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Kuntarahoituksen tavoitteena on olla asiakkaalle paras rahoituksen asiantuntija muuttuvassa maailmassa. Asiantuntijuutta kehitetään sekä omassa organisaatiossa että ympäröivässä yhteiskunnassa erilaisten kumppanuuksien kautta.

Kestävän kehityksen edelläkävijyys

Vuonna 2015 hyväksytyt kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat Suomea sekä muita maita edistämään kestävää kehitystä. Kuntasektori ja asuntorakentaminen ovat keskeisessä roolissa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Kuntarahoitus haluaa omalla työllään alentaa asiakkaidensa kynnystä ympäristön kannalta kestävien investointien tekemiseen. Yhtiön rahoituksella on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen edelläkävijyyden, resurssiviisaiden ja kestävien investointien aikaansaamiseksi Suomeen sekä myös paikallisten ja kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen

Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat tärkeä menestystekijä toiminnalle ja Kuntarahoituksessa näihin panostetaan kattavasti. Yhtiön työntekijät kokevat työnsä yhteiskunnallisesti tärkeäksi ja merkittäväksi.

Vastuullinen hallintotapa

Yritysvastuu kattaa sosiaalisen ja ympäristövastuun lisäksi myös vastuullisen hallintotavan. Yhtiön ja henkilökunnan toimintaa ohjaa vastuullisuuspolitiikka.

Kuntarahoituksen oman toiminnan ympäristövaikutukset

Huomioimme ympäristövastuun omassa toiminnassamme sitoutumalla jatkuvasti vähentämään toimintamme kielteisiä ympäristövaikutuksia. Suurin osa positiivisista ympäristövaikutuksistamme syntyy kuitenkin liiketoiminnassamme välillisesti asiakkaidemme toiminnan kautta.

Kuntarahoitus-konsernilla on WWF:n auditoima Green Office -sertifikaatti. Green Office -työpaikoilta edellytetään ympäristöasioiden huomioimista laaja-alaisesti toimitiloissa, päätöksenteossa ja toiminnassa. Green Office -työpaikat sitoutuvat jatkuvasti parantamaan toimintansa ympäristövastuullisuutta.

Raportoimme vuosittain toimintamme ympäristövaikutuksista. Esimerkiksi vuonna 2020 kehittämisen painopisteenämme oli matkustamisen vähentäminen etäneuvotteluita lisäämällä ja verkossa järjestettäviä tapahtumia kehittämällä. Koronakriisin vaikutuksesta tavoitteet toteutuivat suunniteltua paremmin.

Kompensoimme vuosittain henkilökuntamme matkustamisesta aiheutuvat lentopäästöt sekä järjestämiemme isojen asiakastilaisuuksien hiilidioksidipäästöt.

Lue lisää Green Office -ympäristöjärjestelmästä

WWF Green Office logo