Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Päivitetty: 21.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

Kuntarahoitus-konserni (Kuntarahoitus Oyj ja Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy) (”Kuntarahoitus”)
Y-tunnus 1701683-4
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
puh. 09 6803 5666
www.kuntarahoitus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Minna Piitulainen
Kuntarahoitus Oyj
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
puh. 040 487 9052
minna.piitulainen@kuntarahoitus.fi

3. Rekisterin nimi

Kuntarahoitus-konsernin rekrytointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on hallinnoida Kuntarahoituksen rekrytointeja. Rekisteriin tallennetaan tietoja Kuntarahoitukseen hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiehien käyttöön. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai avoin hakemus.

Hakijatietoja säilytetään luottamuksellisesti, eikä hakijoiden antamia hakemustietoja luovuteta rekrytointiprosessin ulkopuolelle. Hakijatiedot ovat vain niiden henkilöiden saatavilla, jotka ovat näiden tietojen käyttöön oikeutettuja.

5. Rekisterin tietosisältö

Työnhakijan itse ilmoittamat tiedot, kuten hänen ansioluettelonsa ja hakemuksensa sisältö, todistukset ja muut hakemusprosessin yhteydessä annetut tiedot, soveltuvuusarviointien tiedot sekä työntekijän mahdollisten suosittelijoiden antamat tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan kerätä myös hakijan itse ilmoittamilta suosittelijoilta. Valituissa toimeksiannoissa tietoja voi myös tulla Kuntarahoituksen lukuun toimivilta tahoilta (rekrytointiyhteistyökumppanit). Hakuprosessissa voidaan kerätä tietoja myös muilta tahoilta henkilön suostumuksella (esimerkiksi luottotietojen tarkastaminen tai turvallisuusselvitys). Rekisterissä ei käytetä muita säännönmukaisia tietolähteitä.

7. Henkilötietojen säilytys

Kuntarahoitus säilyttää avointen hakemusten tietoja yhden (1) vuoden ajan sen vastaanottamisesta. Näitä tietoja voidaan käsitellä avoimia työpaikkoja koskevia valintoja varten. Tiettyyn tehtävään hakeneiden hakemuksia säilytetään myös yhden (1) vuoden ajan. Soveltuvuusarviointien säilytysaika on kaksi (2) vuotta. Tietoja ei hyödynnetä muissa hauissa, ellei työnhakija ole ilmoittanut rekisterinpitäjälle, että hän haluaa hakemustaan käytettävän myös muissa hauissa.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Työnhakijoiden tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Kuntarahoitus Oyj:n ulkopuolelle. Haettavasta työtehtävästä riippuen tietoja voidaan henkilön erillisellä suostumuksella luovuttaa Kuntarahoituksen lukuun toimiville tahoille, kuten hakijan soveltuvuusarvioinnin suorittajille.

9. Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu joko sopimuksin tai muutoin tietosuojasääntelyn edellyttämällä tavalla.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa ja se säilytetään tällöin lukituissa tiloissa. Tieto on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 

Digitaalisesti tallennetut tiedot:
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että ainoastaan erikseen nimetyillä Kuntarahoitus Oyj:n rekrytoinnista vastaavilla henkilöillä on pääsy työnhakijoiden henkilötietoihin. Teknisten laitteistojen suojaus on hoidettu huolellisesti.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua tietosuojaan liittyvässä sääntelyssä turvattuihin oikeuksiinsa.  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

12. Oikeus peruuttaa suostumus käsitellä henkilötietoja

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa esim. Kuntarahoituksen antamien palvelujen käytettävyyteen.