Yhtiökokous

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaansa sekä äänestää omistamillaan osakkeilla, joista jokainen tuottaa yhden äänen.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous kokoontuu normaalisti kerran vuodessa.

Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouksessa on:

  • esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
  • esitettävä tilintarkastuskertomus
  • päätettävä tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
  • päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle
  • päätettävä tilintarkastajan ja hallituksen jäsenten palkkioista
  • valittava hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja
  • käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat

Osakkeenomistajan, joka haluaa vaatimansa asian käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, on ilmoitettava tästä yhtiön hallitukselle yhtiön taloudellisessa kalenterissa ilmoittamaan päivään mennessä. Osakkeenomistaja voi toimittaa mahdolliset vaatimukset asian käsittelystä yhtiökokouksessa sähköpostitse osoitteeseen legal(at)kuntarahoitus.fi.

Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan tarvittaessa koolle käsittelemään tiettyä yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä vähintään 10 prosenttia osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten. Kokouskutsu on tällaisessa tilanteessa toimitettava kuukauden kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

Kutsu yhtiökokoukseen

Kuntarahoituksen yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla, lähettämällä se osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin, toimittamalla se postitse heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai julkaisemalla se hallituksen määräämässä lehdessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsussa on mainittava viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen.

Yhtiön johdon osallistuminen yhtiökokouksiin

Osakkeenomistajien ja ylimmän johdon vuorovaikutuksen sekä osakkeenomistajien kyselyoikeuden toteuttamiseksi toimitusjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja riittävän määrän hallituksen jäseniä tulee osallistua yhtiökokouksiin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on mahdollisuuksien mukaan läsnä hallitus kokonaisuudessaan sekä hallituksen jäseniksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevat henkilöt.  Ylimääräisissä yhtiökokouksissa on asian luonteesta riippuen läsnä tarpeellinen määrä hallituksen jäseniä. Tilintarkastaja on mahdollisuuksien mukaan läsnä yhtiökokouksessa.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, josta osakkeenomistajat voivat halutessaan pyytää yhtiöltä kopion. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä myös yhtiön verkkosivuilla.