Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
7.3.2023 klo 11.00

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj:n (Kuntarahoitus) hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet 28.3.2023 kello 10 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjako

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 365 774 616,34 euroa, josta tilikauden voitto on 138 060 709,21 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,73 euroa osakkeelta, yhteensä 67 580 370,54 euroa.

Kuntarahoituksen tilikauden tulos oli erittäin hyvä. Hallitus pitää perusteltuna ehdotuksen mukaisen osingon jakamista. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen arvion mukaan vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta tai ole ristiriidassa Kuntarahoitusta velvoittavan lainsäädännön kanssa.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 4.4.2023. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 13.4.2023.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä toimikausi 2023–2024):

 • hallituksen jäsenen vuosipalkkio 24 000 euroa;
 • hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 27 500 euroa;
 • riski- tai tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 29 500 euroa;
 • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 42 000 euroa; ja
 • kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä viranomaisten edellyttämistä tapaamisista 600 euroa / kokous jäsenille ja 950 euroa / kokous puheenjohtajille.

Palkkioehdotus tarkoittaa 2000 euron korotusta hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioon, 1500 euron korotuksia varapuheenjohtajan ja riski- ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajien vuosipalkkioihin ja 1000 euron korotusta hallituksen jäsenen vuosipalkkioon. Ehdotus korottaa myös kokouspalkkioita hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajien osalta 150 eurolla ja muissa tehtävissä 100 eurolla.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2023–2024. Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Kari Laukkanen, Maaria Eriksson, Markku Koponen, Tuomo Mäkinen, Minna Smedsten, Denis Strandell ja Leena Vainiomäki. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Arto Vuojolainen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Vivi Marttila ei ole enää käytettävissä hallitukseen uudelle kaudelle.

Arto Vuojolainen on Tampereen kaupungin liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja. Ennen nykyistä työnantajaa Vuojolainen on toiminut pitkään eri pankeissa luotonmyöntöön ja asiakassuhteisiin liittyvissä asiantuntija- ja johtotehtävissä.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle Kari Laukkasen uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Maaria Erikssonin uudelleenvalintaa varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2023–2024. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös edeltävällä toimikaudella. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen vuonna 2024 alkavalle toimikaudelle

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous merkitsee tiedoksi tilintarkastajan valintaa 2024 alkavalle toimikaudelle koskevan tarkastusvaliokunnan suosituksen ja hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella päättämän ehdotuksen tilintarkastajaksi seuraavan vuoden eli vuonna 2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. ​

Yhtiö on velvollinen järjestämään tilintarkastajan valinnan vuonna 2024 alkavalle toimikaudelle EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn perusteella asetuksessa säännellyn tilintarkastajan pakollisen kierron vuoksi. Hallituksen tarkastusvaliokunta käynnisti asetuksen edellyttämän kilpailutusprosessin huhtikuussa 2022 ja saattoi sen päätökseen loppuvuoden 2022 aikana sekä antoi hallitukselle suosituksensa tilintarkastajaksi 2024 alkavalle toimikaudelle. Koska tarkastusvaliokunta on jo antanut suosituksensa toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättyessä, ja hallitus on päättänyt tehdä ehdotuksen vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle valiokunnan ehdotuksen mukaisesti, on hallitus katsonut parhaaksi saattaa valiokunnan suosituksen ja hallituksen ehdotuksen viipymättä osakkeenomistajien tietoon jo vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.​

Hallitus tulee siten ehdottamaan vuoden 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että uudeksi tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, eli vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osinkopolitiikka

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa yhtiölle osinkopolitiikan, jonka mukaisesti tulevina vuosina Kuntarahoituksen tavoitteena on maksaa osinkoina 30–60 % konsernin tilikauden tuloksesta. Osingonjako ei kuitenkaan saa vaarantaa Kuntarahoituksen vakavaraisuutta, maksuvalmiutta eikä kykyä selvitä sitoumuksistaan.

Osinkopolitiikkaa koskevan ehdotuksen lähtökohtana on Kuntarahoituksen perustehtävä, eli yhtiön tulee varmistaa rajatun, julkista palvelutehtävää hoitavan asiakaskuntansa rahoituksen saatavuus ja edullisuus kaikissa markkinaolosuhteissa. Kuntarahoituksen tavoitteena on ylläpitää riittävää tulostasoa, joka varmistaa sekä perustehtävän pitkäjänteisen hoitamisen että omistajien kohtuullisten tuotto-odotuksien täyttämisen.

Kuntarahoituksen osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja yhtiöjärjestyksen muutokset

A)   Osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään ja sen edellyttämät yhtiöjärjestysmuutokset

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää Kuntarahoituksen osakkeiden liittämisestä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään ja sen edellyttämistä muutoksista Kuntarahoituksen yhtiöjärjestykseen. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään ilmoittautumisajasta, jonka päättymisen jälkeen yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Yhtiöjärjestykseen ehdotetaan tehtävän seuraavat muutokset osakkeiden liittämiseksi arvo-osuusjärjestelmään:

 • Yhtiöjärjestyksen 3 §:ään lisätään maininta yhtiön osakkeiden kuulumisesta arvo-osuusjärjestelmään hallituksen määräämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.
 • Yhtiöjärjestyksen suostumuslauseketta koskevasta 4 §:stä poistetaan lause ”Suostumuslausekkeesta on oltava maininta osakekirjassa ja osakasluettelossa, mahdollisesti annettavassa väliaikaistodistuksessa ja osakeantilipussa”.
 • Yhtiöjärjestyksen lunastuslauseketta koskevasta 5 §:stä poistetaan lause ”Lunastuslausekkeesta on oltava maininta osakekirjassa ja osakasluettelossa, mahdollisesti annettavassa väliaikaistodistuksessa ja osakeantilipussa”.
 • Yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua koskeva 13 § muutetaan seuraavaan muotoon ”Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan kirjallisesti julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivulla, lähettämällä se osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin, toimittamalla se postitse heidän osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai julkaisemalla se hallituksen määräämässä lehdessä. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Yhtiökokouskutsussa on mainittava viimeinen ilmoittautumispäivä yhtiökokoukseen.

B)   Muut yhtiöjärjestysmuutokset

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää myös seuraavista muutoksista yhtiöjärjestykseen:

 • Yhtiöjärjestyksen toimialaa koskevassa 2 § todetaan, että ”yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä”. Muutetaan edellä mainittu kohta muotoon ”yhtiö palvelee Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä”.
 • Yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä todetaan, että ”toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen ja toimihenkilö saavat kuulua muun yhtiön hallintoon ainoastaan yhtiön hallituksen luvalla”. Korvataan sana toimihenkilö sanoilla ”toimitusjohtajalle suoraan raportoivat henkilöt”.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään muita pienempiä teknisiä muutoksia. 

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla suomen kielellä.

  

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on lähes 48 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet sekä niiden määräysvallassa olevat yhteisöt ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt ja kohteet. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi