Kaikki ajankohtaiset

Talous

|

Markkinakatsaus 11/2018

Maailmantalouden kasvuhuippu on ohitettu

 • Euroalueen ostopäällikköindeksin (PMI) laskeva trendi päätyi lokakuun lopussa tasolle 53,1. Se oli hieman odotusten yläpuolella, mutta:
  • Euroalueen BKT:n kasvuvauhti hidastui vuositasolla 1,9 prosenttiin. Saksan talous supistui ensi kertaa yli kolmeen vuoteen ja BKT jäi 0,2 prosenttia pienemmäksi kuin edellisellä vuosineljänneksellä. Myös kauppasodan uhka sekä öljyn hinnan nousu vaikuttivat kasvun supistumiseen.
 • Euroalueen inflaatio on kiihtynyt johtuen lähinnä energian hinnan ja erityisesti öljyn kallistumisesta. Inflaatio on pysynyt kahden prosentin tuntumassa ja oli lokakuun lopussa 2,2 prosenttia. Pohjainflaatio on pysynyt hyvin alhaisena (lokakuu 1,10 prosenttia) ja voisi olla perustelu koronnostojen lykkäämiselle.
 • EKP:n arvioidaan nostavan korkoja vuoden 2019 lopulla ja toisen kerran vuonna 2020.
 • Määrällisen keventämisen (QE) ohjelmaan kuuluvat arvopapeiden netto-ostot ovat supistuneet 15 miljardiin kuukaudessa ja ensi vuonna EKP lopettaa netto-ostot kokonaan.
 • Euroalueen huolia lisää poliittinen levottomuus, jotka liittyvät Brexitiin ja Italian uuteen hallitukseen, joka ei halua noudattaa euroalueen finanssipolitiikkaa sääteleviä periaatteita ja lisää systeemiriskin mahdollisuutta alueella.
  • Italia on euroalueen kolmanneksi suurin talous, jolla on yli 130 prosenttia bkt:stä käsittävä julkinen velka.
 • USA:ssa finanssipolitiikan kevennysten nopeuttama talouskasvu ja kiihtyvä inflaatio ovat lisänneet Fedin paineita nostaa ohjauskorkoja.
  • Fedin ennustetaan nostavan korkoja kolme kertaa vuonna 2020, minkä lisäksi Fed jatkaa taseensa supistamista.

Euroalueen talousnäkymät

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talouskehitystä ennakoiva ostopäällikköindeksi eli PMI päätyi lokakuun lopussa tasolle 53,1 .

Tuotannon kasvu hidastui eniten Saksassa, Italiassa ja Irlannissa, mutta piristyi eniten Ranskassa ja Espanjassa.

EMU PMI ostopäällikköindeksi seuraa tuotanto- ja palvelualojen trendiä (kysely 5000 yritykselle, 60% tuotanto/40% palvelu).  Se toimii hyvänä indikaattorina talouskasvusta.

PMI > 50 : BKT:n odotetaan kasvavan
PMI < 50: BKT:n odotetaan supistuvan

Lähde: Bloomberg

Euroalueen talousluottamusta mittaavan ESI-indikaattorin lasku lokakuun aikana johtui pääsääntöisesti heikentyneestä luottamuksesta teollisuuden ja palvelujen sekä erityisesti vähittäiskaupan sektoreilla. Mittari on kuitenkin korkeammalla kuin kertaakaan vuoden 2012 jälkeen. 

European Economic Sentiment – indikaattori on Euroopan Komission teollisuuden ja kuluttajakyselyyn perustuva mittari. Sen pitkän ajan keskiarvo on 100.

Euroalueen korot

Lähde: Bloomberg

Euroalueen pitkät korot ovat nousseet maltillisesti kesästä lähtien. Kymmenen vuoden korko on nyt 0,957 prosenttia ja viiden vuoden korko on 0,353 prosenttia. 6 kk:n kuluttua tasojen ennustetaan olevan noin 10 korkopistettä korkeammalla tasolla.

3kk euribor muistuttaa kuolleen aivokäyrää ja oli lokakuun lopussa -0,365%.

Korkojen odotetaan nousevan maltillisesti seuraavien vuosien aikana. 

Lähde: Bloomberg

Koronnosto-odotukset (Euribor forwards) ovat maltillistuneet suhteessa viime kevääseen. 

EKP:n odotetaan edelleen aloittavan koronnostot vuoden 2019 syksyllä ja jatkavan nostoja vuonna 2020.

Euroalueen korot (pitkä historia vs forward)

Lähde: Bloomberg

Vastuunrajoitus

Tämä esitys on Kuntarahoitus Oyj:n tuottama markkinakatsaus. Materiaali on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön ja sen levittäminen tai kopioiminen ilman Kuntarahoitus Oyj:n kirjallista lupaa ei ole sallittua. Tämän katsauksen sisältö perustuu ulkopuolisiin lähteisiin ja vain sellaiseen informaatioon, jota Kuntarahoitus Oyj pitää luotettavana. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät kaikilta osin olisi täydellisiä tai virheettömiä.

Kuntarahoitus Oyj ja sen palveluksessa oleva henkilöstö eivät vastaa tästä katsauksesta saatavan informaation perusteella mahdollisesti tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Kuntarahoitus Oyj:ltä saadun informaation käytöstä. Asiakas vastaa itse sijoituspäätöstensä taloudellisesta tuloksesta. Tätä Kuntarahoitus Oyj:n tuottamaa materiaalia ei tule pitää sijoitusneuvona, sijoitustutkimuksena, sijoitussuosituksena, sijoitusstrategiasuosituksena, sijoitusstrategiaehdotuksena eikä tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä.

Tätä esitystä tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille sijoittajille vastoin Yhdysvaltojen laissa asetettuja rajoituksia. Myös muiden maiden lait ja säännökset voivat rajoittaa tämän esityksen levittämistä.