23.03.2017

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2017 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
23.3.2017 klo 16.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2017 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 23.3.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta ja että voitonjakokelpoiset varat, 61 496 269,28 euroa, jätetään omaan pääomaan. Yhtiön on edelleen tarpeen varautua omia varoja koskevien vaatimusten tiukentumiseen kasvattamalla ensisijaista pääomaa tuloksen kautta.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2017 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä "toimikausi 2017-2018"): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja palkkioita. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2017-2018 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Minna Helppi ja Jari Koskinen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2017-2018.

Toimitusjohtajan puheenvuoro: Vahva tulos toimintaympäristön muutoksista huolimatta

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio muistutti puheenvuorossaan, että yhtiö teki vuonna 2016 toimintaympäristön muutoksista huolimatta jälleen vahvan tuloksen ja onnistui erinomaisesti varainhankinnassaan. Tämä hyödyttää kaikkia Kuntarahoituksen asiakkaita ja omistajia, Averio sanoi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti, että Kuntarahoituksen yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että siitä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen ikää koskeva rajoitus. Kyseinen rajoitus ei vastaa enää nykyistä markkinakäytäntöä ja Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunta huolehtii omalta osaltaan hallituksen jäsenten riittävästä rotaatiosta tehdessään vuosittain yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Tapani Hellsténin. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Helena Walldénin puheenjohtajaksi sekä Tapani Hellsténin ja Teppo Koiviston jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Tuula Saxholm puheenjohtajaksi sekä Jari Koskinen ja Vivi Marttila jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Fredrik Forssellin puheenjohtajaksi sekä Minna Helpin ja Teppo Koiviston jäseniksi.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2016 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.
 
KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on noin 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata paikallishallinnon investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.