Korkoriskien hallinta

Tarjoamme asiakkaillemme johdannaissopimuksia korkoriskin hallintaan. Johdannaisia voidaan käyttää olemassa olevan lainasalkun tai yksittäisen lainan korkoprofiilin muuttamiseen. Myös leasingrahoitukselle voidaan tehdä korkosuojaus. Johdannaissopimuksen tekeminen ei vaadi suojattavan lainan tai leasingsopimuksen ehtojen muuttamista.

Autamme sopivimman suojauskeinon löytämisessä erilaisiin tarpeisiin. Yhdellä sopimuksella voidaan suojata yksi tai useampi laina.

Johdannaissopimuksilla voidaan muun muassa

 • vaihtaa luoton korkosidonnaisuutta (koronvaihtosopimukset)
 • rajata luoton maksimi- ja/tai minimikorko (korkokatto- ja/tai -lattiasopimukset)
 • säästää kustannuksia ja hallita korkoriskiä tehokkaasti (strukturoidut koronvaihtosopimukset/optiorakenteet)

Kuntarahoitus tarjoaa näistä asiakkailleen vain koronvaihtosopimuksia. Johdannaisten tekeminen edellyttää johdannaisyleissopimuksen solmimista. Kuntien yhtiöiltä edellytämme yhtiön hallituksen päätöksen lisäksi kunnan tai kuntayhtymän omavelkaista takausta.

Koronvaihtosopimus

Koronvaihtosopimuksilla korkoriskiä voidaan muokata asiakkaan korkonäkemystä ja riskinsietokykyä vastaavaksi. Koronvaihtosopimuksella voi suojautua markkinakorkojen mahdolliselta nousulta ja kiinnittää vaihtuvakorkoisen lainan viitekoron määräajaksi, jolloin rahoituskustannusten ennustettavuus paranee.

Koronvaihtosopimuksella voi myös vaihtaa kiinteäkorkoisen luoton vaihtuvakorkoiseksi. Kiinteäkorkoisessa luotossa rahoituskustannus on lukittu eikä markkinakorkojen noususta aiheudu kustannuksia, mutta toisaalta silloin ei pääse hyötymään korkotason mahdollisesta laskusta.

Johdannaisyleissopimuksen solmimiseen tarvittavat asiakirjat

Kunnilta ja kuntayhtymiltä tarvittavat asiakirjat

 • Lainvoimainen päätös johdannaisyleissopimuksen solmimisesta ja johdannaissopimusten tekemiseen valtuutetuista
 • Jos päätöksenteko on delegoitu hallitukselle tai viranhaltijalle, on toimitettava hallintosäännön ote delegoinnista tai delegointia koskeva lainvoimainen valtuuston päätös. Muussa tapauksessa tarvitaan valtuuston päätös.
 • Hallinto- tai johtosäännön ote allekirjoitusoikeudesta. Jos allekirjoitusoikeus perustuu sijaisuuteen, tarvitaan vastaava ote myös sijaistamisesta.

Yritykseltä tarvittavat asiakirjat

 • Hallituksen päätös johdannaisyleissopimuksen solmimisesta ja johdannaisten tekemiseen valtuutetuista
 • Enintään 3 kuukautta vanha kaupparekisteriote
 • Yhtiöjärjestys

Yrityksen johdannaisyleissopimukseen tarvitaan vakuudeksi kunnan/kaupungin omavelkainen takaus.

 • Ote takauspäätöstä koskevasta valtuuston lainvoimaisesta pöytäkirjasta, joka haetaan hallinto-oikeudesta                    
 • Hallinto- tai johtosäännönote takaajan nimenkirjoitusoikeudesta 

Kestävyystekijät ja -riskit Kuntarahoituksen sijoitusneuvonnassa

Kuntarahoituksen asiakkailleen tarjoama sijoitusneuvonta liittyy yksinomaan sellaisiin korkojohdannaissopimuksiin, joita Kuntarahoitus voi toteuttaa asiakkailleen. Näihin johdannaissopimuksiin ei liity kestävyysriskeihin tai kestävyystekijöihin liittyviä piirteitä. Kestävyysriskillä tarkoitetaan asetuksen (EU) 2019/2088 mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla rahoitusvälineen arvoon olennainen vaikutus. Kestävyystekijöillä puolestaan tarkoitetaan edellä mainitun asetuksen mukaisesti ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Korkojohdannaissopimuksissa asiakkaan ja Kuntarahoituksen toisilleen maksamien suoritusten määrä perustuu markkinakorkoihin eikä suoritusten määrä ole sidoksissa kestävyysriskeihin eikä kestävyystekijöihin. Koska kestävyysriskit eivät näin ollen ole merkityksellisiä Kuntarahoituksen tarjoamien korkojohdannaissopimusten yhteydessä, Kuntarahoitus ei arvioi kestävyysriskien vaikutusta niihin johdannaissopimuksiin, joita se tarjoaa Asiakkaalle. Lisäksi koska Kuntarahoituksen tarjoamiin rahoitusvälineisiin liittyvillä sijoituspäätöksillä ei katsota olevan haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, Kuntarahoitus ei huomioi tällaisia tekijöitä sijoitusneuvonnassaan.  Kuntarahoitus noudattaa kuitenkin kaikessa toiminnassaan ja kaikkia palveluita tarjotessaan vastuullisuutta koskevia periaatteitaan. Nämä periaatteet kuvataan Kuntarahoituksen Vastuullisuuspolitiikassa, joka käsittelee myös kestävyystekijöihin liittyviä asioita.

Lue myös: Sijoitusneuvonnan pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon