Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä strategia. Strategian lisäksi hallitus on vahvistanut yhtiölle hallintoa ja riskienhallintaa koskevia sisäisä, jotka toimivat yhtiön riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan keskeisinä periaatteina. Näiden lisäksi yhtiöllä on huomattava määrä muuta sisäistä ohjeistusta hallinnon ja riskienhallinnan järjestämisen tueksi.

Hallituksen vahvistamiin sisäisiin ohjeisiin sisältyvät yhtiön hallinnointiperiaatteet ja keskeiset käytännöt kokoava sisäinen ohje (Hyvä hallintotapa), jota päivitetään säännöllisesti. Hyvä hallintotapa -ohjeistus pitää sisällään myös eturistiriitojen hallitsemisen periaatteet. 

Kuntarahoitus on toimintansa luonteen vuoksi väistämättä alttiina useille riskeille ja siksi sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa yhtiön strategista suunnittelua ja johtamista. Hyvin toteutettu sisäinen valvonta ja riskienhallinta sisältyvät jokapäiväisiin toimintoihin, jotka lisäävät turvallisuutta ja asiakastyytyväisyyttä sekä helpottavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja varmistavat yhtiön riskiaseman säilymisen halutulla tasolla.

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että antolainauksen, varainhankinnan ja sijoitustoiminnan sekä muun liiketoiminnan riskit vastaavat yhtiön hyväksyttyjä riskiprofiileja ja että toiminnassa päästään sille asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteena on yhtiön kokonaisriskiaseman säilyttäminen niin matalalla tasolla, että yhtiön luottoluokitus on paras mahdollinen suhteessa Suomen valtion luottoluokitukseen eikä yhtiön omalla toiminnalla vaaranneta luottoluokitusta. Kuntarahoituksen sisäiseen valvontaan kuuluu taloudellisesta raportoinnista huolehtiva taloushallinto, yhtiön riskiasemasta ja sen muutoksista raportoiva liiketoiminnasta riippumaton riskienhallintatoiminto, joka vastaa myös riskienhallinnan menetelmien kehittämisestä, sekä liiketoimintojen suorittama sisäinen valvonta, joiden tuottamaa raportointia käsittelevät toimintojen esimiehet, toimitusjohtaja johtoryhmän avustamana ja yhtiön hallitus.

Kuntarahoituksen riskienhallinnan yleisistä periaatteista, limiiteistä ja mittaamistavoista päättää yhtiön hallitus. Riskienhallinnan toteutuksesta vastaa toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä sekä edelleen eri toiminnot/osastot niille delegoitujen tehtävien mukaisesti.

Vastapuoliriskeihin ja markkinariskeihin liittyvien valvonta- ja raportointitehtävien hoito on eriytetty middle office -osastolle, joka myös laatii erilaisia analyysejä johdon päätöksenteon tueksi. Riskienhallinnasta ja yhtiön riskiasemasta raportoidaan säännöllisesti johtoryhmälle ja hallitukselle.

Operatiivisten riskien hallinta, mukaan lukien yhtiön liiketoiminnalle kriittiset tietojärjestelmät, ja operatiivisten riskien valvonta ovat osa toimintojen sekä osastojen normaaleja prosesseja. Tämän lisäksi yhtiön middle office on kokonaisvastuussa operatiivisten riskien valvonnasta. Osa operatiivisten riskien hallintaa on ulkoisen ja sisäisen sääntelyn noudattamiseen (compliance) liittyvät tehtävät kuten toimintaan vaikuttavan sääntelyn seuranta, tiedotus, koulutus ja valvonta. Näistä tehtävistä huolehtii yhtiön lakiasiat ja compliance-osasto.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtäviin kuuluu arvioida Kuntarahoituksen taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuutta ja oikeellisuutta. Lisäksi sen tehtävänä on arvioida, onko yhtiöllä toimintaa varten riittävät ja asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tietotekniset järjestelmät ja että toimintaan liittyvien riskien hallinta on riittävää.

Hallitus hyväksyy vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintasuunnitelman kullekin tilikaudelle ja sisäisen tarkastuksen suorittamista kaikista tarkastuksista raportoidaan yhtiön toimivalle johdolle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Sisäisen tarkastuksen antamista suosituksista ylläpidetään yhtiössä toimenpideseurantaa ja toimenpiteiden toteuttamisesta raportoidaan yhtiön johtoryhmälle, tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle vuosittain. Sisäinen tarkastus arvioi toimenpiteiden toteuttamisen tilanteen.

Sisäinen tarkastus oli vuoteen 2018 saakka ulkoistettu ulkopuoliselle toimijalle, mutta vuoden 2018 aikana yhtiön hallitus järjesti sisäisen tarkastuksen toiminnon uudelleen nimittämällä sisäisestä tarkastuksesta vastaavan johtajan, joka raportoi suoraan tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle.

Ulkoinen tarkastus

Yhtiön tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päätyttyä. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Päävastuullinen tilintarkastaja voi toimia yhtiön tilintarkastajana enintään seitsemän peräkkäistä toimikautta.

Tilintarkastajan valinnan valmistelee tarkastusvaliokunta ja esittää ehdotuksen hallitukselle, joka tekee esityksen tilintarkastajan valinnasta yhtiökokoukselle. Valintaprosessissa on tarkastusvaliokunnan kiinnitettävä huomioita tilintarkastajan riippumattomuuteen. Tarkastusvaliokunta seuraa ja valvoo tilintarkastustoimintaa.

Kuntarahoitus Oyj:n tilintarkastajana tilikaudella 2018 on ollut KPMG Oy Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman.

Sisäpiirihallinto, johtohenkilöiden liiketoimet ja eturistiriidat

Säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevan rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijana Kuntarahoitus on velvollinen ylläpitämään sisäpiiriluetteloa. Luettelon pysyvään osaan merkitään ne Kuntarahoituksen työntekijät, jotka saavat yhtiön sisäpiiritietoa säännöllisesti sekä muut henkilöt ja yhteisöt, joiden yhtiö arvioi saavan säännöllisesti Kuntarahoitusta koskevaa sisäpiiritietoa.

Vaikka Kuntarahoitus ei käytännössä tarjoa esimerkiksi osakkeisiin liittyviä sijoituspalveluja, se on sijoituspalvelujen tarjoamiseen oikeutettuna luottolaitoksena kuitenkin velvollinen ylläpitämään julkista sisäpiirirekisteriä, johon ilmoitusvelvollisia ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen. Muilla henkilöillä ei yhtiössä ole ilmoitusvelvollisuutta sijoituspalveluyrityksen sisäpiirirekisteriin, koska yhtiön liiketoimintaan ei kuulu sijoituspalvelujen tarjoaminen siinä muodossa, että henkilöstölle syntyisi tätä kautta mahdollisuus saada sisäpiiritietoa.

Kuntarahoituksella on johtoryhmän vahvistama sisäpiiriohje, jota kaikki sisäpiirirekisteriin ja -luetteloon merkityt ovat velvollisia noudattamaan.

Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimien julkistamisvelvollisuus koskee myös Kuntarahoitusta säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijana. Yhtiö on määritellyt ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Yhtiöllä on hallituksen hyväksymä vastuullisuuspolitiikka ja periaatteet eturistiriitojen hallitsemiseen. Vastuullisuuspolitiikan keskeinen periaate on että, Kuntarahoitus pyrkii kohtelemaan aina asiakkaitaan ja muita yhteistyökumppaneita tasapuolisesti eivätkä yhtiön liiketoimet saa perustua kenenkään henkilökohtaiseen etuun. Kuntarahoitus ilmoittaa aina asiakkaalle tai muulle vastapuolelle, mikäli liiketoimeen voi liittyä riski eturistiriidasta. Hallitustyöskentelyssä toimitaan riippumattomasti, yhtiön ja kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden.