Kuntarahoituksen käytännöt liittyen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen

Kuntarahoituksen liiketoiminta

Kuntarahoitus Oyj on Suomen kuntasektorin ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitukseen erikoistunut luottolaitos ja toimii luottolaitoksista annetun lain alaisuudessa. Euroopan keskuspankki ja Finanssivalvonta valvovat yhtiön toimintaa.

Konserniin kuuluu Kuntarahoituksen lisäksi tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy, joka tarjoaa rahoitukseen liittyviä neuvontapalveluja julkiselle sektorille.

Kuntarahoitus Oyj:n liiketoimintaa on rahoitustuotteiden (luotot, rahoitusleasing, johdannaiset rahoitukseen liittyvässä suojaustarkoituksessa) tarjoaminen asiakkailleen. Kuntarahoitus ei tarjoa talletuksia, säilytyspalveluja, maksujenvälitystä tai palveluja, joissa se toimisi kolmansiin nähden asiakkaidensa lukuun.

Kuntarahoitus hankkii varansa laskemalla liikkeelle joukkovelkakirjalainoja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Varainhankintatransaktioissa Kuntarahoitus toimii aina kansainvälisten, tunnettujen pankkien avustamana ja transaktioissa vastapuolina ovat siten kyseiset pankit, jotka myyvät liikkeeseenlasketut joukkovelkakirjat edelleen asiakkailleen (sijoittajat).

Kuntarahoitus käyttää riskien suojaamiseen johdannaisinstrumentteja ja sijoittaa likvidit varansa sijoituspolitiikkansa sallimiin sijoitusinstrumentteihin.

Edellä kuvatusta liiketoiminnan luonteesta johtuen Kuntarahoituksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden transaktiot kolmansien osapuolen kanssa ovat aina Kuntarahoituksen omia transaktioita eikä Kuntarahoitus siten toimi kenenkään toisen osapuolen lukuun tai välittäjänä.

Menettelytavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi

Kuntarahoituksen hallituksen hyväksymä ja vuosittain päivittämä sisäinen Politiikka Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ( AML Policy) muodostaa ytimen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen liittyville menettelytavoille ja prosesseille. Ohje sitoo Kuntarahoitus Oyj:n koko henkilökuntaa ja muita yhtiön nimissä toimivia tahoja.

Ohje on laadittu huomioiden se, että yhtiön liiketoiminta on pääosin kytköksissä vain suomalaisiin kuntiin, kuntayhteisöihin ja valtion nimeämiin (ja takaamiin) yleishyödyllisiin rakennuttajiin sekä koti- ja ulkomaisiin tunnettuihin ja hyvämaineisiin liikepankkeihin. Näin ollen yhtiö voi noudattaa asiakkaan tuntemisessa pääsääntöisesti lainsäädännön sallimaa yksinkertaistettua menettelyä.

Asiakkaan tunteminen ja perusperiaatteet

Kuntarahoitus noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja viranomaisnormeja. Tästä johtuen yhtiön on tunnistettava asiakas ja asiakkaan edustaja todentamalla tämän henkilöllisyys. Lisäksi Kuntarahoituksen on tunnettava asiakkaansa, selvitettävä asiakkuuden tarkoitus ja kartoitettava kaikkiin liiketoimiinsa liittyvät asiakkaan tuntemiseen, rahanpesun estämiseen ja terrorismin rahoitukseen liittyvät mahdolliset riskit ja laadittava menettelyt näiden riskien rajoittamiseksi. Asiakkaiden Kuntarahoitukseen liittyvät liiketoimet ovat jatkuvassa seurannassa ja epäiltäessä mahdollista rahanpesua tai terrorismin rahoitusta, Kuntarahoitus tekee sääntelyn edellyttämän ilmoituksen.

Asiakkaan tuntemisen dokumentointi ja seuranta

Asiakkaita koskevat tiedot ylläpidetään osana asiakasdokumentaatiota ja eri dokumentteja koskevien yksittäisten arkistointiohjeiden mukaisesti. Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot säilytetään vähintään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Asiakkaiden kanssa työskentelevät henkilökunnan jäsenet ovat velvollisia seuraamaan asiakassuhdetta ja päivittämään asiakasta koskevia tietoja aina tarvittaessa.

Toimenpiteet epäilyttävissä tilanteissa

Tilanteissa, joissa liiketoimeen epäillään liittyvän rahanpesua tai terrorismin rahoitusta Kuntarahoituksen compliancesta vastaava arvioi tapauksen yhdessä toimitusjohtajan ja riskienhallinnasta vastaavan johtajan kanssa. He päättävät toimintaohjeista ja mahdollisen ilmoituksen tekemisestä Rahanpesun selvittelykeskukselle.

Asiaan liittyvän mahdollisen viranomaistutkinnan ja Kuntarahoituksen työntekijöiden suojaamiseksi asiakkaalle ei paljasteta mahdollista epäilyä tai tehtyä ilmoitusta.

Finanssipakotteet

Kuntarahoitus seuraa, etteivät sen asiakkaat ole YK:n, EU:n UK:n tai OFAC:n kansainvälisillä talouspakotelistoilla. Asiakasrekisterit tarkistetaan säännöllisin väliajoin.

Henkilökunnan koulutus

Henkilökuntaa koulutetaan säännöllisesti rahanpesun ja terrorismisrahoittamisen estämiseen liittyen. Kuntarahoituksen compliance-toiminnasta vastaava huolehtii henkilökunnan tiedottamisesta asiakkaan tuntemiseen liittyvien ulkoisen ja sisäisen sääntelyn vaatimuksista ja niiden muutoksista. Compliance arvioi säännöllisesti ohjeistuksen muutostarpeet ja kouluttaa henkilökuntaa hallituksen vahvistamien muutosten edellyttämällä tavalla.