Hallitus

Hallitus valvoo ja ohjaa Kuntarahoituksen toimintaa.

Hallituksen kokoonpano

Vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous valitsi omistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti kahdeksan jäsentä hallitukseen kaudelle 2024-2025

Kari Laukkanen, Kuntarahoituksen hallituksen puheenjohtaja

 • s. 1964 
 • Kauppatieteiden maisteri 
 • Päätoimi: hallitusammattilainen ja rahoitusalan konsultti 
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Emittor Oy, hallituksen puheenjohtaja 
 • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista 
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2018 

Pitkä ja monipuolinen kansainvälisen pankkitoiminnan kokemus globaalin pankkikonsernin eri tehtävissä (Citigroup 1990–2016), joista viimeiset 13 vuotta Suomen-toimintojen maajohtaja).

Maaria Eriksson, Kuntarahoituksen hallituksen jäsen

 • s. 1967 
 • Kauppatieteiden maisteri, CEFA 
 • Päätoimi: sijoitusjohtajan varahenkilö, operatiivinen johtaja, sijoitukset, Keva 
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Oulun yliopisto, sijoitusvaliokunnan jäsen (ei-kaupallinen tehtävä), Kirkon eläkerahasto, johtokunnan jäsen (ei-kaupallinen tehtävä)
 • Riippumaton yhtiöstä, ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän osakkeenomistajan palveluksessa) 
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2019 

Pitkä ja monipuolinen kokemus pääomamarkkinatehtävistä Kevassa, Suomen suurimmassa työeläkevakuutusyhtiössä (vuodesta 1998), ja tätä ennen pankkisektorilla salkunhoitajana ja ekonomistina (Merita 1996–1998) ja Suomen pankissa ekonomistina (1994–1996).  

Markku Koponen, Kuntarahoituksen hallituksen jäsen

 • s. 1957 
 • OTK, varatuomari, EMBA 
 • Päätoimi: hallitusammattilainen 
 • Keskeiset muut luottamustoimet: – 
 • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista 
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2018 

Pitkä ja monipuolinen työkokemus yhdessä Suomen suurimmista finanssiryhmistä, erityisesti viestintä, lakiasiat ja pankkisääntely (OP Ryhmä 1985–2017, joista yli 20 vuotta johtokunta- ja hallitustehtävissä).  

Tuomo Mäkinen, Kuntarahoituksen hallituksen jäsen

 • s. 1972 
 • Kauppatieteiden maisteri 
 • Päätoimi: rahoituspäällikkö, Helsingin kaupunki 
 • Keskeiset muut luottamustoimet: 
 • Ei-riippumaton yhtiöstä eikä merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän osakkeenomistajan ja asiakkaan palveluksessa) 
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021 

Pitkä kokemus Helsingin kaupungin (vuodesta 2000) talous- ja rahoitushallinnon tehtävistä. Vuodesta 2014 asti toiminut kaupungin ylimmässä johdossa rahoituspäällikkönä.  

Denis Strandell, Kuntarahoituksen hallituksen jäsen

 • s. 1958
 • Kauppatieteiden maisteri 
 • Päätoimi: Hallitusammattilainen
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Asunto Oy Lappohja, hallituksen puheenjohtaja, C-Fiber Hanko Oy, hallituksen jäsen, Novago Yrityskehitys Oy, hallituksen varajäsen
 • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista 
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2020 

Pitkä ja monipuolinen kokemus pääomamarkkinatehtävistä ja sijoituspalveluiden tarjoamisesta pankki- ja sijoituspalvelukonserneissa Suomessa ja Pohjoismaissa (1986–2011 Protos Aktia, Unibank, Danske Bank, FIM). Pitkä kokemus (2000 lähtien) suomalaisesta kuntasektorin hallinnosta Kirkkonummen kaupunginvaltuustossa ja hallituksessa ennen Hangon kaupunginjohtajan tehtävää.  

 

Elina Stråhlman, Kuntarahoituksen hallituksen jäsen

 • S 1979
 • Kauppatieteiden maisteri
 • Päätoimi: Talousjohtaja (CFO), Enento Goup Oyj
 • Keskeiset muut luottamustoimet: hallitusjäsenyydet Enento-konserniin kuuluvissa yhtiöissä (lasketaan yhdeksi johtotehtäväksi):
  • Suomen Asiakastieto Oy
  • UC Ab
  • Emaileri Oy
  • UC Affärsinformation Ab
  • Proff Ab
  • Proff As
  • Proff Aps
 • PoSt Consulting Oy, hallituksen varajäsen
 • Marimo Games Oy, hallituksen varajäsen
 • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista

Pitkä kokemus (vuodesta 2004) tilintarkastuksen ja taloushallinnon asiantuntija- ja johtotehtävistä (EY, Fortum, Finnair Oy). Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuslautakunnan jäsen 2019-2021.

