Skenaariot hahmottelivat Porvoon kestävää investointitasoa ja soten todellisia talousvaikutuksia

– Talouden suunnittelua tehdään nyt todella sumuisessa ympäristössä. Suuria kysymysmerkkejä on sekä tulo- että menopuolella. Näitä epävarmuuksia saimme osittain Inspiran kanssa yhdessä hälvennettyä, Porvoon rahoitusjohtaja Henrik Rainio kertoo.

Skenaariotyön ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2021 Porvoo ja Inspira tarkastelivat tulevaisuuden investointikykyä.Työn tuloksena syntyi neljän vuoden investointiraami ja 100 miljoonan euron investointikatto.

– Meillä ei ole varsinaista työkalua investointikyvyn arvioimiseen. Skenaariotyön avulla kyettiin vahvistamaan johtopäätöstä, että investointikykymme laskee noin 30 miljoonasta eurosta vähintään noin 25 miljoonaan euroon vuodessa. Tämä on siis keskimääräinen vuosittain käytettävissä oleva summa tämän valtuustokauden aikana. Sadan miljoonan euron investointikatto ei ole sitova, mutta se ohjaa talouden suunnittelua, Rainio sanoo.

Inspira avasi investointikyvyn kehitystä kaupunginvaltuustolle talousseminaarissa syksyllä ja antoi suosituksia toimista, joilla talous saadaan pysymään tasapainossa.

Soten vaikutukset näkyviin

Skenaariotyö jatkui vuoden 2022 alussa, kun Porvoo ja Inspira paneutuivat käyttötalouden arviointiin.

– Hahmottelimme tilannetta soten jälkeen kaupungin käyttötaloudessa. Halusimme saada selville, kuinka paljon kasvu maksaa sote-uudistuksen jälkeen ja minkälaisia vaihtoehtoisia skenaarioita käyttötaloudessa on. Silmiä avaava havainto oli, että kasvu kallistuu huomattavasti vuoden 2023 alusta alkaen, Rainio kertoo.

Teknisten laskelmien mukaan sote-uudistus vie Porvoon tuloja 2,7 miljoonaa vuodessa. Todellisuudessa summa tulee olemaan huomattavasti suurempi.

– Kunnallisveroprosentin leikkaus oli ennakoitua suurempi. Talous ei myöskään sopeudu hyvinvointialueille siirtyviä tehtäviä vastaavasti vaan huomattavasti vähemmän. Laskelmiemme mukaan todellinen negatiivinen vaikutus on noin viisi miljoonaa euroa vuodessa. Eli meidän on pakko tehdä sopeutustoimia, korottaa veroprosenttia tai toteuttaa joku näiden yhdistelmä. On tietysti kaupungin ja asukkaiden näkökulmasta ikävää, että meidän on heikennettävä palveluiden tasoa tai laatua ulkopuolisista syistä johtuen, Rainio harmittelee.

Sote-uudistuksen vaikutukset eivät näy vielä ensimmäisenä vuonna, vaan tulevat toden teolla näkyviin vuonna 2024 ja sen jälkeen.

– Sote ja sen vaikutukset ovat monimutkainen yhtälö talouden asiantuntijoillekin. Käyttötalouden skenaariot paljastivat, että uudistuksen todelliset vaikutukset näkyvät vasta muutama vuosi sen voimaantulon jälkeen. Inspira auttoi myös päättäjiä hahmottamaan, mitä tämä oikeasti tarkoittaa – meillä ei ole varaa ylläpitää samanlaista rakennetta kuin tähän asti.

Porvoossa päivitetään parhaillaan kaupunkistrategiaa. Kasvu on tulossa strategiaan aiempaakin vahvemmaksi teemaksi. Skenaariotyö näkyy strategiassa talouden tasapainoon liittyvinä kirjauksina.

Viime vuosina kaupunki on panostanut paljon lapsiin ja nuoriin: kouluverkko on laitettu hyvään kuntoon. Jatkossa panostuksen kohteita mietitään ehkä uudella tavalla.

– Ikäihmisten määrän Porvoossa on arvioitu tuplaantuvan vuoteen 2030 mennessä. He tuovat ostovoimaa ja tuloja kaupunkiin. Heihin tulee palvelujen suunnittelussa kiinnittää entistä enemmän huomiota, Rainio pohtii.

”Kunnat selviytyvät tavalla tai toisella”

Vuoden 2023 talousarviotyö on Porvoossa päässyt toden teolla käyntiin valtiovarainministeriön julkistettua uudet kuntien rahoituslaskelmat. Kesäkuussa on suunnitteilla uuden organisaation hahmotteleminen sekä uuden organisaation kustannusten arviointi.

– Tämä on iso harjoitus. Soten myötä kaupungin organisaatioon tulee uusia tehtäviä ja rooleja muun muassa varautumiseen, hyvinvointiin ja terveydenedistämiseen. Esimerkiksi tällaisia tarpeita ei ole huomioitu valtiovarainministeriön laskelmissa, Rainio harmittelee.

Viimeiset pari vuotta kaupungilla on mennyt hyvin. Nettomenot ovat kasvaneet maltillisesti koronatukien takia.

– Nyt alkaa taas normaali niukkuuden jakaminen, Rainio toteaa. – Talouteen vaikuttavat myös inflaation nousu ja työmarkkinaneuvottelujen tulokset. Isoja epävarmuuksia on siis vieläkin. Niitä pystyy osin hälventämään tunnistamalla puutteet VM:n laskelmissa ja skenaariotyöllä.

Kunnille on tulossa myös uusia tehtäviä, kun vastuu TE-palveluista on siirtymässä kunnille vuonna 2024. Rainio uskoo kuntien selviytyvän, vaikka vaikeita vuosia on edessä.

– Toivottavasti selvyys TE-palveluihin saadaan pian, että jää kunnolla suunnittelu- ja valmisteluaikaa. Kunnat kyllä selviytyvät tavalla tai toisella. Hyvinvointiin ja työllisyyteen täytyy panostaa. Minusta se on hyvä lähtökohta, jos pystymme toteuttamaan perustehtävämme laadukkaasti tässä tilanteessa. Kaikki muu sen päälle on plussaa.

Lue myös: Sote-uudistus ravistelee kuntataloutta – skenaariotyö tuo vaikutukset näkyviin

Sote-uudistus ravistelee kuntataloutta – skenaariotyö tuo vaikutukset näkyviin

Kuntatalouden perusfundamentit tärisevät. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle vuoden 2023 alussa. TE-palvelut on puolestaan tarkoitus siirtää kuntien vastuulle vuoden 2024 aikana.

Kuntiin kohdistuu muutospaineita samaan aikaan monesta muustakin suunnasta.

– Sota Ukrainassa on saanut inflaation kiihtymään entisestään, kustannukset kasvavat ja koroissa on nousupainetta. Talouden kehitys, työllisyys, väestörakenteen muutos, muuttoliike – kaikki nämä tekijät vaikuttavat kuntien talouteen pitkällä aikavälillä ja ne pitäisi pystyä ottamaan talouden suunnittelussa huomioon, Inspiran senior konsultti Lauri Pekkilä sanoo.

Valtiovarainministeriö julkaisee uudet laskelmat sote-uudistuksen vaikutuksista kuntiin huhtikuun loppuun mennessä. Kasvavat verotulot muuttuvat monessa kunnassa staattisiksi valtionosuuksiksi. Kuntien vuoden 2023 talousarviot tulevat ensimmäistä kertaa ottamaan kantaa siihen, miltä talous sote-uudistuksen jälkeen ja mahdollisesti uudistetun strategian valossa näyttää.

– Uusi strategia ja soten jälkeinen organisaatio pitäisi onnistua viemään käytäntöön ja esittämään myös euroina. On tärkeää hahmottaa talouden kokonaiskuva, joka huomioi sekä sisäiset että ulkoiset muutostekijät että sote-uudistuksen ja sen vaikutukset. Valmisteluja ja pohjia talousarviolle kannattaa tehdä jo ennen valtionvarainministeriön lukuja, mikäli vaan mahdollista. Näin kunnassa voidaan heti alkaa purkaa lukujen vaikutuksia omaan talouteen, Pekkilä painottaa.

Pekkilä huomauttaa kuitenkin, että valtiovarainministeriön laskelmat ovat yleistys ja yhden hetken pysäytyskuva, joka perustuu tietyn ajankohdan tietoihin. Luvuissa ei ole huomioitu kuntakohtaisia erityispiirteitä.

Ennakoiva viestintä auttaa päätösten läpiviennissä

Talous on tasapainoilua ja sen arvioimista, mikä on pitkällä aikavälillä kannattavaa. Talouden syklit ovat pitkiä ja tulovirtojen todentaminen hankalaa. Muutoksessa ja epävarmuudessa perinteinen taloussuunnittelun malli ei riitä, ja 1–3 vuoden aikajänne on liian lyhyt.

Inspira auttaa kuntia tekemään sote-uudistuksen ja muiden muutosten pitkän aikavälin vaikutukset talouteen näkyväksi ja helpommin viestittäviksi. Tiiviissä vuoropuhelussa kunnan kanssa tehtävässä skenaariotyössä hahmotetaan kokonaiskuva talouden tulevaisuudesta, tasapainosta ja kunnan investointikyvystä. Kassavirtaennusteet laaditaan kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Ennusteissa huomioidaan sekä makrotalouden että kunnassa tapahtuvien muutosten vaikutukset.

– Autamme kuntaa hahmottamaan, millä asioilla on suuri vaikutus talouteen pitkällä aikavälillä, mihin kannattaa keskittyä ja mitä voi tehdä, että talous saadaan pidettyä tasapainossa. Parin vuoden tarkastelujaksolla esimerkiksi sote-uudistuksen vaikutukset voivat näyttää pieniltä. Kymmenen vuoden jänteellä niin hyvät kuin huonotkin talouden muutokset voivat kasvaa suuriksi, Pekkilä kertoo.

Talouden oikaiseminen voi vaatia kipeitäkin ratkaisuja ja kurinalaisia toimia. Esimerkiksi kunnan palveluverkkoa voidaan joutua karsimaan. Uudistuminen taas on vaikeaa ilman investointeja.

– Yhteinen kuva, tämä hetki ja vaihtoehtoiset tulevaisuuden näkymät pitää pystyä viestimään päättäjille ja organisaatiolle. Muuten tarvittavia toimenpiteitä on vaikea saada toteutettua. Autamme talousjohtoa laatimaan materiaalit ja tarvittaessa esittelemme ne kunnan johtoryhmälle, hallitukselle ja valtuustolle. Kun pitkän aikavälin vaikutukset saadaan viestittyä ymmärrettävästi, päätökset niin investoinneista kuin leikkauksista on helpompi saada läpi.

Inspiran skenaariotyö kestää tyypillisesti 4–8 viikkoa, mutta se voidaan toteuttaa tarvittaessa lyhyemmässäkin ajassa.

Fokus omiin vahvuuksiin, nyt

Kuntien tilanteissa on suuria eroja, eikä kaikille sopivaa toimintamallia tai menestysreseptiä ole mahdollista löytää. Myös erot maakuntien ja hyvinvointialueiden välillä ovat suuria.

– Tämän hetken tilanne muutoksineen ja epävarmuuksineen vaatii visiota, uskoa omaan tarinaan ja kurinalaisuutta. Rönsyilyyn ei ole varaa. Tilanne suorastaan huutaa suunnitteluhorisontin pidentämistä ja linkittämistä strategiseen kehykseen, Pekkilä korostaa.

Sote-uudistus siirtää kasvavia kustannuksia aiheuttavan vanhusväestön hoidon hyvinvointialueille. Kuntien toiminnan fokus on tulevaisuudessa yhä enemmän varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa sekä elinkeinotoiminnassa.

 – Nyt on se hetki, jolloin viimeistään on lähdettävä aktiivisesti rakentamaan omannäköistä tulevaisuutta. On löydettävä se oman kunnan ainutlaatuinen tarina, jota voi lähteä vahvistamaan ja jonka päälle voi rakentaa alueellista elinvoimaa. Valintojen tekeminen vaatii rohkeutta, onnenkantamoiset ovat harvassa. Odottamaan jääminen on huonoin vaihtoehto, Pekkilä sanoo.