Sähköisten palveluiden tietosuojaseloste

Päivitetty: 21.4.2021

1. Rekisterinpitäjä

Kuntarahoitus-konserni (Kuntarahoitus Oyj ja Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy)
Y-tunnus 1701683-4
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
puh. 09 6803 5666
www.kuntarahoitus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Kanerva
Kuntarahoitus Oyj
Jaakonkatu 3 A
PL 744
00101 Helsinki
matti.kanerva@kuntarahoitus.fi
puh. 09 6803 5666

3. Rekisterin nimi

Kuntarahoitus-konsernin sähköisten palveluiden rekisteri

4. Mihin henkilötietoja käytetään? 

Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään sähköisten palveluiden käyttäjähallintaa varten.

5. Mitä henkilötietoja voidaan kerätä?

Rekisteri sisältää tietoja Kuntarahoituksen antolainaus- ja leasingasiakkaina olevien kuntien, kuntayhtymien sekä näiden määräysvallassa olevien yhtiöiden sekä valtion takaaman asuntotuotannon yhtiöiden yhteyshenkilöistä.
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja

  • henkilö- ja yhteystiedot (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema, edustettu organisaatio)

6. Mistä henkilötietoja saadaan?

  • Henkilön oma ilmoitus (sähköpostilla, internetin kautta, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla)
  • Käyttäjän itse syöttämänä palveluun

7. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Kuntarahoitus Oyj säilyttää rekisterissä asiakas- tai kumppanuussuhteen luomisen ja ylläpitämisen kannalta olennaiset tiedot siihen saakka, kunnes tiedon tietojen säilyttämiselle ei ole perustetta. 

8. Mihin henkilötietoja voidaan luovuttaa?

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti

  • viranomaisille kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti
  • samaan konsolidointiryhmään kuuluville yhtiöille lainsäädännön sallimissa rajoissa.     

9. Voidaanko tietoja siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Tietoja ei luovuteta EU:n, Euroopan talousalueen tai Euroopan komission toteamien riittävän tietosuojatason maiden ulkopuolelle, ellei riittävästä tietosuojan tasosta ole varmistuttu joko sopimuksin tai muutoin tietosuojasääntelyn edellyttämällä tavalla.

10. Miten henkilötietoja säilytetään ja suojataan?

Manuaalinen aineisto:
Manuaalista aineistoa tulostetaan vain tarvittaessa ja säilytetään lukituissa tiloissa. Tieto on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen. 
 
Digitaalisesti tallennetut tiedot: 
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että järjestelmiin tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin.

11. Tarkastus- ja kielto-oikeus sekä tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa lähettämänsä itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua tietosuojaan liittyvässä sääntelyssä turvattuihin oikeuksiinsa.  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus Tietosuojavaltuutetun toimistolle.

12. Oikeus peruuttaa suostumus käsitellä henkilötietoja

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa esim. Kuntarahoituksen antamien palvelujen käytettävyyteen.