Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
22.3.2016 klo 16.30

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2016 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 22.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta, ja että voitonjakokelpoiset varat, 54 688 359,49 euroa, jätetään omaan pääomaan. Hallitus pitää perusteltuna tilikauden voiton jättämistä yhtiöön. Yhtiön on edelleen tarpeen varautua omia varoja koskevien vaatimusten tiukentumiseen kasvattamalla ensisijaista pääomaa tuloksen kautta.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen (jäljempänä toimikausi 2016-2017): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja palkkioita.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2016-2017 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Tapani Hellstén, Teppo Koivisto, Sirpa Louhevirta, Tuula Saxholm ja Juha Yli-Rajala. Koska Eva Liljeblom ja Asta Tolonen ovat ilmoittaneet, että eivät enää ole käytettävissä hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2016-2017, yhtiökokous päätti, että Helena Walldén ja Vivi Marttila valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Tapani Hellsténin.

Toimitusjohtajan puheenvuoro: Kuntarahoitus tarjoaa kestävän mallin myös maakuntien rahoitukseen

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio nosti omassa puheenvuorossaan esiin sote- ja aluehallintouudistuksen rahoitusratkaisujen merkittävyyden. Averio korosti, että jo olemassa oleva kuntien yhteinen varainhankintamalli tarjoaa kestävän mallin myös maakuntien rahoitukseen. Sen avulla pystytään minimoimaan julkisen sektorin rahoituskustannukset ja varmistamaan rahoituksen saatavuus.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti, että Kuntarahoituksen yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että siitä poistetaan yhtiön oikeus omien osakkeiden lunastamiseen, jotta osakkeet täyttävät Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 (nk. vakavaraisuusasetus) vaatimukset ydinpääomainstrumenteille (CET1). Muutosehdotus perustuu Finanssivalvonnan 27.1.2016 julkistamaan tulkintaan, jonka mukaan luottolaitosten tulee poistaa yhtiöjärjestyksistään yhtiön oikeus lunastaa omia osakkeitaan ja ottaa asia seuraavaksi järjestettävän yhtiökokouksen asialistalle. Kuntarahoitus on 1.1.2016 alkaen Euroopan keskuspankin suorassa valvonnassa oleva luottolaitos. Kuntarahoituksen täytyy hakea yhtiökokouksen päätöksen jälkeen Euroopan keskuspankin hyväksyntä sille, että yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen osakkeet voidaan lukea yhtiön ydinpääomaan (CET1). Kuntarahoitus ei pysty arvioimaan Euroopan keskuspankin asian käsittelyaikataulua.

Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että kokouskutsu yhtiökokoukseen voidaan jatkossa toimittaa tavallisena kirjeenä kirjatun kirjeen sijaan.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2015 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.
 
KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.