Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Ehdotukset Kuntarahoitus Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
7.3.2018 klo 15.30

Ehdotukset Kuntarahoitus Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet Kuntarahoitus Oyj:n 28.3.2018 klo 14 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 95 456 652,15 euroa, josta tilikauden voitto on 33 960 382,87 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68 euroa, ja että muut voitonjakokelpoiset varat, 89 206 444,47 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiö on viime vuosina varautunut ennakoidun pankkisääntelyn mukaisten pääomavaatimusten, erityisesti vähimmäisomavaraisuusasteen (leverage ratio) kiristymiseen. Hallitus arvioi, että maltillinen osingonjako ei vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 4.4.2018. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 9.4.2018.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä ”toimikausi 2018-2019”): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista. Vuosipalkkioita esitetään korotettavan niin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan kuin jäsentenkin osalta 5 000 eurolla vuodessa. Kuntarahoituksen hallitustyö on muuttunut merkittävästi ja hallituksen jäsenen tehtävään liittyvät osaamis-, kokemus- ja ajankäyttövaatimukset ja vastuut ovat lisääntyneet olennaisesti erityisesti sen jälkeen, kun yhtiö on nimetty kansallisesti merkittäväksi luottolaitokseksi (O-SII) ja siirtynyt Euroopan keskuspankin valvontaan. Omistajien nimitysvaliokunnan näkemyksen mukaan palkkioiden korottaminen on perusteltua ja kohtuullista huomioiden työn ja vastuun määrä hallitustyöskentelyssä.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2018-2019 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Minna Helppi, Jari Koskinen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Markku Koponen ja Kari Laukkanen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2018-2019. Markku Koponen on toiminut pitkään OP Pohjola-ryhmässä eri tehtävissä. Hän on jäänyt pois ryhmän palveluksesta vuonna 2017. Kari Laukkanen on toiminut pitkään Citibankissa eri tehtävissä, joista pisimpään Citibankin Suomen toimintojen johtajana. Laukkanen on jäänyt pois Citibankista vuonna 2016 ja toiminut sen jälkeen itsenäisenä rahoitusalan konsulttina. Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle, että Helena Walldén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuula Saxholm varapuheenjohtajaksi.

Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että jatkossa valiokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa, jotta ehdotus voidaan sisällyttää asianmukaisesti yhtiökokouskutsuun.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2018-2019. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Marcus Tötterman, joka on toiminut päävastuullisena tilintarkastajana myös kuluvalla toimikaudella. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen internet-sivuilla suomen kielellä.

Lisätietoja:

KUNTARAHOITUS OYJ 

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi