Hallinnoinnin periaatteet

Vastuullisuus ja eettisyys ovat lähtökohtia Kuntarahoituksen hallinnon järjestämisessä.

Kuntarahoituksella on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen luottoyhteisön toimilupa, ja sen toimintaa valvovat Euroopan Keskuspankki ja Finanssivalvonta. Perustan kaikelle Kuntarahoituksen toiminnalle muodostavat yhtiön arvot ja eettiset periaatteet. Vastuullinen ja eettinen toiminta on lähtökohtana kaikessa yhtiön toiminnassa.

Kuntarahoituksen hallintoa ohjaavat keskeisesti

  • lainsäädäntö
  • viranomaisohjeet (etenkin Finanssivalvonnan, Euroopan keskuspankin ja Euroopan pankkiviranomaisen antamat ohjeet)
  • yhtiöjärjestys
  • yhtiön strategia
  • toimielinten työjärjestykset
  • yhtiön sisäiset ohjeet ja politiikat

Kuntarahoitus seuraa hallinnon järjestämisessä soveltuvin osin myös suomalaisia pörssiyhtiöitä koskevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Koska Kuntarahoitus on yksinomaan listattujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija ja sen osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, Kuntarahoituksen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista suoraan soveltaa hallinnointikoodia.

Pörssilistattujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskijana Kuntarahoitus noudattaa myös pörssin sääntöjä. Kuntarahoituksella on joukkovelkakirjalainoja listattuna Lontoossa, Helsingissä ja Zürichissä toimivissa pörsseissä.

Kuntarahoitus Oyj:n hallinnointirakenne
Kuvassa on havainnollistettu Kuntarahoituksen hallinnollinen rakenne pääpiirteittäin. Kuvassa yhtenäiset nuolet kuvaavat virallista raportointivastuuta ja katkoviivalliset virallisten raportointikanavien lisäksi ja rinnalle sovittuja raportointikäytäntöjä.