Leena Vainiomäki, Kuntarahoituksen hallituksen jäsen

 • s. 1961 
 • Valtiotieteiden maisteri, MBA 
 • Päätoimi: hallitusammattilainen 
 • Keskeiset muut luottamustoimet: LRV Corp Oy,  hallituksen jäsen, Veikkaus Oy, hallituksen jäsen 
 • Riippumaton yhtiöstä sekä merkittävistä osakkeenomistajista 
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2021 

Pitkä ja monipuolinen kokemus pankkisektorilta eri johtotehtävistä, viimeksi Danske Bankin Suomen maajohtajan tehtävästä (2018–2020), ja tätä ennen Danske Bankissa muissa johtotehtävissä vuodesta 2011 sekä Nordeassa ja sen edeltäjissä vuodesta 1988. Toiminut Danske-konserniin kuuluvissa yrityksissä myös hallitustehtävissä.  

Arto Vuojolainen, Kuntarahoituksen hallituksen jäsen

 • s. 1963 
 • Diplomi-insinööri 
 • Päätoimi: liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, Tampereen kaupunki 
 • Keskeiset muut luottamustoimet: Tor, Joe ja Pentti Borgin säätiö, hallituksen jäsen (ei-kaupallinen tehtävä)
 • Ei-riippumaton yhtiöstä, riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän asiakkaan palveluksessa) 
 • Hallituksen jäsen vuodesta 2023 

Vuodesta 2007 alkaen Tampereen kaupungin palveluksessa rahoitusjohdon tehtävissä.  

 

Hallituksen toiminta

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, ja jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Omistajien nimitysvaliokunnan tehtävä on laatia vuosittain ehdotus yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi kestää valitsemista seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Omistajien nimitysvaliokunta tekee ehdotuksen hallitukselle valittavasta puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Osakkeenomistajilla, joilla on yli kymmenen prosenttia yhtiön äänivallasta, on oikeus tehdä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallitukseen valittavista henkilöistä. Ehdotus tulee tehdä riittävän aikaisin, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun.

Hallituksen jäsenillä ei ole erovuoroja ja jäsen, jonka toimikausi päättyy, voidaan valita uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Eronneen tai kesken toimikauden pysyvästi estyneeksi tulleen jäsenen sijaan voidaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa valita uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomista yhtiöistä ja kahden näistä yhtiöistä riippumattomista hallituksen jäsenistä tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Riippumattomuutta arvioidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodissa asetetuin kriteerein.

Hallituksen jäsenten on oltava luottolaitoksia koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla luotettava, hyvämaineinen ja pätevä, ja jäsenellä on oltava mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen.

Omistajien nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaisesti hallituksen kokoonpanossa tulisi huomioida osaaminen seuraavilla osa-alueilla:

 • kansainväliset finanssimarkkinat
 • luotonanto
 • rahoitustoimialaan liittyvät riskit
 • kuntatalous ja kuntayhteisön toiminta
 • valtion tukema asuntotuotanto
 • yrityshallinto

Toimitusjohtajaa tai hänen sijaistaan ei voida valita hallituksen jäseneksi.

Kuntarahoituksen hallitus huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa kaikista sille osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä ja viranomaisohjeissa asetetuista tehtävistä.

Hallituksen tehtävät ja toimintaperiaatteet on kuvattu hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluvat:

 • yhtiön strategian määritteleminen ottaen huomioon vastuullisuus ja yhtiön riskiprofiili
 • vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen
 • yhtiön taloudellisen tilanteen seuraaminen sekä sen valvominen, että yhtiön hallinnointi ja erityisesti riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty
 • yhtiön arvojen ja eettisten toimintaperiaatteiden vahvistaminen
 • toimintaa ohjaavien politiikkojen hyväksyminen

Hallitus päättää myös kaikista toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden laajakantoisista asioista. Tilintarkastaja ja sisäinen tarkastus raportoivat suoraan hallitukselle, jotta hallitus saa riippumatonta tietoa yhtiön tilasta.

Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä päättää koko yhtiön palkitsemisjärjestelmän periaatteista.

Hallitus arvioi vuosittain itsenäisesti työskentelynsä tehokkuuden ja tehtäviensä täyttämisen laadun.

Kuntarahoitus on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen kansallisesti merkittävä luottolaitos (O-SII), ja lain edellyttämällä tavalla hallitus on perustanut tarkastus-, riski- ja palkitsemisvaliokunnat. Hallitus valitsee keskuudestaan valiokuntien jäsenet ja niiden puheenjohtajat. Kussakin valiokunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä, eikä valiokunta saa muodostua kokonaan samoista jäsenistä toisen valiokunnan kanssa. Valiokuntien jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä asiantuntemus ja kokemus. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti hallitukselle toiminnastaan.

Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa myös muita valiokuntia.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet:

Markku Koponen, puheenjohtaja
Tuomo Mäkinen
Denis Strandell
Elina Stråhlman

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudelliseen raportointiin ja sisäiseen valvontaan liittyvissä tehtävissä. Tarkastusvaliokunta valvoo tilintarkastustoimintaa ja sisäisen tarkastuksen toimintaa.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät on kuvattu valiokunnan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuuden valvominen
 • taloudellisen raportoinnin menetelmien valvominen
 • yhtiön tilinpäätösten ja niiden sisältämien tietojen laadun ja asianmukaisuuden arviointi
 • tilintarkastajan valinnan ja palkkioehdotuksen valmistelu
 • tilintarkastussuunnitelman ja tilintarkastajan raportoinnin arviointi
 • tilintarkastajan toiminnan tehokkuuden ja riippumattomuuden arviointi
 • yhtiön Corporate Governance Policyn noudattamisen valvominen
 • merkittävien investointiehdotusten esikäsittely ennen hallitushyväksyntää

Tarkastusvaliokunta antaa tarvittaessa hallitukselle toimenkuvaansa liittyviä suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia.

Sisäinen tarkastus raportoi toiminnastaan tarkastusvaliokunnalle ja valiokunta arvioi sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman, tarkastustoiminnan tehokkuutta sekä seuraa tarkastushavaintoihin liittyvin korjaavien toimenpiteisen toteuttamista. Valiokunnan tehtäviin kuuluu valmistella sisäisen tarkastuksen johtajan nimittämistä tai erottamista koskevat päätökset.

Tarkastusvaliokunnan kokoonpanossa tulee huomioida valiokunnan riippumattomuus. Luottolaitoslain mukaan vähintään yhden jäsenen on oltava luottolaitoksesta ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton ja hänellä on oltava riittävä asiantuntemus laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Hallinnointikoodi taas edellyttää, että tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnalla tulee olla riittävä asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidosta, taloudellisesta raportoinnista ja tilinpäätöskäytännöistä sekä sisäisestä tarkastuksesta.

 

Riskivaliokunnan jäsenet:

Leena Vainiomäki, puheenjohtaja
Maaria Eriksson
Kari Laukkanen
Arto Vuojolainen

Riskivaliokunta avustaa hallitusta yhtiön riskistrategiaa ja riskinottoa koskevissa asioissa. Riskivaliokunta ottaa työssään huomioon kaikki keskeiset riskityypit, mukaan lukien ESG-riskit.

Riskivaliokunnan tehtävät on kuvattu valiokunnan työjärjestyksessä. Riskivaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

 • valvoa, että toimiva johto noudattaa hallituksen päättämää riskistrategiaa
 • arvioida, vastaavatko laitoksen pääomaa sitovista palveluista perimät hinnat laitoksen liiketoimintamallia ja riskistrategiaa sekä jos näin ei ole, valmistella hallitukselle suunnitelma asian korjaamiseksi
 • avustaa hallituksen palkitsemisvaliokuntaa terveiden palkitsemisjärjestelmien luomisessa
 • arvioida, kannustavatko palkitsemisjärjestelmät ottamaan huomioon laitoksen riskit, pääoma- ja maksuvalmiusvaatimukset sekä tuottojen jaksotuksen ja tuottojen kertymistodennäköisyyden

Riskivaliokunnan kokoonpanossa tulee huomioida valiokunnan riippumattomuus. Enemmistön jäsenistä sekä puheenjohtajan tulee olla riippumattomia. Riskivaliokunnan puheenjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja tai toisen valiokunnan puheenjohtaja. Riskivaliokunnan jäsenillä tulee olla asianmukaiset tiedot, osaaminen ja asiantuntemus riskienhallinnasta ja valvontakäytännöistä.

 

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet:

Kari Laukkanen, puheenjohtaja
Leena Vainiomäki
Maaria Eriksson

Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta palkitsemisjärjestelmien hallinnointia ja ohjausta koskevissa päätöksissä.

Palkitsemisvaliokunnan tehtävät on kuvattu valiokunnan työjärjestyksessä. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

 • valvoa työntekijöiden palkitsemista kokonaisuutena, ottaen huomioon sukupuolineutraalisuuden ja yleiset tasa-arvokysymykset
 • valmistella palkitsemiseen ja etuihin liittyvät päätökset
 • arvioida yhtiön palkitsemisjärjestelmän toimivuutta ja valmistella sen kehittämiseen liittyvät muutokset
 • valmistella nimitys- ja palkkiopäätökset toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, johtoryhmän jäsenten, sisäisen tarkastuksen johtajan ja muiden toimitusjohtajalle suoraan raportoivien työntekijöiden osalta

Palkitsemisvaliokunnan kokoonpanossa tulee huomioida valiokunnan riippumattomuus. Hallinnointikoodin mukaisesti palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Valiokunnan puheenjohtajan tulee olla riippumaton. Valiokunnan jäsenillä tulisi olla kollektiivisesti asiaankuuluvat tiedot, asiantuntemus ja ammatillinen kokemus palkitsemisjärjestelmistä ja -käytännöistä, riskinhallinnasta ja valvontatoimista ja erityisesti mekanismista, jolla palkitsemisrakenne sovitetaan laitoksen riski- ja pääomaprofiileihin.