Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus Oyj:n hallitus on päättänyt osingon maksamisesta

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
6.10.2021 klo 13.00

Kuntarahoitus Oyj:n hallitus on päättänyt osingon maksamisesta

Kuntarahoitus Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päättänyt, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta, yhteensä 20 313 174,96 euroa. Osinko maksetaan 25.10.2021 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.10.2021 merkittynä yhtiön ylläpitämään osakasluetteloon.

Kuntarahoitus Oyj ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Jaettava osinko on jo aiemmin vähennetty yhtiön ydinvakavaraisuuspääomasta (CET 1), joten osingonmaksulla ei ole vaikutusta Kuntarahoitus Oyj:n vakavaraisuuteen tai vähimmäisomavaraisuusasteeseen. Päätetty osingonjako ei hallituksen arvion mukaan muutoinkaan vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta.

Koronapandemian vuoksi Euroopan keskuspankki (EKP) antoi 15.12.2020 suosituksen valvomilleen pankeille noudattaa syyskuun 2021 loppuun asti äärimmäistä varovaisuutta päättäessään osingonjaosta. Kuntarahoitus Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.3.2021 valtuutti hallituksen päättämään osingosta, jonka suuruus on enintään 0,52 euroa osakkeelta ja yhteensä enintään 20 313 174,96 euroa ja sen maksuajankohdasta, yhdessä tai useammassa erässä, ja huomioiden voimassa olevat viranomaissuositukset. EKP päätti 23.7.2021, ettei osingonjakoa koskevaa suositusta jatketa syyskuun 2021 lopun jälkeen.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: konsernin tase on lähes 46 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi