Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Vakaa tuloskehitys jatkui

Kuntarahoitus Oyj
Puolivuosikatsaus                                                                                                            
14.8.2018, klo 16.00

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2018: Vakaa tuloskehitys jatkui

Tämä on tiivistelmä Kuntarahoituksen 14.8.2018 julkistetusta puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla www.kuntarahoitus.fi.

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti:

  • Konsernin korkokate kasvoi 6,7 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 118,0 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2017: 110,6 miljoonaa euroa).
  • Konsernin liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia kasvoi 4,3 % ollen katsauskauden lopussa 92,7 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2017: 88,9 miljoonaa euroa). Nämä arvostukset huomioiden liikevoitto oli 124,4 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2017: 95,9 miljoonaa euroa).
  • Taseen loppusumma oli 35 521 miljoonaa euroa (31.12.2017: 34 738 miljoonaa euroa). Tase kasvoi 2,3 % vuoden 2017 lopusta.
  • Konsernin vakavaraisuus pysyi edelleen vahvana, omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin olivat kesäkuun lopussa 72,41 % (31.12.2017: 75,51 %).
  • Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli kesäkuun lopussa 3,97 % (31.12.2017: 3,84 %).
  • Uusia lainoja nostettiin tammi-kesäkuussa 1 239 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2017: 1 046 miljoonaa euroa). Luotonannon kokonaismäärä oli 21 508 miljoonaa euroa (31.12.2017: 21 219 miljoonaa euroa). Tästä ympäristöystävällisten investointien rahoitukseen tarkoitettua vihreää rahoitusta myönnettiin alkuvuoden aikana 138 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2017: 277 miljoonaa euroa). Kesäkuun 2018 lopussa jo maksetun vihreän rahoituksen kanta oli 917 miljoonaa euroa (31.12.2017: 803 miljoonaa euroa).
  • Leasingtoiminnan kanta oli kesäkuun lopussa 511 miljoonaa euroa (31.12.2017: 432 miljoonaa euroa).
  • Pitkäaikaista varainhankintaa tehtiin tammi-kesäkuussa 4 100 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2017: 5 411 miljoonaa euroa). Lyhytaikaisia Kuntarahoituksen velkasitoumuksia (ECP) laskettiin liikkeeseen 7 994 miljoonaa euroa alkuvuoden aikana (1.1.-30.6.2017: 4 305 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärä oli 30 633 miljoonaa euroa (31.12.2017: 30 153 miljoonaa euroa).
  • Kokonaislikviditeetti oli kesäkuun lopussa 9 273 miljoonaa euroa (31.12.2017: 9 325 miljoonaa euroa).

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio:

”Suomen hyvä talouskehitys on jatkunut vuoden 2018 ensimmäisellä puolikkaalla. Tilanne näyttää monesta katsantokannasta erittäin hyvältä. Kuntien talous näyttää vakaalta ja valtion tukema asuntorakentaminen jatkuu vahvana. Vaikuttaa siltä, että halu tukea pitkän hitaan kasvun jälkeen vauhtiin päässyttä talouskasvua vallitsee laajalti suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä hyvä osoitus ovat nopeasti syntyneet maltilliset sopimukset työmarkkinaneuvotteluissa.

Kuntarahoitus vahvisti alkuvuonna markkina-asemaansa erityisesti valtion tukeman asuntotuotannon osalta. Vaikka markkinoilla on tällä hetkellä runsaasti myös vapaarahoitteista asuntotuotantoa, niin tarve ARA-rakentamiselle jatkuu. Sen avulla voidaan varmistaa kohtuuhintaisen asuntotuotannon saatavuus erityisesti kasvukeskuksissa, mikä on edellytys vahvan talouskehityksen jatkumiselle.

Rahoituksen tarjonta on edelleen jatkunut hyvänä. Kuntarahoitus on tehokkaan varainhankintansa ansiosta silti pystynyt parantamaan asemaansa: olemme edelleen selvä markkinajohtaja sekä kunta-asiakkaiden että valtion tukeman asuntotuotannon rahoittajana. Kilpailusta huolimatta myös yhtiön korkokate ja tulos pysyivät alkuvuonna hyvällä tasolla.

Kansainväliset pääomamarkkinat toimivat alkuvuonna yhtiön kannalta suotuisasti. Yhdysvaltojen ja muiden markkinoiden välisistä tullikiistoista, suurvaltasuhteiden kiristymisestä ja Italian poliittisesta kriisistä huolimatta yhtiö onnistui alkuvuonna erittäin hyvin varainhankinnassaan. Yhtiön julkiset viitelainat olivat valuutasta riippumatta erittäin kysyttyjä kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Tämä kertoo sijoittajien vahvasta ja jatkuvasta luottamuksesta yhtiötä ja suomalaista julkista sektoria kohtaan.”


Konsernin avainluvut

  30.6.2018 31.12.2017 30.6.2017
Korkokate (milj. euroa) 118,0 228,5 110,6
Liikevoitto (milj. euroa) 124,4 198,4 95,9
Liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia (milj. euroa) 92,7 187,4 88,9
Uusi luotonanto (milj. euroa) 1 239 2 439 1 046
Uusi varainhankinta (milj. euroa) 4 100 9 557 5 411
Taseen loppusumma (milj. euroa)  35 521 34 738 33 793
Ydinpääoma (CET1) (milj. euroa) 1 016 946 870
Ensisijainen pääoma Tier 1 (milj. euroa) 1 363 1 293 1 218
Omat varat yhteensä (milj. euroa) 1 363 1 293 1 218
Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin, % 53,95 55,22 51,83
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin, % 72,41 75,51 72,52
Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin, % 72,41 75,51 72,52
Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio), % 3,97 3,84 3,72
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 14,56 12,57 12,57
Kulu-tuotto-suhde 0,17 0,18 0,19
Henkilöstö 147 134 119

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953
Johtaja, talous, Marjo Tomminen, puh. 050 386 1764

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on yli 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi