Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020: Koronapandemia lisäsi rahoituksen kysyntää kunnissa

Kuntarahoitus Oyj
Puolivuosikatsaus                                                                                                            
14.8.2020 klo 10.30

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020: Koronapandemia lisäsi rahoituksen kysyntää kunnissa

Tämä on tiivistelmä Kuntarahoituksen 14.8.2020 julkistetusta puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla www.kuntarahoitus.fi.

Yhteenveto Kuntarahoitus-konsernin alkuvuodesta 2020

  • Katsauskauden liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia kasvoi 3,6 % ollen 93 miljoonaa euroa (90 miljoonaa euroa). Konsernin korkokate kasvoi 5,3 % ollen 123 miljoonaa euroa (117 miljoonaa euroa). Katsauskauden kulut olivat 32 miljoonaa euroa (31 miljoonaa euroa), eli 3,2 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Koronapandemian vaikutukset konsernin liiketoiminnan tulokseen olivat vähäiset.
  • Arvostukset huomioiden liikevoitto oli 62 miljoonaa euroa (34 miljoonaa euroa). Realisoitumattomat käyvän arvon muutokset olivat katsauskaudella -31 miljoonaa euroa (-56 miljoonaa euroa).
  • Konsernin CET1-vakavaraisuus oli erittäin vahva ollen 87,8 % (83,1 %). 
  • Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli kesäkuun lopussa 3,8 % (4,0 %).
  • Pitkäaikainen asiakasrahoitus kasvoi katsauskaudella 7,8 % (3,3 %). Kanta oli kesäkuun lopussa 26 743 miljoonaa euroa (24 798 miljoonaa euroa). Luku sisältää pitkäaikaisen laina- ja leasingrahoituksen. Uusi luotonanto oli tammi–kesäkuussa 2 543 miljoonaa euroa (1 386 miljoonaa euroa). Kasvua kiihdytti koronapandemian aiheuttama konsernin asiakkaiden luottokysynnän kasvu sekä muiden luottolaitosten rahoituksen tarjonnan pienentyminen. 
  • Koko rahoitusportfoliossa ympäristöystävällisten investointien rahoitukseen tarkoitettua vihreää rahoitusta on 1 436 miljoonaa euroa (1 263 miljoonaa euroa).
  • Pitkäaikaista varainhankintaa nostettiin tammi–kesäkuussa 5 504 miljoonaa euroa (3 432 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärä oli kesäkuun lopussa 35 805 miljoonaa euroa (33 929 miljoonaa euroa).
  • Konsernin likviditeettitilanne on säilynyt erinomaisena. Kokonaislikviditeetti oli kesäkuun lopussa 8 311 miljoonaa euroa (9 882 miljoonaa euroa). Maksuvalmiusvaatimus (Liquidity Coverage Ratio) oli katsauskauden lopussa 353,9 % (430,2 %).
  • Oman pääoman tuotto-% (ROE) oli kesäkuun lopussa 6,2 % (6,8 %).
  • Näkymät loppuvuodelle 2020: Kuntarahoitus-konserni arvioi liikevoiton ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia olevan samantasoinen kuin vuonna 2019.

Tuloksen ja katsauskauden muutosta kuvaavien lukujen vertailulukuna on käytetty vuoden 2019 vastaavan jakson lukua. Taseen ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuna on käytetty vuoden 2019 lopun tilannetta, ellei toisin mainita.

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio:

”Kuntarahoitus-konsernin asiakaskunnalle koronapandemian aiheuttama talouskriisi onkin ollut luonteeltaan aivan erilainen kuin aiemmat. Pandemian ensiaalto aiheutti kunnille lisäkustannuksia ja samanaikaisesti vähensi niiden tuloja. Se iski voimakkaimmin isoihin kaupunkeihin, joiden elinkeinorakenne on erityisen palveluvaltainen ja rahoituspohja nojaa verotuloihin.

Asuntorakentamisessa koronapandemian vaikutukset ovat olleet maltillisempia kuin kunnissa. Yksityisen rakentamisen odotetaan kriisin vaikutuksesta ainakin hetkellisesti vähenevän, mutta valtion tukemalle asuntotuotannolle kriisi saattaa antaa lisävauhtia.

Pandemia lisäsi merkittävästi Kuntarahoituksen rahoituksen kysyntää. Luottokannan vahvaan lähes 8 prosentin kasvuun vaikutti myös muiden rahoittajien osittainen vetäytyminen kuntien rahoituksesta. Kuntarahoitukselta nostettujen uusien lainojen määrä tammi–kesäkuussa kasvoi lähes 1,2 miljardia euroa vuoden takaiseen lukuun verrattuna. Asiakkaidemme rahoituksen saatavuus on ollut koko kriisin ajan turvattu.

Varainhankintamme on jatkunut keskeytyksettä ja toiminut tehokkaasti koko pandemian ajan. Toteutimme katsauskaudella kolme onnistunutta viitelainaemissiota. Liikkeeseenlaskut ylimerkittiin moninkertaisesti huolimatta poikkeuksellisen haastavasta markkinatilanteesta. Menestyksekkäät liikkeeseenlaskut ovat vahva osoitus kyvystämme vastata asiakaskuntamme rahoittamisesta myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. Pandemian vaikutukset konsernin tulokseen olivat vähäiset. Varsinaisen liiketoiminnan tulos ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia kasvoi katsauskaudella 3,6 prosenttia, ja pääomien määrä suhteessa liiketoimintaan säilyi vahvana.” 

Avainluvut (konserni)      
       
  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia (milj. euroa) 93 90 186
Liikevoitto (milj. euroa) 62 34 131
Korkokate (milj. euroa) 123 117 240
Uusi luotonanto (milj. euroa) 2 543 1 386 3 175
Pitkäaikainen asiakasrahoitus (milj.euroa) 26 743 23 719 24 798
Pitkäaikainen uusi varainhankinta (milj. euroa) 5 504 3 432 7 385
Taseen loppusumma (milj. euroa) 41 288 36 956 38 934
Ydinpääoma (CET1) (milj. euroa) 1 172 1 076 1 162
Ensisijainen pääoma Tier 1 (milj. euroa) 1 519 1 423 1 510
Omat varat yhteensä (milj. euroa) 1 519 1 423 1 510
CET1-vakavaraisuus, % 87,8 69,1 83,1
Tier 1 -vakavaraisuus, % 113,8 91,4 107,9
Kokonaisvakavaraisuus, % 113,8 91,4 107,9
Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio), % 3,8 4,0 4,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,2 3,6 6,8
Kulu-tuottosuhde 0,3 0,5 0,3
Henkilöstö 167 163 167
       

Webcast sijoittajille ja muille sidosryhmille

Kuntarahoituksen tammi–kesäkuun 2020 tulos esitellään sijoittajille ja muille sidosryhmille 14.8.2020 klo 14 järjestettävässä webcastissa. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://munifin.videosync.fi/half-year-report-2020/register. Tilaisuuden tallenne on jälkikäteen katsottavissa Kuntarahoituksen verkkosivuilla.

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 41 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Liite