Kuntarahoituksen juridinen asema ja hallinnointi

Kuntarahoitus Oyj on Suomen osakeyhtiölain mukainen julkinen osakeyhtiö ja sillä on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen luottoyhteisön toimilupa. Kuntarahoitus on Euroopan Keskuspankin ja Finanssivalvonnan valvottava.

Kuntarahoituksen omistavat suomalaiset kunnat ja niiden määräysvallassa olevat yhteistöt, Keva ja Suomen valtio. 

Kuntarahoituksen osakepääoma on 43.008.044,20 € ja osakkeiden lukumäärä 39 063 798 kpl. A-osakkeita on 26 331 646 kappaletta ja B-osakkeita 12 732 152 kappaletta. Yhtiön tiedossa ei ole sen liiketoimintaan olennaisesti vaikuttavia osakassopimuksia.

OSAKASOMISTUSPROSENTTI
Keva30,7
Suomen valtio16,0
Helsinki10,4
Espoo4,0
Turku*2,7
Vantaa / VAV Asunnot Oy2,5
Tampere*2,5
Oulu2,3
Jyväskylä*1,8
Kuopio1,5
Muut osakkeenomistajat yhteensä25,0

*Luvussa mukana konsernin tiedot eli myös osakkeet, jotka ovat mahdollisesti kaupungin määräysvallassa olevan yhtiön omistuksessa.

Kuntarahoituksen hallintoa ohjaavat lainsäädännön lisäksi osakeyhtiölain edellyttämä yhtiöjärjestys ja hallituksen päättämät hallintoa koskevat sisäiset ohjeet ja politiikat.

Hallintoa koskeva sisäinen ohjeistus pohjautuu luottolaitoksia koskevan lainsäädännön ja viranomaissääntelyn (erityisesti Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet) ohella olennaisilta osiltaan pörssiyhtiöitä koskevaan Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin.

Koska Kuntarahoitus on yksinomaan listattujen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija, ja sen osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, Kuntarahoituksen kannalta ei ole tarkoituksenmukaista suoraan soveltaa kyseistä koodia. Yhtiö on tästä huolimatta halunnut laatia omat sisäiset hallintoa koskevat ohjeensa kyseisen koodin pohjalta.  
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta ja Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet Finanssivalvonnan verkkosivuilta.