Kaikki ratkaisut
Investointi: 24,2 milj. € | Vihreä rahoitus

Forssan Akvarelli

Koulu

Uudiskohde

Kuvassa monitoimitalon käytävä
Kuva: Martin Sommerschield / Kuvatoimisto Kuvio Oy 

Uusi monitoimikeskus yhdisti kyläkoulujen seesteisyyden ja suuren kouluyksikön palvelut Forssassa.

Asiakkaan nimi

Forssan kaupunki

Kohteen sijainti

Forssa

Alue

Etelä-Suomi

Insvestointikohde

Koulu

Investointityyppi

Uudiskohde

Hankkeen lähtötilanne ja tarve

Forssan kaupungin tarpeisiin perusopetuksen tilojen suhteen vaikutti moniin kuntiin ja kaupunkeihin kohdistuva trendi: syntyvyyden odotetaan tulevina vuosina laskevan. Opetustiloilta tarvitaan tästä johtuen vähemmän neliöitä, mutta toimivampia ja joustavampia tiloja, joilla vastata tulevaisuuden palvelutarpeisiin.

Akvarellia päätettiin edistää myös, koska ajankohta oli otollinen: kaksi vanhaa koulua ja kaksi päiväkotia olivat peruskorjauksen tarpeessa. Akvarellin rakentaminen nähtiin mahdollisuutena korvata vanhat koulut ja päiväkodit moderneilla opetustiloilla.

Toteutustapa

Oma toteutus

Toteutustavan valintaperusteet

Hanke toteutettiin jaettuna urakkana, jossa oli yksi pääurakka ja kymmenen aliurakkaa. Forssan kaupungille oli tärkeää, että hanke mahdollistaisi paikallisen elinvoiman ja paikallisyritysten osallistumisen Akvarellin toteutukseen. Koko urakasta lopulta noin 70 prosenttia toteutettiin paikallisten yritysten toimesta.

Hankkeen koko

24,2 M Eur

Rahoitusmalli

Vihreä rahoitus

Rahoitusmallin valintaperusteet

Hankkeen rahoitustavaksi valittiin vihreä laina. Forssan kaupunki kilpailutti rahoitusmahdollisuudet ja Kuntarahoitus todettiin parhaaksi vaihtoehdoksi. Koska hanke täytti vihreän rahoituksen vaatimukset, lainakustannukset olivat myös edullisemmat.

Vihreän rahoituksen myöntämisen kriteerit

Kuntarahoitus arvioi kohteen valittujen suunnittelu- ja toteutusratkaisujen tukevan turvallista ja terveellistä rakennusta kaikille käyttäjille. Lisäksi huomioitiin, että kohteen suunnittelun ja toteutuksen peruslähtökohtana on rakennuksen koko elinkaaritalous, joka toteutuu energiataloudellisten ratkaisujen, rakennuksen sijoittelun ja massoittelun, materiaalivalintojen sekä huollon ja kunnossapidon optimoinnin kautta. Vihreän rahoituksen myöntämistä puolsi myös se, että kohteesta rakennetaan vähintään A-energialuokan rakennus.

Toteutunut hanke

Akvarellin haluttiin tuovan yhteen pienten ja suurten koulujen parhaat puolet. Tätä ajattelutapaa kuvasi suunnitteluvaiheen työnimi “monikylä”.

Akvarelli toimii noin 80–90 oppilaan kokoisissa soluyksiköissä. Oppilaan näkökulmasta tavoitteena on, että oma solu toimisi pienen kyläkoulun tapaan: soluilla on omat tilansa ja sisäänkäyntinsä ja lapsilla on solussa 4–5 tuttua opettajaa. Akvarellin yhteiset, suuren koulun palvelut, kuten yhteiset ruokailutilat ja erikoistoiminnot, ovat kuitenkin samaan aikaan lähellä ja kunkin solun käytettävissä.

Myös monitoimikeskuksen suunnittelussa on tavoiteltu kyläkoulumaista ilmapiiriä. Valaistus, akustiikka ja tilojen suunnittelu tukevat rauhallista ja seesteistä oppimisympäristöä.

Hankkeen hyödyt ja opit

Uuden monitoimikeskuksen tilat palvelevat Forssan kaupungin näkökulmasta entistä paremmin erityisoppilaiden huomioimista. Ennen erityisopetus järjestettiin tarjolla olevissa luokkatiloissa, jotka pyrittiin sopeuttamaan erityisoppilaiden tarpeisiin. Akvarellissa tilat on toteutettu joustaviksi ja myös paremmin erityisopetukseen soveltuviksi.

Suunnitteluvaiheen ajatus “monikylästä” ja sen rauhallisesta ilmapiiristä on myös alustavien kokemusten perusteella toteutunut Akvarellissa onnistuneesti. Vaara- ja häiriötilanteet ovat varhaisen palautteen perusteella vähentyneet. Yhtenä haasteena soluyksiköiden toiminnassa on kuitenkin tunnistettu se, että eri solujen opettajat eivät opetustoiminnassa luonnostaan kohtaa yhtä paljon kuin ennen, koska toiminta keskittyy oman kyläkouluyksikön arkeen.

Käyttöönoton ajankohta ja valmistuminen

8/2022

Oppilasmäärä

700

Euroa per bruttoneliö

2424 €