Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
7.3.2019 klo 14.30

Ehdotukset Kuntarahoituksen varsinaiselle yhtiökokoukselle

Hallitus ja omistajien nimitysvaliokunta ovat tehneet Kuntarahoitus Oyj:n 28.3.2019 kello 10 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Kuntarahoituksen voitonjakokelpoiset varat ovat 133 868 022,38 euroa, josta tilikauden voitto on 21 831 739,09 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,16 euroa osakkeelta, yhteensä 6 250 207,68 euroa, ja että muut voitonjakokelpoiset varat, 127 617 814,70 euroa, jätetään omaan pääomaan.

Yhtiö on viime vuosina varautunut ennakoidun pankkisääntelyn mukaisten pääomavaatimusten, erityisesti vähimmäisomavaraisuusasteen (leverage ratio) voimaantuloon. Hallitus arvioi, että maltillinen osingonjako ei vaaranna pääomavaateiden täyttämistä tai yhtiön maksuvalmiutta. Kuntarahoitus ylittää merkittävästi kaikki yhtiölle asetetut vakavaraisuusvaatimukset. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon 4.4.2019. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 9.4.2019.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Kuntarahoituksen yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiön hallitukseen kuuluu enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan jäseniä on voinut olla enintään kahdeksan. Hallitus arvioi tämän muutoksen varmistavan, että hallituksella on kokonaisuutena luottolaitoksia koskevan sääntelyn edellyttämä riittävä osaaminen ja kokemus – huomioiden myös hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta, valiokuntien muodostamista ja jäsenten rotaatiota koskevat tarpeet. Muutosehdotus perustuu hallituksen ja Kuntarahoituksen omistajien nimitysvaliokunnan välisiin keskusteluihin. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia.

Hallituksen palkkiot ja kokoonpano

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot toimikaudella, joka alkaa vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä (jäljempänä ”toimikausi 2019-2020”): hallituksen jäsenen vuosipalkkio 20 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 23 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 35 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille. Lisäksi omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen ja valiokuntien kokousten lisäksi kokouspalkkio maksetaan myös viranomaisten edellyttämistä tapaamisista. Palkkiot vastaavat toimikaudella 2018-2019 maksettuja palkkioita.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä toimikaudelle 2019-2020 ja että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä seuraavat henkilöt: Minna Helppi, Markku Koponen, Jari Koskinen, Kari Laukkanen, Vivi Marttila, Tuula Saxholm ja Helena Walldén. Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Maaria Eriksson ja Raija-Leena Hankonen valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2019-2020 kuitenkin niin, että Raija-Leena Hankosen toimikausi alkaa siitä, kun hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva yhtiöjärjestyksen muutos on voimassa olevan osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla rekisteröity kaupparekisteriin.

Maaria Eriksson on toiminut pitkään Kevassa sijoitustoiminnan eri tehtävissä ja toimii tällä hetkellä sijoitusjohtajan varahenkilönä vastaten ulkoistetuista korkosijoituksista. Raija-Leena Hankosella on pitkä ja monipuolinen kokemus tilintarkastuksesta ja neuvontapalveluista suuryhtiöissä ja finanssisektorilla (KPMG 1987-2019) ja hän on toiminut KPMG:n Suomen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Raija-Leena Hankosen työsuhde KPMG Oy Ab:ssa päättyy maaliskuussa 2019. Raija-Leena Hankonen ei ole vuoden 2012 jälkeen osallistunut Kuntarahoituksen tilintarkastukseen tai Kuntarahoitukselle tarjottavien palveluiden tarjoamiseen.

Omistajien nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi yhtiökokouksen valitsemalle hallitukselle, että Helena Walldén valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuula Saxholm varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkiot

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n uudelleenvalintaa yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle 2019-2020. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli yhtiö valitaan Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajaksi, toimii päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tiia Kataja. Päävastuullisena tilintarkastajana aiemmin toiminut KHT Marcus Tötterman ei voi enää jatkaa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana tilintarkastuslainsäädännöstä johtuvien rotaatiovaatimusten vuoksi. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokouskutsu liitteineen on saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla suomen kielellä.

KUNTARAHOITUS OYJ

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on yli 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi