Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
3.3.2022 klo 11.00

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet Kuntarahoitus Oyj:n (Kuntarahoitus) 24.3.2022 kello 10 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 267 949 619,07 euroa, josta tilikauden voitto on 136 808 680,96 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,03 euroa osakkeelta, yhteensä 40 235 711,94 euroa.

Kuntarahoituksen tilikauden tulos oli erittäin hyvä. Hallitus pitää perusteltuna esityksen mukaisen osingon maksamista. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen arvion mukaan vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 31.3.2022. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 5.4.2022.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2022–2023):

  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 23 000 euroa;
  • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 26 000 euroa;
  • riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 28 000 euroa;
  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 40 000 euroa; ja
  • kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä tapaamisista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

Palkkioehdotus tarkoittaa 5000 euron korotusta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon ja 3000 euron korotuksia hallituksen jäsenen, varapuheenjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkioihin.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2022–2023, ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Kari Laukkanen, Maaria Eriksson, Markku Koponen, Vivi Marttila, Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten, Denis Strandell ja Leena Vainiomäki. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kimmo Viertola ei ole enää käytettävissä hallitukseen uudelle kaudelle. Omistajien nimitysvaliokunta ei ehdota varsinaiselle yhtiökokoukselle uusia jäseniä valittavaksi hallitukseen. Omistajien nimitysvaliokunta saattaa kuitenkin täydentää ehdotustaan yhdeksännellä hallituksen jäsenellä toimikauden kuluessa.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle Kari Laukkasen uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Maaria Erikssonin uudelleenvalintaa varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2022–2023. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös edeltävällä toimikaudella. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanon muuttaminen

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle omistajien nimitysvaliokunnan kokoonpanon täydentämistä viidennellä, kuntasektoria edustavalla jäsenellä.

Tällä hetkellä omistajien nimitysvaliokunta koostuu neljästä jäsenestä. Kolme suurinta osakkeenomistajaa (Keva, Suomen valtio ja Helsingin kaupunki) sekä Suomen Kuntaliitto ry nimittävät kukin yhden jäsenen nimitysvaliokuntaan. Ehdotuksen mukaisesti nimitysvaliokunnan kokoonpanoa täydennettäisiin viidennellä jäsenellä, jonka nimittämiseen olisivat oikeutettuja kolmen suurimman omistajan jälkeen seuraavat viisi suurinta omistajaa yhdessä. Nykyisellä omistusrakenteella nimittämisoikeuden saisivat yhteisesti seuraavat kunnat: Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki ja Turun kaupunki.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla suomen kielellä.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on yli 46 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi