Kaikki ajankohtaiset

Talous

|

Markkinakatsaus 2/2019

Yhdysvallat

 • Makrodata Yhdysvalloista on ollut vahvaa –  työttömyysluvut ovat alhaisia, mikä puolestaan tukee yksityistä kulutusta.
 • Teollisuuden ostopäällikköindeksi (ISM) on kohentunut saavuttaen 56,6 arvon, mikä on noin 2 indeksipistettä korkeampi joulukuuhun nähden. Mikäli kauppasota pitkittyy, tulee tällä olemaan negatiivinen vaikutus indeksiin.
 • FED ilmoitti tammikuisessa kokouksessaan odottavansa talouden kehityksen suuntaa ja voivansa mahdollisesti harkita muuttavansa taseen koon alasajostrategiaansa. Tällä tähdätään rahapolitiikan normalisaatioon, joka ei johtaisi suureen volatiliteettiin rahoitusmarkkinoilla.

Eurooppa

 • Inflaatio euroalueella on hieman laskenut viime vuoden lopulta (1,4 % tammikuu vs. 1,6 % joulukuu) johtuen pitkälti alhaisemmista energian hinnoista. Pohjainflaatio puolestaan nousi kymmenellä korkopisteellä saavuttaen 1,1 %.
 • EKP:n koronnostoa on povattu tälle vuodelle, mutta talousnäkymien epävarmuus ja vielä heikohko pohjainflaatio syövät analyytikkojen uskoa.
 • Epävarmuus Brexitin ympärillä ei laannu. Markkinakonsesus vaikuttaa puoltavan uskoa ettei sopimuksetonta Brexitiä synny. Tätä tukee punnan kurssin kehitys, joka on palautunut takaisin alle 0,9 suhteessa euroon.

Suomi

 • Talouskasvua voidaan edelleen odottaa vuodelle 2019 (1,5 % valtiovarainministeriön arvion mukaan), mutta kulmakerroin on kääntynyt loivemmaksi. Nettoviennin ja -investointien kasvu tulee todennäköisesti pysähtymään ja yksityinen kulutus kannattelee kasvua.
  • Kohonnut työllisyysaste vaikuttaa kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin ja lisää yksityisen kulutuksen määrää.
  • Mikäli Kiina elvyttää talouttaan, tulee tämä positiivisesti vaikuttamaan Suomen nettoviennin ja investointien määrään pienellä viiveellä.
 • Kestävyysvaje on edelleen mittava, valtiovarainministeriön mukaan seuraavan hallituksen tulisi tehdä sopeutustoimia noin kahdella miljardilla eurolla.

Euroalueen talousnäkymät

Kuntarahoitus Markkinakatsaus 2/2019 - EMU PMI vs BKT

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talouskehitystä ennakoiva ostopäällikköindeksi eli PMI päätyi tammikuun lopussa tasolle 50,7. Saksan vaikeudet erityisesti autosektorilla jatkuvat edelleen ja supistunut teollisuustuotanto heijastuu koko euroalueelle. Italian ja Ranskan PMI:t ovat tippuneet alle 50, indikoiden talouskasvun supistumista.

EMU PMI ostopäällikköindeksi seuraa tuotanto– ja palvelualojen trendiä (kysely 5000 yritykselle, 60 % tuotanto/40 % palvelu). Se toimii hyvänä indikaattorina talouskasvusta.

PMI > 50 : BKT:n odotetaan kasvavan

PMI < 50: BKT:n odotetaan supistuvan

Kuntarahoitus Markkinakatsaus 2/2019 - EC-talousindikaattori

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talousluottamusta mittaava ESI-indikaattori on jatkanut alamäkeä ja tammikuun lopun lukema 106,2 oli yli yhden indeksiyksikön alhaisempi vuoden loppuun verrattuna.

European Economic Sentiment -indikaattori on Euroopan Komission teollisuuden ja kuluttajakyselyyn perustuva mittari. Sen pitkän ajan keskiarvo on 100.

Euroalueen korot

Kuntarahoitus Markkinakatsaus 2/2019 - EUR pitkät korot

Lähde: Bloomberg

Euroalueen pitkät korot jatkavat edelleen syyskuussa alkanutta laskua. Syitä laskuun ovat mm. huoli talouskasvun hiipumisesta ja poliittinen epävarmuus Euroopassa.

Kymmenen vuoden korko tammikuun lopussa oli 0,663 % ja viiden vuoden korko 0,123 % ja 3kk euribor miinuksella 0,308 %. Rahamarkkinakorkojen odotetaan kohoavan nollan yläpuolelle vasta vuonna 2021, kun vielä viime vuonna uskottiin tämän tapahtuvan vuonna 2020.

Kuntarahoitus Markkinakatsaus 2/2019 - 3KK Euriborin ja forwardien korkokehitys

Lähde: Bloomberg

Kiirettä koronnostoille euroalueella ei ole ja odotukset siirtyvät koko ajan eteenpäin. Mikäli pohjainflaatio osoittaa elpymisen merkkejä ja taloustilanne pysyy vakaana, tulee EKP harkitsemaan koronnostoa. Tämä todennäköisesti tapahtuu vuonna 2020, mutta tätäkään vuotta ei voi täysin sulkea pois.

Vastuunrajoitus

Tämä esitys on Kuntarahoitus Oyj:n tuottama markkinakatsaus. Materiaali on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja sen levittäminen tai kopioiminen ilman Kuntarahoitus Oyj:n kirjallista lupaa ei ole sallittua. Tämän katsauksen sisältö perustuu ulkopuolisiin lähteisiin ja vain sellaiseen informaatioon, jota Kuntarahoitus Oyj pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä tai virheettömiä.

Kuntarahoitus Oyj ja sen palveluksessa oleva henkilöstö eivät vastaa tästä katsauksesta saatavan informaation perusteella mahdollisesti tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Kuntarahoitus Oyj:ltä saadun informaation käytöstä. Asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Tätä Kuntarahoitus Oyj:n tuottamaa materiaalia ei tule pitää sijoitusneuvona, sijoitustutkimuksena, sijoitussuosituksena, sijoitusstrategiasuosituksena, sijoitusstrategiaehdotuksena eikä tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä.

Tätä esitystä tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille sijoittajille vastoin Yhdysvaltojen laissa asetettuja rajoituksia. Myös muiden maiden lait ja säännökset voivat rajoittaa tämän esityksen levittämistä.