Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Tämä selvitys on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukainen selvitys Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2023.

Selvitys annetaan tässä yhtenä kokonaisuutena hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä kuvauksena. Lain luottolaitostoiminnasta (610/2014) 7 luvun 7 §:n mukaan luottolaitoksen on pidettävä saatavilla internetsivustollaan selostus siitä, miten se noudattaa luottolaitoslain 7 luvun 1–5 §:n hallintoa koskevia säännöksiä.

Seuraavassa on kuvattu Kuntarahoituksen osalta myös kyseisen luottolaitostoiminnasta annetun lain säännösten noudattaminen. Kuntarahoituksen toimintaa ohjaa keskeisesti luottolaitoksia koskeva lainsäädäntö (erityisesti laki luottolaitostoiminnasta, 610/2014, muutoksineen ja EU-asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista, EU 575/2013 muutoksineen) ja siihen liittyvät viranomaisohjeet, jotka sisältävät huomattavan määrän hallinnon järjestämistä koskevia vaatimuksia, joita Kuntarahoitus noudattaa toiminnassaan. Viranomaisohjeista yhtiön hallinnon ja tämän raportin kannalta merkittävimpiä ovat Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet hallinnosta ja ohjauksesta sekä asetuksen (EU) N:o 575/2013 kahdeksannen osan mukaisista julkistamisvaatimuksista. Nämä ovat saatavilla osoitteessa www.eba.europa.eu.

Kuntarahoituksen hallitus on käsitellyt tämän selvityksen kokouksessaan 9.2.2024. Tämä selvitys sekä yhtiön vuosikertomus vuodelta 2023, sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla. Tilintarkastaja on käynyt selvityksen läpi, eikä ole esittänyt selvityksen osalta huomioita siitä, että selvitys eroaisi taloudelliseen raportointi prosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteiden osalta tilinpäätöksestä.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Tämä selvitys on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukainen selvitys Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2022.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Tämä selvitys on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukainen selvitys Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2021.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Kuntarahoituksen kulttuurikirja

Kuntarahoituksen kulttuurikirja kokoaa yhteen kuntarahoituslaisen kulttuurin kulmakivet ja toimintatavat.

Kulttuurin kehittäminen tarkoittaa pyrkimystä vahvistaa joitain asioita ja muuttaa toisia parempaan suuntaan. Kulttuurikirja on tehty tuon kehitystien tueksi ja inspiraatioksi. Siinä kerrotaan, miten Kuntarahoituksen kulttuuri näkyy arjessa, millaista kulttuuria Kuntarahoituksessa tavoitellaan ja mitkä asiat tekevät Kuntarahoituksessa työskentelystä ainutlaatuista.

Ota yhteyttä

Lisätietoja työyhteisöstämme ja kulttuuristamme

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020

Tämä selvitys on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukainen selvitys Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2020.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2019

Tämä selvitys on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukainen selvitys Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2019.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2018

Tämä selvitys on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukainen selvitys Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2018.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Tämä selvitys on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukainen selvitys Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2017.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Tämä selvitys on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukainen selvitys Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2016.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä