Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 päätökset

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
28.3.2018 klo 17.00

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 28.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68 euroa, ja että muut voitonjakokelpoiset varat, 89 206 444,47 euroa, jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan 9.4.2018 osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 4.4.2018.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä ”toimikausi 2018-2019”): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Vuosipalkkiot ovat 5 000 euroa suuremmat kuin toimikaudelta 2017-2018 maksetut palkkiot. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista.

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä toimikaudelle 2018-2019 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Fredrik Forssell, Minna Helppi, Jari Koskinen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Markku Koponen ja Kari Laukkanen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2018-2019.

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio totesi omassa puheenvuorossaan, että kuntasektorilla ja yleishyödyllisessä asuntotuotannossa on parhaillaan vakaan kasvun vaihe ja että kasvukeskuksissa kohtuuhintaisten asuntojen tarve vain vahvistuu. Maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa Kuntarahoituksen pitkän aikavälin tavoitteena on rahoittaa myös maakuntien investointeja, Kallio sanoi.

Omistajien nimitysvaliokunnan toiminta

Yhtiökokous päätti, että jatkossa omistajien nimitysvaliokunnan tulee toimittaa ehdotuksensa hallitukselle hallituksen puheenjohtajan kanssa erikseen sovittavassa aikataulussa, jotta ehdotus voidaan sisällyttää asianmukaisesti yhtiökokouskutsuun.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen Kuntarahoituksen hallitus valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Helena Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Tuula Saxholmin. Palkitsemisvaliokuntaan hallitus valitsi Helena Walldénin puheenjohtajaksi sekä Tuula Saxholmin, Markku Koposen ja Jari Koskisen jäseniksi. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Markku Koponen puheenjohtajaksi sekä Kari Laukkanen ja Vivi Marttila jäseniksi. Riskivaliokuntaan hallitus valitsi Fredrik Forssellin puheenjohtajaksi sekä Minna Helpin ja Kari Laukkasen jäseniksi.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2017 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953


Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi